İndirim

İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler

Lucien-Lévy Bruhl

Çeviren: Oğuz Adanır

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 20,00 TL 15,00 TL
KDV Hariç: 13,89 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

İlkel­lerdeki simgeler ve mistik deneyimi  onların zihin­sel yapıla­rından yola çıkarak açıklamaya çalışıyorum. Burada so­rulan soru şudur: Bu simgeler ve bu deneyime özgü belli başlı özellikler hangi­leridir ve bu sorunun yanıtını ilkellerin zihinsel yönlendirilmesi ve zihinsel farklı­lıkları doğrul­tusunda mı aramak gerekmektedir? Pek çok karışıklığa yol açmış olan “ilkeller” ve “mis­tik” (gizemli) gibi iki terimi burada da kullanmayı sürdürüyorum. Bir kez daha bu ko­nu­daki anlam karmaşasından kaçmaya çalışa­cağım. Sözcüğün yazı­­lı anla­mında “ilkeller” olarak adlandırılan insanlar, bize tarihin o ilk başındaki insanlardan çok daha yakın olup, günümüz dünyasında bizim en eski atalarımıza tekabül edenlerdir. Bu, gelişmeci varsayıma dayalı bir yakla­şım olup, bunun olgu­lar aracılığıyla kanıtlanması ol­dukç­a zor­dur. “İlkeller” sözcüğünü kullanmayı sürdürmemin ne­de­ni, ge­nellikle herkesin kullan­dığı bir terimi kullandığımı göste­re­bil­mektir. Eskiden “vahşiler” olarak adlandırılan, bizden ne daha çok ne de daha az ilkel olan, töreleri ve kurumları bizimkilerden farklı olan, biz­den daha aşağı ya da geri kalmış olarak nitelendirilen top­lumlara atfedilen bir sözcüktür.   “Mistik” (gizemli) sözcüğüne gelince daha Giriş bölümünden iti­baren bu sözcüğün hangi anlama geldiği kolaylıkla anlaşılmak­tadır. Zi­hinsel İşlevler başlıklı çalışmamda, bu sözcük ilkel zih­niyetin en önemli özelli­ğini belirlememi sağlamıştır. Bu sözcüğü biraz da çeki­nerek kullanmış ve yol açabileceği yanlış anlamaları önlemeye çalış­mış­tım. “Daha iyisini bulamadığım için bu terimi kullanacağım” de­miştim. Bizim toplumları­mızda oldukça farklı bir şey olan dinî misti­sizmi çağrıştırmak gibi bir niyetim yok. Burada “mistik” sözcüğünü güç­­lere, etkilere, duygular ta­rafından algıla­namayan ancak yine de ger­­çek olan eylemlere olan inanç anla­mında kullanıyorum.

Lucien-Lévy Bruhl

 

  • Çeviren: Oğuz Adanır
  • Yayın Yılı: Kasım 2006
  • Sayfa: 252 sayfa
  • ISBN 975-8717-26-X
  • Ebat: 15,5 X 23,5
  • 2. hamur, karton kapak 

Çevirenin Önsözü

Yazarın Önsözü

BİRİNCİ KİTAP İLKELLERDE MİSTİK DENEYİM

GİRİŞ

I. Özgün Bir Mistik Deneyimden Söz Edebilmek Mümkün Müdür?

II. İki Deneyim Türü ve Birbirleriyle Olan İlişkileri

III. Tipik Mistik Deneyimler

IV. Mistik Deneyimin Yaygınlığı ve Mitler

V. Ölülerle Kurulan Bağlantı

VI. Mistik Deneyimle İlgili Şemalar

VII. Ayrıcalıklı Mistik Deneyimler

VIII. Medicine-men ve Şamanlar

BİRİNCİ BÖLÜM ŞANS VE SİHİR/BÜYÜ

I. Şans/Talih Görünmez Güçlerin Eylem Halinde Olduklarını Gösteriyor

II. Rastlantı Olabilir Ancak Kaza Söz Konusu Olamaz

III. Kötü Talihi Engellemeye Yönelik Büyü Teknikleri

IV. Oyun, Yarışma ve Sportif Etkinliklerde Talihi Kendi Yanına Çekme Araçları-Rastlantı/Talih Oyununun Mistik Anlamı

İKİNCİ BÖLÜM MİSTİK DENEYİMDE OLAĞANDIŞI

I. Olağandışı Bir Durumun Yol Açtığı Özgün İzlenim

II. Olağandışı, Talihsizliğe Yol Açar ve Büyüler

III. Olağandışını Belirlemeye Yarayan Terimlerin Olumlu Özelliği

IV. Olağandışı ve Doğaüstüne Özgü Duygusal Kategori

V. Olağandışının Hayvanlar ve Küçük Çocuklar Üzerinde Bıraktığı İzlenim

VI. İnsanın Bu İzlenime Tepkisi: Başka Türlü Bir Gerçekliğin Varlığının Hissedilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÜŞLER VE ZİHİNSEL-GÖRÜNTÜLER/HAYALLER (VISIONS)

I. Düş, Gerçek ve Bilinmeyeni Açıklayabilen Bir Deneyimdir

II. Avustralyalılar’da (dream-life) “Düşteki Yaşam” Totem Özellikleri Taşıyan Varlıklarla İlişkiye Geçilmesini Sağlamaktadır Düşün Mitle Olan İlişkilerine Bakış

