İndirim

Sayı 5: Kamusal Alan

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 20,00 TL 16,00 TL
KDV Hariç: 15,84 TL
Miktar:
Etiketler: dergiler

TARİHÇİNİN GÖZLEMİ

Halil  İnalcık Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı

KAMUSAL ALAN

Etyen  Mahçupyan Osmanlı’dan Günümüze Parçalı Kamusal Alan ve Siyaset

Süleyman Seyfi  Öğün Kamusal Hayatın Kültürel Kökleri Üzerine: Sennett, Habermas, Abdülaziz Efendi

E. Fuat  Keyman Kamusal Alan ve “Cumhuriyetçi Liberalizm”: Türkiye’de Demokrasi Sorunu

Ömer  Çaha İdeolojik Kamusalın Sivil Kamusala Dönüşümü

Ferda  Keskin Kamusal Alan ve Yalın Yaşam

Cem  Deveci Siyasetin Sınırı Olarak Kamusallık: Arendt’in Kant’tan Çıkarsadıkları

Efkan Bahri Eskin Kamusal Değişimin Psikopatolojisi

Mümtaz’er  Türköne Cumhuriyet’in Kamusal Alanı

SİVİL TOPLUM & VATANDAŞLIK

Mahmut  Mutman Sivil Toplum Tartışması

Ahmet  İçduygu & E. Fuat Keyman Globalleşme, Anayasallık ve Türkiye’de Vatandaşlık Tartışması

Halime  Karakaş Sivil İtaatsizlik Ne Kadar İtaatsiz?

MEKÂN

Ahmet  İnam Hânemizdeki Sır

Kerem  Ünüvar Osmanlı’da Bir Kamusal Mekân: Kahvehâneler

KADIN

Hatice Nur  Erkızan Aristoteles’te Akılsallığın Kavranımı ve Kadın

Songül Demir Kamusal Alanın Belirlenmesinde Ben ile Ötekinin Yeri

KENZ

Jean Pierre Vernant Kent Devlette Birey

YURTTAŞLARDAN BİR MÜZAKERE

Özgürlük isteğinin düşünme eyleminde yozlaşmanın bir sebebi olduğunu söyleyen antik gelenek, farklı yönelimlerden yoksun, uyum içinde yaşı­yordu. Bu kavrayışa göre “sorgulama düşüncenin softalığıdır”. Çünkü yaşamın her safhası “özdeşlik” ilkesini seyreden bir yapıdaydı. “Dü­şün­me” ile “varlık” arasında geçişlilikleri olmayan hiçbir mesafe yoktu. Ah­lâ­kî tutum, tecrübeyle kazanılan bir süreç değil, bizzat “ortak iyi” anla­yı­şı­nın sembolüydü. Yurttaşların istisnalar da dahil şehir hayatında kuru­lan siyasetlerindeki iradesi yönetim iradesiyle örtüşebiliyordu. Gü­nü­müzün “otorite” çözümlemelerinden farklı olarak, yönetimi elinde tutan muk­tedir sınıf ancak “erdem”li olmanın gereğini yerine getirenler­den seçilirdi. Bu tür sayısız örneklerle kadim düşünce çelişkisiz bir top­luluğu oluşturuyordu.

Modern düşüncenin alışkın olduğumuz iki yanlılıkları, genel bir kav­rayışı yakalamakta zorlandığımız bölümlenmiş bir dünya tasarımı getir­miştir. Mac Intyre adalet üzerinde yoğunlaştığı çalışmasında, bilimsel tek­­nolojik gelişmişliğin yok olduğu ve insanların eski birikimlerinden kopuk, teorik dağınıklık içinde, yeniden kurmaya çalıştıkları bir dünyayı hayal eder. Artık, geleneksel zihnî oluşumlar yerine, yıkıntılar arasında, bağlamları olmayan fragmanlar uçuşacaktır. Ona göre söz konusu olan bi­ri­kimsel ilerleme değil ama moralite olursa, o zaman hayalî örneğin bir ben­zeriyle karşı karşıya bulunmadığımız görülecektir. Öyleyse alenî olan­la mahrem olanın, rasyonel olanla akıldışının, insanî olanla karşıtının yer değiştirmeye çalıştığı gerilimli bir dünyada, nelerin kamusal nelerin özel olmasına gerektiğine ilişkin her tasarım kendinden yeterince emin görünmemektedir. Çalışmamız tümüyle bu sorgulamanın (dev­let/toplum/ birey ilişkisinin) hazırlığıdır.

Kamusal alanla ilgili tartışmaların yapıldığı yerlerde ciddi bir tem­siliyet meselesi kendini hissettirmektedir. Ancak sorunu salt temsiliyet ve katı­lım meselesine indirgediğimizde kamusal alanın sınırla­rını baştan da­ralt­mış oluruz ki, bu tehlikenin altını sık sık çizmekte fayda gördük. Ön­ce­likle kültürel ve tarihsel krizlerin nedenleri etraflıca anla­şılmalıdır.

Diğer taraftan “Siyasal akıl üreten bir kamusal topluluk”tan söz edili­yor: Bu topluluğun “kamusal akıl yürütme”, muhalefet (sivil top­lum), ile­ti­şim (ile­tilebilirlik), sanat, edebiyat, mekân, polemik, siyasal hiciv vb. ik­ti­darı ayrıştırabilecek bu tür güçlü ve güvenilir araçları “doğ­rudan” kul­lanma salâhiyeti var mıdır?

Tekrar başa dönecek olursak, düşünme eyleminin yozlaşmaması an­cak “or­taklaşa”lığın kamusal alanda yetkinliğince ele alınmasıyla müm­kün­dür.

Bu müzakerenin gerçekleşmesi isteğiyle...  

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 16,00
3₺ 5,33₺ 16,00
6₺ 2,67₺ 16,00
9₺ 1,78₺ 16,00