İndirim

Anadolu Kültürü Üzerine Makaleler

Hilmi Ziya Ülken

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 30,00 TL 22,50 TL
KDV Hariç: 20,83 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Türk kültür tarihinin oluşumu ve gelişimine dair yepyeni bir bakış ilk kez Hilmi Ziya Ülken’in yorumlarıyla gündeme geldi.
Anadolu kültürünün kaynaklarına indiği bu çalışmasında Ülken, Orta Asya’dan Anadolu’ya İran üzerinden geçen ve yerleşen Türk boylarının, Türkmen obalarının bu yeni yurtlarında binlerce yıllık kültür değerlerinden sağladıkları zengin özleri birleştirip nasıl yeni bir öz, yeni bir kimlik yarattıklarını irdeledi ve bu yeni özün, yeni kimliğin niteliklerini araştırdı.

Mevlâna, Hacı Bektaş Veli… Ahi Evran, Gülşehrî, Âşık Paşa… Sadreddin Konevî, Davud Kayserî, Molla Fenarî… Geyikli Baba, Barak Baba, Sarı Saltuk… vd. Anadolu düşüncesine ruhunu, irfanını veren, onu mayalayan “Anadolu bilgelik denizinin” erenleri, abdalları, gazileri üzerinden inançlar, gelenekler, örf ve âdetlerdeki eski kültürlerin izlerini arayan Ülken, 50 yıldan fazla süren çalışmalarında bir cümlede özetlediği şu düşüncesini derinlemesine işledi ve yazılarında ortaya koydu:

 “Anadolu’ya yerleşen Türkler buraya kendi geleneklerini getirdiler, bunları İslâm dinî kuralları, medrese ve tekkenin verdiği Arap ve Fars kültürü unsurları, yerli Anadolu kültürü izleriyle birleştirdiler. Bu sentezden Anadolu Türk kültürü doğdu.”

 • Tarih
 • Fiyatı: 30.00 TL
 • 493 Sayfa
 • Ebat: 14 x 21 
 • Haziran 2017 
 • ISBN: 978-975-2410-55-8

I. Anadolu’ya Giriş ve Kültürün Teşekkülü

 • Orta Asya’da Türkmen
 • Türkmenlerin Anadolu’da Yerleşmesi
 • Türk Akınları ve Vatana Yerleşme
 • Anadolu’da Yerleşmenin Uzaması
 • Vatan Kurmada Malazgirt’in Büyük Yeri
 • Malazgirt Savaşında Hıristiyan Türklerin Rolü
 • Haçlı Seferleri ve Türkler
 • Türk Milletinin Teşekkülü
 • Anadolu Örf ve Âdetlerinde Eski Kültürlerin İzleri
 • Kültürümüzün Kuruluş Safhaları
 • Bir Türk Sitesinin Kuruluşu
 • Türkiye Kültür Tarihine Bir Bakış

II. İnanç, Mistisizm, Felsefe

 • Türk Kozmogonisi
 • İslâm’dan Önce Türkler Ne İnançta idi?
 • Hıristiyanlık ve Putatapan Dinler
 • İslâmiyet’te Eski Dinlerin İzleri
 • Türk Mistisizmini Tetkike Giriş
 • Anadolu Tarihinde Dinî Ruhiyat Müşâhedeleri
 • Barak Baba
 • Geyikli Baba
 • Hacı Bektaş Veli
 • Mevlâna ve Yetiştiği Ortam
 • Teşkilatçı Tasavvuf
 • Selçukluların İnkırazı Zamanında Konya
 • Konya’da Anadolu Selçukluları Devrinde İlim ve Felsefe
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 22,50
3₺ 7,50₺ 22,50
6₺ 3,75₺ 22,50
9₺ 2,50₺ 22,50

Hilmi Ziya Ülken
İstanbul’da, 1901 yılında doğdu. Babası Mehmet Ziya Ülken kimyager dok­tordu. Anne tarafı Kazan’ın tanınmış müderrislerinden Kerim Hazret’e uzanır. İlk bilgileri aile dostu İbn-ül Emin Mahmut Kemal Bey’in sohbetlerinden alır. Hilmi Ziya, ilk öğrenimini “Tefey­yüz” mektebinde; orta öğrenimini İstanbul Sultanî’sinde tamamladı. 
Gençlik yıllarında ateş­li bir Anadoluculuk taraftarıdır. 1919’da Reşat Kayı ile Ana­dolu Dergisi’ni çıkarır. Ana­dolu’nun Bugünkü Vazifeleri birçok eseri arasında ilkidir. 1921’de Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu. Ardından İstanbul Edebiyat Fa­kültesi Beşeri Coğrafya Kürsüsü asistanlığına tayin edil­di. Diğer bölümlerin derslerini takip ederek felsefe bölümünden ahlâk-sosyoloji ve felsefe tarihi sertifikaları aldı. Çeşitli liselerde tarih, felsefe, psikoloji ve coğrafya dersleri verdi. Umu­mi İçtimaiyyat ve Türk Tefekkür Tarihi kitaplarıyla ilgi çeken Ülken, 1933 yılında Berlin Üniver­site­si Devlet Kütüphanesi’ne gönderildi. Türkiye’ye dönüşünden hemen son­ra, Edebiyat Fakültesi Türk Tefekkür Tarihi doçentliğine atandı, 1936’da İçtimaî Doktrinler Tari­hî öğretim üyesi oldu. 1940’da Von Aster’in isteğiyle Felsefe Profesörlüğüne, 1944’de İstan­bul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Sanat Tarihi Profesörlüğüne getirildi. 
1957’de Ordinaryüs Profesör oldu. Yaşamının her safhası doymak bilmeyen bir işti­­hay­la kitap ve kütüphanelerin arasında geçti. Yüzlerce ma­kale yazdı, kitaplar hazırladı, çevi­riler yaptı. Fransızca ve Türkçe kitap eleştirileri kaleme aldı. Dergiler yayım­ladı. Sabahattin Eyuboğlu ve Celalettin Ezine ile uzun zaman beraber çıkardık­ları hü­manist karakterdeki İnsan dergisi entelektüel kesimde ses getirdi. Hemen hemen ilgi gös­termediği alan yoktu. Başta İslâm felsefesi, Türk tefekkür tarihi, doktrinler tari­hi, sosyoloji, sistematik felsefe, bilim felsefe­si, mantık, sanat, estetik derslerini okuttu, binlerce öğrenci yetiştirdi. Tüm bunların yanında o, tekdüze bir akademisyen pro­filinin dışındaydı. 
Sanatçı duyarlılı­ğıyla Posta Yolu, Şeytanla Konuş­malar, Yarım Adam adlı romanlarını yazdı. Şiirle ilgilendi. Resimler çizdi. 1918-1920’ler­de kara kalem; 1940-1945 yılları arasında yağlı boya ve 1967-1970 yıllarında kompozisyon çalış­­maları yaptı. Hat sanatıyla uğraştı ve müzik bilgisi son de­rece genişti. 
Hilmi Ziya Ülken, 5 Hazi­ran 1974’de yaşamını yitirmiştir.