Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ve Gizlilik Politikası işlediğimiz Kişisel Verilerin neler olduğuna, hangi amaçla kullanıldığına ve işlenmesine ilişkin bilgileri içermektedir.

Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlayacağımızı ve Kişisel Verilerinizin toplanılması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi beyan ederiz.

1. Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ve Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun doğrultusunda her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetinin yürütülmesi amacıyla Doğu Batı Yayınları ("Doğu Batı") tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar:

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası kapsamında, içerikten aksi anlaşılmadıkça, aşağıda tanımlanan kelime ve ifadeler belirtilen anlamı taşıyacaktır:

 • "Abone" Web sitemiz aracılığıyla kayıtlı hesabı olan aboneyi ifade eder.
 • "Kişisel Veri" Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
 • "KVKK" 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder.
 • "Yürürlük Tarihi" 01.12.2020
 • "İş ortakları" hizmetlerin sağlanabilmesi için çalışılan üçüncü kişileri ifade eder.
 • "Veri Tabanı" abonelerimizin Kişisel Verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder.
 • "Web sitesi" https://www.dogubati.com/ adresini ifade eder.
 • "Hizmet" her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetini ifade eder.

2. İşlenen Kişisel Veriler:

Abonemiz olabilmeniz ve Hizmet'lerimizden yararlanabilmeniz için tarafımıza kayıt esnasında birtakım Kişisel Veri sağlamanız gerekmektedir. Topladığımız Kişisel Verileriniz;

 • Kimlik(ad-soyad, doğum tarihi.)
 • İletişim(adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no)
 • Lokasyon(bulunduğu yerin konum bilgileri)
 • Müşteri İşlem(çağrı merkezi kayıtları, fatura, sipariş bilgisi, talep bilgisi)
 • İşlem Güvenliği(IP adresi bilgileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)
 • Pazarlama(alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)
 • Kullanıcı Yorumları(kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri)

içermektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizin kullanımı için sağladığınız Kişisel veriler, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 • Sipariş almak,
 • Ürün ve hizmetleri sunmak,
 • Ürün ve hizmetleri geliştirmek,
 • Sistemsel sorunların çözümü,
 • Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Önceden onay verilmesi halinde; siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,
 • Alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacı
 • Üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin şirketimiz adına yerine getirilmesi
 • Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; 3. Maddede detayları verilen ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Toplanan Tarama Bilgileri (Cookies)

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve daha önce web sitemizi ziyaret edip etmediğinizi tespit etmemizi sağlar. Çerezleri, web sitemizi kullanırken, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızı inceleyerek, tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır:

Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler:

 • Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler,
 • Kullandığınız cihaza ait bilgiler,
 • Site içi abone davranışları,
 • IP adresiniz,
 • Lokasyon bilgileri,
 • Görüntülediğiniz, tıkladığınız bağlantılar (hyperlinks)

ibarettir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre sizlere en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlanacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11'de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte medya@dogubati.com elektronik posta adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

7. Kişisel Verilerin Korunması

Bize sağlamış olduğunuz Kişisel verilerinizi, kaybetme, değiştirme, ifşa işlemelerinden korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirleri almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve Web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

8. Diğer Hükümler

 • İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nda yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.
 • İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır.
 • İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nı Web sitemizde güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.

Çerez Politikası

1. Tarama Verileri Toplama Amacı ve Hukuki Dayanağı

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve daha önce web sitemizi ziyaret edip etmediğinizi tespit etmemizi sağlar. Çerezleri, web sitemizi kullanırken, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızı inceleyerek, tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Kişisel verilerinizin işlenme ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye KVKK Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.

Kişisel veri niteliğinde olan tarama verilerinizi toplama ve işlememizin hukuki dayanağı web sitemizi kullanırken kişisel verilerinizin işlenebileceğine dair vermiş olduğunuz onaydır. Onayınızı dilediğiniz zaman medya@dogubati.com elektronik posta adresine elektronik posta göndererek geri çekme hakkınız bulunmaktadır.

2. Toplanan Tarama Verileri:

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır:

 • Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler,
 • Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler,
 • Kullandığınız cihaza ait bilgiler,
 • https://www.dogubati.com/ adresine hangi site üzerinden tıklanarak gelindiği,
 • Site içi abone davranışları,
 • IP adresiniz,
 • Lokasyon bilgileri,
 • Görüntülediğiniz, tıkladığınız bağlantılar (hyperlinks)

ibarettir.

Toplanan tarama verileriniz, web sitemizi son ziyaretinizden itibaren en fazla iki (2) yıl saklanacaktır.

3. Tarama Verilerinin Aktarımı:

Toplanan kişisel verileriniz; 1. maddede detayları verilen ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Çerez Kategorileri

Toplanan tarama verilerinize ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Çerez ayarlarınızı bu çerezleri engelleyecek şekilde düzenleyebilirsiniz ancak bu durumda web sitemizin bazı kısımları gerektiği gibi çalışamayabilir.

Şirket Çerez Bilgisi Çerez Tanımı Saklama Süresi
Doğu Batı OCSESSID İnternet sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için gereklidir. Oturum süresi boyunca
Doğu Batı _ga Kullanıcıları ayırt etmek için 1 Sene
Doğu Batı _gid Ziyaret edilen her bir sayfa özelinde benzersiz bir değer atamak amacıyla kullanılmaktadır. 1 Gün
Doğu Batı currency Kullanıcı para birimiyle ilgili bilgi için kullanılmaktadır. 1 Ay
Doğu Batı language Kullanıcının dil bilgisi için kullanılmaktadır. 1 Sene
Doğu Batı landing_redirect Kullanıcı yönlendirmesi için kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
Doğu Batı recent_viewed Kullanıcının son görüntülediği ürünler için kullanılmaktadır. Oturum süresi boyunca
AddThis __atuvc Bu çerez, ziyaretçilerin çeşitli ağ ve paylaşım platformlarıyla içerik paylaşmasını sağlamak için web sitelerine yaygın olarak yerleştirilen AddThis sosyal paylaşım aracı ile ilişkilidir. Güncellenmiş bir sayfa paylaşım sayısını depolar. 2 sene
AddThis __atuvs Bu çerez, ziyaretçilerin çeşitli ağ ve paylaşım platformlarıyla içerik paylaşmasını sağlamak için web sitelerine yaygın olarak yerleştirilen AddThis sosyal paylaşım aracı ile ilişkilidir. Bunun, AddThis tarafından henüz belgelenmemiş, ancak hizmet tarafından ayarlanan diğer çerezlere benzer bir amaca hizmet ettiği varsayımına göre kategorize edilmiş yeni bir çerez olduğuna inanılmaktadır. 2 sene