• Stokta Yok
  Kimlik Politikaları

Kimlik Politikaları

 • 60,00 TL
 • 42,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta Yok


Etiketler: kitaplar

Modern insanın benlik saplantısı ile iktidarların, aslında kendi ben­liklerine hapsolmuş ve içe kapanmış bireyler üzerinde tatbik ettikleri politikalar bir ironiyi de gözler önüne serer: Bir yanda "ben kimim", ne istiyorum, neyi değerli ve önemli buluyorum, hayat benim için ne anlam ifade ediyor gibi daha çok kişisel arzu ve idealleri dile getiren bir kendini tanımlama ve keşfetme ihtiyacı, insanları, gene kendi ben­likleri merkezinde daha çok yüzeysel psikolojik okumalara ve ara­yışlara yöneltirken, diğer yanda hayatın farklı alanlarına hükmeden egemen otoriteler, kimliklerin doğmasına yol açan aidiyet hissi etra­fında inanç ve bağlılıkların, anlam ve değer dünyasına yönelik olguların nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir benlik anlatısı geliştirirler ve özellikle medya aracılığıyla bu söylemsel pratiklerin yaygınlık ka­zanmasına çalışırlar.

Kapitalist dünyaya özgü bu durumda, siyasi, ekonomik ve toplumsal gruplar var olmak için süreklilik arz eden bir gerilime ve çatışmaya ih­tiyaç duyarlar; çünkü grup içi bağlılıkları, dayanışmayı ancak bu şekil­de canlı tutabilirler. Böylece söylem siyasetlerinin ve algı yönetim­lerinin pratikleri altında şaşkına dönen ve ezilen yığınlar yeniden ken­di yalnızlıklarına dönerler ve bireysel anlam arayışı umutsuzca sürüp gider.

Kimlik siyaseti ve kimlik politikaları üzerindeki tartışmaların bu denli çok olması tamamen modernliğe özgüdür. Bu yüzden, sözde kapsa­yıcı ve kuşatıcı birer söylem iddiasıyla sunulan ve ayrıştırılan milli, dîni, siyasi, kültürel vb. kimliklerin, bireyin toplumsal, kamusal, kişi­sel alandaki taleplerini ve ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı büyük bir soru işaretidir. Ve bu minvalde kişisel benliğin sürekliliğinin, aynı­lığının, özdeşliğinin nasıl olduğu ve olması gerektiği ile aidiyetlerinin, bağlılıklarının nasıl ve ne şekilde sağlandığı ve bunlar üzerinde otorite kurma biçimleri etrafındaki tartışmalar hararetle devam etmektedir...

Homi Bhabha, Edward Said, Stuart Hall, Nancy Fraser, Craig Calho­un, Alberto Melucci, Bhikhu Parekh, Costas Douzinas, Kevin Robins ve diğer düşünürlerin bu sahadaki gözden kaçırılmayacak katkıları Türkçede ilk kez yankı bulmaktadır.

 

 • Editör: Fırat Mollaer
 • Sosyoloji
 • 568 Sayfa
 • Ebat: 15,5 x 23,5
 • Haziran 2016
 • ISBN: 978-605-5063-08-5

İÇİNDEKİLER

 

Kimlik: Can Alıcı Bir Mesele ve Banalleşen Bir Kelime
     
Fırat Mollaer


Kimliği Tanımlamak: Kimliğin Semantik Tarihi ve Mantığı

Kimliği Tanımlamak: Semantik Bir Tarih
     
Phillip Gleason

Kimliğin Mantığı
     
Bhikhu Parekh
 

Sosyal/Siyasal Teorinin Sorun Alanlarında Kimlik

Süreç Olarak Kolektif
     Alberto Melucci

Taylor ve Foucault Arasında Modern
     Allison Weir

Kimlik ve Tanınma Politikası
     Craig Calhoun
 

Tanınma Mücadelesi, Kimlik ve Farklılık Politikaları

Yeni Kültürel Farklılık Politikası
     Cornel West

Kimlik, Tanınma, Haklar: Hegel Bize İnsan Haklarıyla İlgili Ne Öğretebilir?
     Costas Douzinas

Tanınma mı Yeniden Dağıtım mı? Toplumun Ahlâki Düzenine Değişen Yaklaşımlar
     Axel Honneth

Tanınma Politikasını Yeniden Düşünmek
     Nancy Fraser
 

Özdeşleşme Alanları: Ulus, ‘Irk’, Toplumsal Cinsiyet

‘Kimliğe’ İhtiyaç Duyan Kim?
     Stuart Hall

Özdeşleşme ve Ulus: Psikanaliz, Irk ve Cinsel Ayırım
     Tracey Sedinger

Özdeşleşme Politikası ve Frantz Fanon: İçteki Sömürgeler
     Diana Fuss
 

Kimliğin Ötesine Geçmek?

