İndirim

Frankfurt Okulu

Editör: H. Emre Bağçe

Stok Durumu: Stokta Yok

KDV Dahil: 32,00 TL 24,00 TL
KDV Hariç: 22,22 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Frankfurt Okulu, Batı düşünce tarihinin en bunalımlı yıllarında bir kırılma ânına rastlar. Bir grup entelektüel, kapitalizm ve faşizm için alternatif sayılabilecek dünya görüşlerini “Frankfurt Okulu” çatısı altında bir araya toplamışlardı. Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, Fromm –müteakiben Habermas– ve bu çevrenin diğer mensupları, geçmişin katı ve geleceğin umutsuz göründüğü bir zaman dilimi arasında sıkışmışlardı. Ama yine de Batı düşüncesini yeniden yorumlayabilecek kayda değer yapıtları onlar ortaya koymuştu. Aydınlanmanın Diyalektiği, Negatif Diyalektik, Pasajlar, Tek Boyutlu İnsan, Us ve Devrim, Minima Moralia gibi yapıtlar Frankfurt Okulu’nun “opus magnum”larıdır.

Frankfurt Okulu üyeleri bir yandan “Kapitalizmi konuşmuyorsanız faşizm konusunda da sessiz kalmalısınız” derken, diğer yandan dogmatik pozitivizme, bilimciliğe ve ortodoks Marksizme karşı çıkıyorlardı. Bu karşı çıkışın altında ise Batı düşünce geleneğince mütemadiyen tahrip edilmiş “özne”nin güçlü isyanı vardı.

Frankfurt Okulu düşünürleri, Marx, Hegel ve Weber okumalarından estetik ve sanatsal görüşlere, ideoloji tariflerinden, popüler kültür ve medya eleştirilerine kadar birçok alanda etkili olabilmiş en verimli, en gözde ve aynı zamanda trajedi sesinin doruklara yükseldiği okullardan biridir.

Alanının en seçkin isimleri tarafından oluşan bu kitap Frankfurt Okulu’na nüfuz eden en kapsamlı, derinlikli makaleleri bir araya getiriyor.

 

  • Editör: H. Emre Bağce
  • 5. Baskı 
  • 528 sayfa 
  • ISBN 975-8717-15-4
  • Ebat: 15,5 X 23,5
  • 2. hamur, karton kapak

Sunuş

FRANKFURT OKULU VE ELEŞTİREL KURAM

Frankfurt Okulu

Göran Therborn

Eleştirel Kuram ve Felsefe ile İlişkisi Üstüne

Thomas McCarthy

Modernlik ve Eleştirel Kuramın Çıkmazları

Seyla Benhabib

Frankfurt Okulu’nun Karl Mannheim ve Bilgi Sosyolojisi Eleştirisi

Martin Jay

Frankfurt Okulu’nu Yeniden Değerlendirmek:

Martin Jay’in Diyalektik İmgelem’inin Eleştirisi

Douglas Kellner

ADORNO & HORKHEIMER

Aydınlanmanın Diyalektiği’ni Alegori Olarak Okumak

Willem Van Reijen

Horkheimer’in Eleştirel Kuram Çözümlemesi: Epistemoloji ve Yöntem

David Held

Görüngübilim ve Eleştirel Kuram: Adorno

Fred R. Dallmayr

BENJAMIN

Tarihsel Materyalizm veya Siyasal Mesihçilik? “Tarih Kavramı Üstüne”

Tezlerin Bir Yorumu

Rolf Tiedemann

MARCUSE

Marcuse’yi Anlamak

Lucien Goldmann

Hegel ve Tarihsellik Üstüne: Marcuse

Robert B. Pippin

FROMM

Erich Fromm, Feminizm ve Frankfurt Okulu

Douglas Kellner

HABERMAS

Habermas’ın Geç Kapitalizme Dair Kriz Kuramı

David Held & Larry Simon

Eleştirel Kuramın Sosyal Bilimler Eleştirisi: Adorno’dan Habermas’a Değişen Bir Sorunsaldan Kesitler

H. T. Wilson

ANTİ-SEMİTİZM

Yahudiler ve Frankfurt Okulu: Eleştirel Kuramın Anti-Semitizm Çözümlemesi

Martin Jay

MÜZİK

Müzik Sosyolojisi: Adorno ve Ötesi

W. V. Blomster

Yazarlar Hakkında

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 24,00
3₺ 8,00₺ 24,00
6₺ 4,00₺ 24,00
9₺ 2,67₺ 24,00