III. Kuzey Amerika’da Karşılaşılan Benzer Olgular Üzerine

IV. Düşler Aracılığıyla Kehânette Bulunmak

V. Düşlerin-“Zihinsel-görüntülerin”/Hayallerin İçeriği Gelenekler Tarafından Beslenmektedir

VI. Mistik Deneyimler ve İnançlar Arasındaki İlişkiler

VII. Görünmez Dünyanın Düşsellik ve Gerçeklik Boyutu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖLÜLERİN VARLIĞI

I. Ölüler Yaşamayı Sürdürüyorlar Ancak Bu İşi Geçidin Öte Tarafında Yapıyorlar.

II. Görünmez Bir Varlık Olan Ölü, Vefatını İzleyen Belli Bir Zaman Dilimi Boyunca Yakınlarının Yanında Kalıyor (Avustralya)

III. Yeni-Gine’de Karşılaşılan Benzer Olaylar

IV. Yeni Kaledonya’da Karşılaşılan Benzer Olaylar

V. Yeni Mekânlarında Yerleşik Bir Yaşam Sürdürmeye Başlayan Ölülerle Kurulan İlişkiler

VI. Driberg’e Göre Siyah Afrika’daki Ölülerin Toplumsal Konumları

İKİNCİ KİTAP İLKELLERDE SİMGELER

BEŞİNCİ BÖLÜM SİMGELERİN DOĞALARI VE İŞLEVLERİ

I. İlkellerin Simgeleri Bizimkilerden Değişik Mi?

II. Bütünleştikleri Simgeler Bu Kişiler Aracılığıyla Nesnelleşiyorlar

III. Pars pro toto İlkesi

IV. Avustralya’daki Belli Kutsal Mekânların Simgesel İşlevi Üzerine

V. Güney Amerika’da Karşılaşılan Benzer Olgular Üzerine

VI. Bu Olguların Eski Çağlardaki Dayanakları

VII. Yeni-Gine’de Anlamları Bilinmeyen Simgeler

VIII. Ölülerin Simgeleri İmgesel Olmak Zorunda Değildir

IX. Mezarların Üstündeki ya da Yanındaki Taşlar Üzerine

X. Siyah Afrika’daki Ölülerin Simgeleri Olan Sopalar, Çömlekler

XI. Temsil Ettiği Canlı ya da Ölüyle Özdeşleştirilen Simge

ALTINCI BÖLÜM SİMGESEL EYLEM BİÇİMLERİ

I. Simgelerin Gündelik Yaşamdaki Kullanımı

II. Simge-uzantılar Aracılığıyla Gerçekleştirilen Eylemler

III. Simgelere İsimleri Verilerek Etkilenmeye Çalışılan İnsanlar

IV. Nitelik Transferi: Yönlendirilmiş ve Sınırlandırılmış Bütünleşmeler

V. Toprakla İlgili Büyülere Ait Örnekler

VI. Duygusal Bir Soyutlama İçeren Simgesel Eylem

YEDİNCİ BÖLÜM SİMGESEL BİÇİMLENDİRME

I. Gerçekleşmesi Arzulanan Bir Olayın Önce Düşünce Düzeyinde Biçimlendirilmesi

II. Bu Simgesel Eylem Mistik Deneyim ve Sıradan Deneyimin İç İçe Geçmelerine Yol Açmaktadır.

III. Kesin Bir Örnek: Emerek Tedavi Etme. Medicine-Man’in Maddesel Bir Durum Arz Eden Hastalığı Söküp Alma Eylemini Biçimlendirmesi

IV. Sahtekârlık Değil Simülasyon

V. Formüller (/Kalıplaşmış Sözcükler) Aracılığıyla Gerçekleştirilen Simgesel Eylem: Sözlü Biçimlendirme

VI. Söylenen Formül (/Kalıplaşmış Sözcük) Gelecekte Olacak Olayı O Anda Gerçekleştirmektedir

VII. Simgesel Biçimlendirme, Etkinliğini, Bir Bütünleşme Sürecine Borçludur

DİZİN

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 15,00
3₺ 5,00₺ 15,00
6₺ 2,50₺ 15,00
9₺ 1,67₺ 15,00

LUCIEN LÉVY-BRUHL (1857-1939)

Charlemagne Lisesi’ni bitirdikten sonra felsefe bölümünü kazanır. 1884 yılında iki dilde (Latince ve Fransızca) iki ayrı tezle Edebiyat Doktoru unvanını alır. 1902 yılında Sorbonne’da Modern Felsefe Tarihi dersini vermeye başlar. 1908 yılında bölüm başkanı olur. 1900’lü yıllarda ilkel toplumlarla ilgilenmeye başlar ve yirmi yıl boyunca felsefenin yanısıra bir sosyolog gibi çalışır. İlk çalışmasının başlığı: Gelişmemiş Toplumlarda Zihinsel İşlevler’dir. Yöntem, betimlemeler üzerine kuruludur. Sosyolojik unsur ise ilkel düşünce biçimlerinin insan topluluklarına ait olduğunun gösterilmesiyle kanıtlanmaktadır. Süreklilik arz eden çalışmalarıyla yazarın ilkel dinler konusunda bir tür ansiklopedi oluşturmuş olduğu söylenebilir. Birbirini izleyen çalışmaları aracılığıyla “ilkel” düşüncenin bütün karanlık noktalarını ayrıntılarıyla ortaya koyarak (İlkel İnsanda Ruh Anlayışı, İlkel Mitoloji, Mistik Deneyim ve Simgeler, vs.), başlı başına bir inanç «sistemini» açıklamaya çalışmıştır.