Kültürün İki Aradalığı
     Homi K. Bhabha

Sufi Düşüncede Ben ve Öteki
     Muhammad Kamal

“Kimlik”in Ötesine Geçmek
     Rogers Brubaker & Frederick Cooper
 

Kimlik ve Politik Çatışma

Kurbanlarının Bakış Açısından Siyonizm
     Edward W. Said

Kimlikleri Kesintiye Uğratmak: Türkiye/Avrupa
     Kevin Robins

Etnik Kimliklerin Dinî İçeriği
     Claire Mitchell


Yazarlar Hakkında

YAZARLAR HAKKINDA

 

Edward W. Said

Yirminci yüzyılın çığır açıcı kitaplar listesinin başında gösterilen Orien­talism’in gür sesli yazarı, ABD kamuoyunda Filistinli bir aktivist, Filistin davasının yılmaz savunucusu, eleştirel bir kültür ve edebiyat teorisyeni, Columbia University’nin efsane Karşılaştırmalı Edebiyat profesörü ve entelektüel. Said’in Batı’nın Doğu temsillerindeki iktidar ekonomisini ayrıntılı bir biçimde irdelediği bu çok yankı bulan ese­ri, bugün “postkolonyal teori” olarak anılan disiplinin öncüsü ola­rak görülmektedir (Said, bu terime yönelik oldukça eleştirel bir tutu­ma sahip olsa da). Eser, Şarkiyatçılığı, Batı’yı türdeş ve bütünlüklü bir kültürel kimlik olarak kuran bir söylem olarak ele aldığından gü­nü­müzdeki kimlik, çokkültürcülük ve demokrasi tartışmalarına eleşti­rel bir müdahale anlamı da taşımaktadır. 2003’te vefat eden Said’in eserlerinin büyük bir bölümü dilimize tercüme edilmiştir. Bu eserlerden konumuzla daha doğrudan ilgili olanları şunlardır:

Entelektüel: Sürgün, Marjinal, Yabancı, çev: Tuncay Birkan, Ayrıntı Yayınları, 1995.

Şarkiyatçılık: Batı’nın Şark Anlayışları, çev: Berna Ülner, Metis Yay., 1999.

Kış Ruhu, çev: Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 2000.

Kültür ve Emperyalizm, çev: Necmiye Alpay, Hil Yayınları, 2004.

Hümanizm ve Demokratik Eleştiri, çev: Osman Akınhay, Agora Kit., 2005.

Paralellikler ve Paradokslar, (Daniel Barenboim’le birlikte), çev: Osman Akın­hay, Agora Kitaplığı, 2006.

Başlangıçlar: Niyet ve Yöntem, çev: Ferit Burak Aydar, Metis Yay., 2009.

Kültür ve Direniş, Agora Kitaplığı, 2009.

Joseph Conrad ve Otobiyografide Kurmaca, çev: Ferit Burak Aydar, Agora Kitaplığı, 2010.

Oryantalizm: Tartışma Metinleri, editör: Aytaç Yıldız, Doğu Batı Yay., 2007.

 

Stuart Hall

Postkolonyal çalışmalar, kültürel çalışmalar, ırk ve cinsiyetle ilgili me­selelerde çağdaş Fransız düşüncesinden yararlanan yeni teorik yaklaşımlarıyla Britanya Kültürel Çalışmalar Okulu’nun öncü düşünür­lerinden biri olmuştur. Çalışma konuları, kültürel kimlik, “ırk” ve etnisite; Gramsci’nin kuramı ve “hegemonya”nın yeni kültürel-po­li­tik yorumları; ırksal önyargılar ve medya bağlantısı; popüler kültür ve göstergebilim vd. Open University’de Emeritus Profesör’dür. İlgili çalışmaları:

“Cultural Studies: Two Paradigms”, Media, Culture and Society, vol. 2, 1980.