SEYLA BENHABİB

İstanbul’da doğan Benhabib, Amerikan Kız Ko­leji’nde okudu. ABD’de Brandeis Üniversitesi’nde felsefe eğitimi gördü; master ve doktorasını Yale Üniversitesi’nde Felsefe dalında aldı (1977). Cambridge Üniversitesi’nde ve 1993-2000 yıllarında Harvard Üniversitesi’nde profesör olarak görev yaptı. 1991-1993 yılları arasında New School Araştırma Merkezi’ni yönetti. 2000 yazında Baruch de Spinoza Profesörü olarak Amsterdam Üniversi­tesi’nde bulundu. Halen Yale Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Felsefe Profesörü olarak görev yapıyor ve Ahlâk, Siyaset ve Eko­nomi Programı’nın Yöneticiliğini yürütüyor. Türkçe’ye de çevrilmiş olan yapıtları arasında Critique, Norm and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory (1986) [Eleştiri, Norm ve Ütopya: Eleştirel Teorinin Temellerine Dair Bir İnceleme, çev., İsmet Teke­rek, İletişim Yay., 2005]; Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics (1992) [Modernizm, Ev­ren­sellik ve Birey: Çağdaş Ahlâk Felsefesine Katkılar, çev., Mehmet Küçük, Ayrıntı Yay., 1999]; The Reluctant Modernism of Hannah Arendt (1996); Feminist Contentions: A Philosophical Ex­change (Judith Butler, Nancy Fraser ve Drucilla Cornel ile birlikte) (1996); Trans­for­ma-tion of Citizenship: Dilemmas of the Nation-State in the Era of Globalization (2000); The Claims of Culture: Equality and Diver-sity in the Global Era (2002). Benhabib, birçok derleme­nin de edi­tör­lüğünü yapmıştır. Bunlar arasında Feminism as Critique: Essays on the Politics of Gender in Late-Capitalist Societies (Drucilla Cornell ile birlikte) (1987); On Max Hork­heimer: New Pers-pectives (Wolfgang Bonss ve John McCole ile birlikte) (1993); The Philosophical Discourses of Modernity (Mau­rizio Passerin d'Entre­ves ile birlikte) (1996); Democracy and Dif­feren­ce: Changing Boundaries of the Political (1996) [Demok­rasi ve Farklılık: Siyasal Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması, çev., Cem Gürsel, Zeynep Gürata, Demokrasi Kitaplığı, 1999] yer al­maktadır.

 

 

WESLEY V. BLOMSTER

Müzikbilimci. Colorado Üniversitesinde ça­lışmıştır; emekli profesör. Müzikle ilgili çalışmaları ve diğer yayın­ları arasında Anne G. Mitchell ile birlikte Theodor Adorno’nun Philo­sophy of Modern Music (New York:The Seabury Press,1973) yaptığı çeviri yer almaktadır.

 

FRED R. DALLMAYR

1928’de Almanya’nın Ulm kentinde doğdu. Mü­nih Üniversitesi’nden mezun oldu. Belçika ve İtalya’da yüksek öğ­renime devam etti. Doktorasını 1955 yılında Münih Üniversi­tesi’nden Hukuk dalında aldı. Southern Illinois Üniversitesi’nde Si­ya­set Bilimi masterı yaptı (1956); Duke Universitesi’nden Siyaset Bi­limi doktorası aldı (1960). Notre Dame Üniversitesi’nde, Siyaset Bilimi ve Felsefe Bölümlerinde profesör olarak görev yapan Dall­mayr çağdaş Avrupa düşüncesi üzerine uzman bir siyaset ku­ramcı. Son zamanlarda karşılaştırmalı felsefe, özellikle Batı-dışı siyaset felsefesi (İslâm, Hinduizm, Budizm ve Konfüçyüscülük), kültür-lerarası diyalog ve küresel insan haklarıyla ilgileniyor. Çok sayıda makalesinin yanında 14 kitabı bulunmaktadır. En son çalış­maları arasında, Beyond Orientalism: Essays on Cross-cultural Encounter (l996); Alternative Visions: Paths in The Global Village (l998); Achieving Our World: Toward A Global and Plural Democracy (2001); Dialogue Among Civilizations: Some Exemplary Voices (2002); G. W. F. Hegel: Modernity and Politics, (2002); Peace Talks-Who Will Listen? (2004); ve Small Wonder: Against Some Self-Images of the Age yer almaktadır.