“The Question of Cultural Identity”, Hall, David Held, Anthony McGrew, eds, Modernity and Its Futures içinde. Cambridge: Polity Press, 1992.

Questions of Cultural Identity, (ed. Paul du Gay’le birlikte), Sage, 1996.

Yeni Zamanlar: 1990’larda Politikanın Değişen Çehresi, (Martin Jacques’la birlikte), çev: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları.

“Eski ve Yeni Kimlikler, Eski ve Yeni Etniklikler”, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, çev: Gülcan Seçkin & Ümit Hüsrev Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları.

“Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik”, çev: Hakan Tuncel, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Bilim ve Sanat Yayınları.

“Kültürel Kimlik ve Diaspora”, Kimlik, çev: İrem Sağlamer, Sarmal Yayınevi.

 

Homi Bhabha

Edward Said ve Gayatri Spivak’la birlikte postkolonyal teorinin “kut­sal üçlü”sünden biri olarak kabul edilir. Çalışmaları, ulus, milliyetçilik, kimlik, kültürel etkileşim, sömürgecilik söylemi, modernlik gibi alanlarda toplanmaktadır. Eserlerini çevreleyen anahtar terimler ise: “melezlik/melezleşme”, “müphemlik”, “taklitçilik”, “farklılık” biçimin­de sıralanabilir. Bhabha, Frantz Fanon’un çalışmalarına getirdiği yeni yorumlarla olduğu gibi, postyapısalcı felsefenin ana temalarını kıv­rak bir zekâyla temellük ederek kültürel teoriye yaptığı özgün kat­kılarla, ana akım çokkültürcülük ve liberalizmi sorgulayan, dinamik ve çok katmanlı bir (melez) kültür anlayışının başlıca isimlerinden biri haline gelmiştir.

Nation and Narration (ed.), Routledge, 1990.

The Location of: Culture, Routledge, 1994.

Edward Said Continuing the Conversation, ile birlikte ed. W. J. T. Mitchell, 2005 (Edward Said ile Konuşmaya Devam, çev. Hayrullah Doğan Koç Üniversitesi Yayınları, 2012).

 

Nancy Fraser

Eleştirel Teori ve postyapısalcı felsefeyi birleştirmeye yönelik tutumuy­la ve adalet sorununu liberal adalet ve Marksist ekonomizmin öte­sinde yeniden düşünmeye ya da güncellemeye yönelik entelektüel çabasıyla tanınmış feminist düşünür. Çalışmaları, feminist teori, kamusal alan, modernite ve postmodernite, adalet teorisi, yurttaşlık alan­larında toplanan Fraser, New York’ta New School for Social Research’ta felsefe ve siyasal bilimler profesörü olarak görev yapmak­­tadır.   

Unruly Practices: Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory, University of Minnesota Press and Polity Press, 1989.

Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition, Routledge, 1997.

Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, (Axel Honneth’le birlikte), Verso, 2003

İhtiyaçlar Mücadelesi, çev: Aykut Kılıç, Agora Kitaplığı, 2006.

Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World, Columbia University Press and Polity Press, 2008.

Çatışan Feminizmler: Felsefi Fikir Alışverişi, (S. Benhabib, J. Butler ve D. Cornell’le birlikte), çev: Feride Evren Sezer, Metis Yayınları, 2008.

Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, Verso, 2013.

 

Axel Honneth

Eleştirel Teori’nin yeni kuşak düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Honneth’in uzmanlık alanı, sosyal ve siyasal felsefe, etik ve sosyal teoridir. Honneth’in bu alanlarda getirmiş olduğu kayda değer katkı, Hegelci felsefeyi yeniden yorumlama çabasının ürünü olan “tanınma teorisi”dir. Honneth, tanınma”yı, Batı siyasal düşüncesindeki kökenleriyle birlikte analiz ederek, sosyal ve siyasal felsefenin temel sorunsallarından biri olarak gündeme getirmiştir. Honneth’in kuramında, tanınma, ahlâki ve hukuki bir boyut taşımakla birlikte, siyasal bir so­rundur; bunun gibi, onun felsefi antropolojisinin ve sosyal ontolojisinin temel kavramıdır. Başka bir deyişle, Honneth, “tanınma”yı geniş bir felsefi projenin –felsefi antropoloji, sosyal ontoloji, etik, siyasal ku­ram– anahtar kavramı/grameri olarak düşünmektedir.

The I in We: Studies in the Theory of Recognition, Polity Press, 2012.

The Pathologies of Individual Freedom: Hegel`s Social Theory, Princeton Uni­versity Press, 2010.

Pathologies of Reason: On the Legacy of Critical Theory, Columbia University Press, 2009.

Reification: A New Look at an Old Idea, Oxford University Press, 2008.

Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory, Polity Press, 2007.

Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, (Nancy Fraser’la birlikte), Verso Press, 2003.

The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, MIT Press, 1996.

The Fragmented World of the Social: Essays in Social and Political Philosophy, State University of New York Press, 1995.

The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory, MIT Press, 1991.

 

Cornell West

Amerikalı düşünür, yazar, aktivist ve –hem 60’ların Yeni Sol hareket­leri hem de eski solun sosyalist ve komünist partilerinden gelen ya­zar ve entelektüellerin oluşturduğu Yeni Amerika Hareketi’nin bir de­vamı olarak görülen– Amerika’nın Demokratik Sosyalistleri’nin ünlü bir üyesi. Çalışmalarının büyük bir bölümü, ırk, cinsiyet ve sınıfın Amerikan toplumundaki rolünün araştırılmasına hasredilmiş olan West’in fikirleri, Siyah Hıristiyanlığı, Marksizm, neo-pragmatizm ve aşkıncılık gibi birbirinden farklı kaynaklardan teşekkül etmiştir. 60’la­rın Sivil Haklar Hareketi’nin yakın bir tanığı olan West, Princeton’da­ki African-American Studies’te ve New York’taki Union Theolo­gical’daki Religious Philosophy and Christian Studies’te profesördür. Entelektüel çabasının anafikri, bir kitabının başlığındaki gibi, “Av­rupamerkezcilik ve (ana akım özcü ve liberal) çokkültürcülüğün öte­sine geçmek” biçiminde tanımlanabilir.      

Beyond Eurocentrism and Multiculturalism: Prophetic Reflections, Notes on Race and Power in America, Common Courage Press, 1993.

Race Matters, Vintage Books, 1993.

 

Alberto Melucci

Toplumsal hareketler ve kolektif kimlik konularında önde gelen teoris­yenlerden biri olan Melucci, Milan Üniversitesi’nde sosyoloji profe­sörü olarak görev yapmış, kültür sosyolojisi ve psikoloji disiplinleri­ne önemli katkılarda bulunmuştur.

Nomads of Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society, Hutchinson, 1989.

Challenging Codes: Collecitve Action in the Information Age, Cambridge University Press, 1996.

Oyuncu Benlik: Çağımız Toplumunda Birey ve İnsan, çev: Başak Kıcır, Sel Yayıncılık.

“Çağdaş Hareketlerin Sembolik Meydan Okuması”, Yeni Sosyal Hareketler: Teorik Açılımlar, yay. haz.: Kenan Çayır, Kaknüs Yayınları.

 

Bhikhu Parekh

Britanya’da çokkültürcülük ve kimlik konularında akademik ve kamusal çabalarıyla en tanınmış yazarlardan biri olan Parekh, London School of Economics’ten 1966’da doktora derecesi aldı. Çalışma alanı, siyasal teori olan Parekh, çokkültürcülük, kültürel farklılık, kim­lik, ırkçılık üzerine yazdığı eserlerin yanısıra Irksal Eşitlik Komisyonu’nda çalıştı ve “Parekh Raporu” olarak anılan ve Birleşik Kral­lık’taki çokkültürcülük tartışmalarında önemli bir dönüm noktası sayılan raporun hazırlanmasına katkı sundu.

Colonialism, Tradition and Reform: An Analysis of Gandhi’s Political Discourse, Sage, 1989.

The Future of Multi-Ethnic Britain: Report of the Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain, Profile Books, 2000.

(Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek: Kültürel Çeşitlilik ve Siyasi Teori, çev: Bilge Tanrıseven, Phoneix Yayınları).

A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World, Palgrave Macmillan, 2008.

 

Craig Calhoun

Kolektif kimlik, toplumsal hareketler ve toplumsal muhalefet, milliyet­çilik ve etnisite, kozmopolitanizm, kamusal alan konuları başta ol­mak üzere, sosyal ve siyasal teorinin anlaşılmasına kayda değer katkılarda bulunmuş bir sosyal bilimcidir. New York University’de Eylül 2012’ye kadar sosyoloji profesörü olarak görev yapan Calhoun, şu an­da London School of Economics and Political Science’ın yöneticisi­dir. 