 

LUCIEN GOLDMANN 

1913 yılında Romanya’da doğdu. Bükreş Üni­versitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Viyana’da felsefe oku­du. 1934’ten sonra Paris ve Sorbonne Üniversiteleri’nde edebi­yat eğiti­mi gördü. Sorbonne’da edebiyat doktoru oldu (1956) ve profe­sör olarak görev yaptı: Edebiyat ve felsefe sosyolojisi dersleri verdi; sosyoloji üzerine çalışmalar yaptı. 1970’de Paris’te öldü. Lukács’ın öğrencisi olan Goldmann ikinci kuşak Batı Marksizmi kuramcı­larının en etkili kişileri arasında yer aldı. Yapısalcı düşü­nüşe bağlı mes­lek­taşları arasındaki yaygın anlayışın aksine, Goldmann insan-lığın geleceğinin değişmez tarih yasalarıyla belir­lendiği biçimindeki bilimsel Marksizm savını eleştirmiş; sosyalist hümanizmin ve özgürlükçü siyasetin savunuculuğunu yapmıştır. Lucien Goldmann’ ın bazı yapıtları Türkçe’ye de çevrilmiştir. Le Dieu Caché (1955); Introduction a la Philosophie de Kant (1967) [Kant Felsefesine Giriş, çev., Afşar Timuçin, 1983]; Sciences Humaines et Philo­sophie (1966) [İnsan Bilimleri ve Felsefe, Afşar Timuçin ve Füsun Ay­nuk­sa, 1998]; Recherches Dialectiques (1959) [Diyalektik Araş­tırmalar, Afşar Timuçin ve Mehmet Sert, 1976]; The Philosophy of the Enlightenment: The Christian Burgess and the Enlighten­ment [Aydınlanma Felsefesi, çev., Emre Arslan, 1999]; Pour une sociologie du roman (1964) [Roman Sos­yolojisi, çev., Ay­berk Er­kay, 2005] başlıca yapıtları arasında yer almaktadır.

 

DAVID HELD 

1951’de İngiltere’de doğdu; İngiltere, Fransa, Al­manya ve ABD’de eğitim gördü. Birçok defa ABD, Avustralya, Ka­nada ve İspanya gibi ülkelerde farklı üniversitelerde dersler verdi. Son yıllarda demokrasi sorunu, uluslararası adalet ve küreselleşme konularında dünyanın değişik yerlerinde konferanslar verdi. Held, İngiltere’deki Polity Press’in kurucuları arasında yer alıyor ve ana çalışma ilgileri ulus-ötesi ve uluslararası düzeyde demokrasi, küre­selleşme ve küresel yönetişim. Siyasal çözümlemelerde güçlü bir şekilde siyaset kuramı ve ampirik araştırma birliğini vurguluyor. Hâlen İngiltere’de London School of Economics’te Siyaset Bilimi profesörü olarak görev yapıyor. Eserleri arasında Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas (1980); Models of De­mocracy, (1987); Political Theory and the Modern State (1989); De­mocracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, (1995); Models of Democracy, (1996); Global Transformations: Politics, Economics and Culture, (1999) bulunuyor. Editörlüğünü yaptığı eserler arasında ise Habermas: Critical Debates, (J. Thompson ile birlikte) (1982); Classes, Power and Conflict: Classical and Contemporary Debates, (A. Giddens ile birlikte); (1982); States and Societies, (1983); New Forms of Democracy, (C. Pollitt ile birlikte) (1986), Social Theory of Mo­dern Societies, (J. Thompson ile birlikte), (1989), Political Theory Today, (1991), Modernity and its Futures, (S. Hall ve A. McGrew ile birlikte) (1992); Prospects for Democracy: North, South, East, West (1993), Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order, (D. Archibugi ile birlikte) (1995) [Kozmopolit De-mokrasi: Yeni Dünya Düzeni İçin Bir Gündem, çev., Neşe Nur Do­maniç, Ütopya Kitabevi Yayınları, 2000]; Re-imagining Political Community, (D. Archibugi ve M. Köhler ile birlikte) (1998); The Global Transformations Reader, (A. McGrew ile birlikte) (2000); Der­lemeleri arasında Taming Globalization: Frontiers of Gover­nance (M.Koenig-Archibugi ile birlikte) (2003), The Global Trans­formations Reader: An Introduction to the Globalization Debate (2003) bulunuyor.

 

MARTIN JAY 

1944’te New York’ta doğdu. Union College’den mezun oldu (1965); London School of Economics’te master ve Harvard Universitesi’nde doktora yaptı (1971). Hâlen California Üniversi­tesi’nde, Tarih profesörü olarak çalışan Jay, Avrupa entelektüel tari-hi, görsel kültür ve eleştirel kuram üzerine dersler veriyor. Av­rupa ve Amerikan düşünce tarihi ve Frankfurt Okulu üzerine yap­tığı ça-lışmalarıyla tanınıyor. Jay’in iki eseri Türkçe’ye çevrilmiştir. The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-50 (1973) [Diyalektik İm­gelem, çev: Ünsal Oskay, Ara, İstanbul, 1989]; Marxism and Totality: The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas, (1984); Adorno (1984) [Adorno; çev., Ünsal Oskay, Der Yayınları, İstanbul 2001]; Permanent Exiles: Essays on the Intellectual Migration from Germany to America (1985); Force Fields: Between Intellectual History and Cultural Criticism (1993); Downcast Eyes: The De­nigration of Vision in Twentieth-Century French Thought (1993); Cultural Semantics: Keywords of the Age (1998); Refractions of Violence (2003).

 

DOUGLAS KELLNER

Doktorasını Columbia Üniversitesi Felsefe bölü­münden aldı. Hâlen, Los Angeles California Üniversitesi’nde (UC­LA) George F. Kneller Eğitim Felsefesi Kürsüsü başkanı olarak gö­rev yapıyor. Kendisini yeni kuşak eleştirel kuramcı olarak tanım­layan Profesör Kellner, Frankfurt Okulu ve eleştirel kuram üzerine yazdığı çok sayıda makalenin yanında, toplumsal kuram, siyaset, tarih ve kültür üzerine çok sayıda kitap yazmıştır. Bu yapıtlarının arasında Camera Politica: The Politics and Ideology of Contem­porary Hollywood Film (Michael Ryan ile birlikte); Critical Theory, Marxism, and Modernity; Jean Baudrillard: From Marxism to Post­mo­dernism and Beyond; Postmodern Theory: Critical Inter­roga-tions (Steven Best ile birlikte); Television and the Crisis of De­mocracy; ve The Persian Gulf TV War, Media Culture, and The Postmodern Turn (Steven Best ile birlikte) yer almaktadır.

 

THOMAS MCCARTHY

Doktorasını Notre Dame Üniversitesi’nden aldı. Hâlen ABD’de Northwestern Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde pro­fesör olarak görev yapıyor. Başlıca araştırma alanları toplumsal ve si­yasal felsefe, Alman felsefesi ve eleştirel kuram. Yakın zaman­larda ırk, gelişme ve küresel adalet bağlamında toplumsal ve siyaset ku-ra­mıyla ilgilenmektedir. Başlıca yapıtları arasında The Critical Theory of Jurgen Habermas (1978); Ideals and Illusions: On Re-construction and Deconstruction in Contemporary Critical Theory (1991); Critical Theory: Great Debates in Philosophy (1994) (David Hoy ile birlikte); ve The Rights of Publicity and Privacy (2 cilt) (2000) yer almaktadır. Editörlüğünü yaptığı çalış­malar ara-sında, Understanding and Social Inquiry (1977) (Fred R. Dallmayr ile birlikte); After Philosophy: End or Transformation? (1986) (K. Baynes ve J. Bohman ile birlikte); Zwischenbetrachtungen im Prozess der Aufklärung (1989) (A. Honneth, C. Offe ve A. Wel­lmer ile birlikte) bulunuyor; Bu kitap­ların dışında The Philoso­phical Forum, cilt. XIII, no. 1 (Güz, 1981) Kant's Critique of Pure Rea­son sayısının ve The European Journal of Philosophy, cilt. 7, no. 2 (Ağustos, 1999) Hegel and His Legacy sayısının editör­lüğünü yap­mıştır. McCarthy, ayrıca, Studies in Contemporary German Social Thought başlığı ile yayımlanan dizi kitapların genel ya­yın yönetmenliğini yapmaktadır. McCarthy, Jürgen Habermas’ın Legi­ti­mation Crisis (1975) ve The Theory of Communicative Action, cilt 2: Lifeword and System: A Critique of Functionalist Reason (1985) başlıklı yapıtlarını da İngilizce’ye çe­virmiştir.

 

ROBERT B. PIPPIN

1948’de doğdu. Trinity College’den mezun oldu. Master (1972) ve doktorasını (1974) Pennsylvania Devlet Üniver­sitesi’nden, felsefe dalında aldı. Pennsylvania Devlet Üniversi­tesi’nde (1970-74); New College’da (1974-75); California Üniver­sitesi’nde ve Humboldt Üniversitesi’nde (Berlin) bulundu. Hâlen Chicago Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde profesör; aynı üniversi­tede Toplumsal Düşünce Komitesi başkanı olarak çalışıyor. Pippin’ in uzmanlık alanı Kant, Alman idealizmi, Hegel, Nietzsche, ondo-kuzuncu ve yirminci yüzyıl Avrupa felsefesi, eleştirel kuram, kadim felsefe, ahlâkbilim, siyaset felsefesi; ilgilendiği alanlar ise felsefe ve edebiyat, modern felsefe tarihi, epistemoloji ve metafizik­sel sorunlar ve estetik. Eserlerinden bazıları: Kant's Theory of Form: An Essay on the `Critique of Pure Reason' (1982); Marcuse: Critical Theory and The Promise of Utopia (der., R. Pippin, A. Feenberg, C. We-bel) (1988); Modernism as a Philosophical Prob­lem: On the Dis­satis­factions of European High Culture (1991); Idealism as Mo­der­nism: Hegelian Variations (1997); Moral und Moderne: Die Welt von Henry James (2004); Hegel on Ethics and Politics (der., Robert Pippin ve Otfried Höffe) (2004); The Persistence of Sub­jectivity: On the Kantian Aftermath (2005).

 

WILLEM Van REIJEN

Hollanda Utrecht Üniversitesi Felsefe Fakültesi Öğretim Üyesi. Eleştirel kuram, modernlik ve demokrasi konula­rıyla ilgilenmektedir. Özellikle Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor Adorno ve Jürgen Habermas üzerine hazırladığı ve biri Türkçe’ye çevrilmiş olan eserleri ve derlemeleri arasında Adorno zur Einführung (1980) [Adorno: Bir Giriş; çev., Mustafa Cemal, 1999]; Benjamin zur Einführung (Burghart Schmidt ile birlikte) (1983); Philosophie als Kritik: Einführung in die Kritische Theorie (1986); Vierzig Jahre Flaschenpost: Dialektik der Aufklärung 1947-1987 (Gunzelin Schmid Noerr Fischer ile birlikte) (1987); Horkheimer zur Einführung  (1987); Walter Benjamin, (1991); Allegorie und Melancholie (Norbert Bolz ile birlikte) (1992); Mo-dernisierung (Hans van der Loo ile birlikte) (1992); Bürger-gesellschaft, Recht und Demokratie (Bert van den Brink ile birlikte) (1995); Habermas zur Einführung  (Detlef Horster ile birlikte) (1995); Ruinen des Denkens (Norbert Bolz ile birlikte) (1996); Die authentische Kritik der Moderne (1998); Aufenthalte und Pas­sagen (Herman van Doorn ile birlikte) (2001) yer almak­tadır.

 

GORAN THERBORN

Doktorasını Lund Üniversitesi’nde Sosyoloji da­lında aldı (1974). 1981-87 yılları arasında Nijmegen Katolik Üni­versitesi’nde Siyaset Bilimi profesörü, 1987-2003 yıllarında Göte­borg Üniversitesi’nde Sosyoloji profesörü olarak çalıştı. 1996’da Budapeşte’de Sosyal Politika Avrupa Kürsüsü’nde ve Manchester ve Wisconsin Üniversiteleri’nde Araştırmalar yaptı. UCLA, Sor­bonne ve Latin Amerika’daki birçok üniversitede aralıklarla dersler verdi. Hâlen İsveç Toplumsal Bilimler’de İleri İncelemeler Kolok­yumu başkanı ve Uppsala Üniversitesi’nde Sosyoloji Profe­sörü. Therborn’un 1970’lerden itibaren bir dizi Marksist kuramsal çalış-ma­ları yayınlanmıştır. Bunların arasında Science, Class and Society (1976); What Does the Ruling Class Do, When It Rules? (1978), ve The Ideology of Power and the Power of Ideology (1980) yer almaktadır. Bu çalışmalarını geniş bir aralıktaki toplum­sal-siyasal tarih ve siyaset sosyolojisi ile ilgili çalışmaları takip etmiş ve OECD ülkelerinde ve Latin Amerika’da demokrasi tarihi, İsveç toplumsal dönüşümü ve Sosyal Demokrasisi; ve karşılaştırmalı kamu politi­kası üzerine yoğunlaşmıştır ki, bunların sonucu olarak birçok dile çevrilen Why Some Peoples are More Unemployed Than Others (1986) başlıklı kitabı ortaya çıkmıştır. 1990’ların ba­şından bu yana Therborn karşılaştırmalı modernlikler, Avrupa ve küreselleşme sü-re­ciyle ilgilemektedir. Bu doğrultuda, European Modernity and Beyond (1995); Modernities and Globalizations (1999), African Families in a Global Context (2004), ve Asia and Europe in Glo­ba­lization (2005) başlıklı antolojilerin editörlüğünü yapmıştır. Bet­ween Sex and Power: Family in the World 1900-2000 başlıklı kita­bı 2004 yılında basılmış ve Inequalities of the World başlıklı anto­lo­jisi ise basım aşamasındadır.

 

ROLF TIEDEMANN 

Adorno’nun 1959-1965 yılları arasında asistanlı­ğını yapmıştır. Frankfurt’taki Adorno Archive’in kurucusu ve eski yöneticisidir. Adorno’nun, Beethoven: The Philosophy of Music (2002); Can One Live after Auschwitz? A Philosophical Reader (2003); Kant's 'Critique of Pure Reason' (2001);Metaphysics: Con­­cept and Problems (2001) yapıtlarının ve Walter Benjamin’in Ge­sam­melte Schriften yapıtlarının editörlüğünü üstlenmiştir. Tiede­­mann’ın kitapları arasında Dialektik im Stillstand (1983); Studien zur Philosophie Walter Benjamins (1973); ve Mystik und Aufklä­rung (2002) bulunmaktadır.

 

H. T. WILSON

Tufts Üniversitesi’nden mezun oldu; master ve dok­to­rasını Rutgers Üniversitesi’nden aldı. 1967 yılından bu yana York Üniversitesi’nde (Kanada), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışıyor ve 1969’dan beri Osgood’ta kamu ve idare hukuku alanlarında dersler veriyor. Profesör Wilson politik eko­no­mi, eleştirel kuram, kurumsal meşruluk, kamusal yüksek öğre­nim po­litikası, idare hukuku, cinsiyet politikası, yurttaşlık ve temsil, zaman-uzam üstüne toplumsal kuramlar konularıyla ilgileniyor. Bu alanlarda çok sayıda kitabı, makalesi ve derlemesi bulunuyor. En son yayınlanan kitabı The Vocation of Reason: Studies in Critical Theory and Social Science in the Age of Max Weber (2004) başlı­ğını taşıyor. Hâlen kamusal siyasa yapımına yönelik kozmopolit ve evrenselci yaklaşımlar arasındaki farklılıklar üstüne çalışmalarını sürdürüyor.

 

EDİTÖR HAKKINDA

 

H. EMRE BAĞCE 

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1995-2001 yıl­ları arasında Cumhuriyet Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi ola­rak çalıştı. 1997 yılında yüksek lisans tezini tamamladı. 1997-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ulus­lararası İlişkiler Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürdü; Prof. Dr. Taha Parla’nın danışmanlığında doktora tezini tamamladı. 2001 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve lisans ve lisansüstü düzeyde Siyasal Düşünceler Tarihi, Klasik ve Modern Siyaset Kuramı, Çağdaş Siyasal İdeolojiler ve Türk Siyasal Hayatı gibi dersler vermektedir. Değişik kitap ve dergilerde ideoloji, bilim, demokrasi, modernlik, küreselleşme, emperyalizm, savaş ve barış konularını işleyen makaleleri ve çevirileri yayınlanmıştır.