Neither Gods nor Emperors: Students and the Struggle for Democracy in China, University of California Press, 1994.

Critical Social Theory: Culture History and the Challenge of Difference, Blackwell, 1995.

(Milliyetçilik, çev: Bilgen Sütçüoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2012).

Nations Matter: Culture, History and Cosmopolitan Dream, Routledge, 2007.

The Roots of Radicalism: Tradition, The Public Sphere and Early Nineteenth-Century Social Movements, The University of Chicago Press, 2012.

Cosmopolitanism and Belonging: From European Integration to Global Hopes and Fears, Routledge.

 

Philip Gleason

Notre Dame Üniversitesi tarih bölümünde uzun bir süre görev yapan Gleason, 1996’daki emekliliğinin ardından aynı üniversitede Emeritus Profesör olarak görev almıştır. Çalışma alanları, Amerikan entelek­tüel tarihi, göç, etnik tarih ve Amerikan Katolikliği’nin tarihidir.

Contending with Modernity: Catholic Higher Education in the 20th Century.

The Conservative Reformers: German-American Catholics and the Social Order.

Catholicism in America, and Keeping the Faith: Language and Ethnicity in 20th Century America.

 

Diana Fuss

Doktora derecesini Princeton Üniversitesi İngilizce ve Göstergebilim disiplinlerinden almıştır ve aynı üniversitede İngilizce profesörüdür. Çalışma alanları, Amerikan Edebiyatı, Feminizm ve Cinsiyet Çalışma­ları, Edebiyat Teorisi’dir. Fuss’un çalışmalarında kimlik/kimlik po­litikası, bu meseleyi ele alırken kullandığı psikanalizin özdeşleşme teorisi, yine kimliğe yönelik tartışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan ve âdeta kronik bir gerilimi ortaya koyan özcülük-inşacılık gerilimiyle baş etme çabası merkezî bir yer almaktadır. Fuss’un kendi terimleriy­le söylersek, çalışmaları, “kimlik politikasını yeniden politikleştirerek”, kimliği politik bir kategori olarak kurtarmaya odaklanmıştır. Fuss, bu minvalde, özellikle özcülük-inşacılık gerilimine müdahale eder. Buna göre, özcülük ve inşacılık, karşıt olmaktan ziyade birbirine bağımlı olarak görülmelidir. Söz konusu gerilimin iki tarafı, birbiriyle yarışan hakikatlerden ziyade, Foucaultcu bir anlamda, söylemsel stratejilerdir. Fuss, bu noktada, ‘özcülük versus inşacılık’ biçimin­de bir akıl yürütmenin ve özcülüğü farklılığa karşı bir biçimde ko­numlandırmanın özcülüğün kendi içindeki farklılıkları görmeyi engellediğini ve en önemlisi farklı türden “özcülük”leri yanlış bir bi­çim­de türdeşleştirmeye hizmet ettiğini ileri sürer. Gayatri Spivak’ın çok dikkat çeken “stratejik özcülük” terimine yakın bir ruhla, özcülü­ğün “tutuculuğu ya da radikalliğinin, onu kimin kullandığı, nasıl ha­rekete geçirildiği ve etkilerinin/sonuçlarının nerede toplandığına cid­di bir biçimde bağımlı olduğu”nu iddia eder.    

Essentially Speaking, Routledge, 1989.

Identification Papers, Routledge, 1995.

The Sense of an Interior: Four Writers and the Rooms that Shaped Them, Rout­ledge, 2004.

 

Rogers Brubaker

California Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. Sosyal kuram, göç, yurttaşlık, milliyetçilik ve etnisite konularında uzmanlaşmıştır. Max Weber’de rasyonellik fikri üzerine kaleme aldığı ilk kitabının ardından yurttaşlık, milliyetçilik ve etnisiteyle ilgili şu kitapları yazmış­tır:

(Fransa ve Almanya’da Vatandaşlık ve Ulus Ruhu, çev: Vahide Pekel, Dost Kita­bevi, 2010).

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe, Cambridge University Press, 1996.

Ethnicity without Groups, Harvard University Press, 2004.

 

Frederick Cooper

New York Üniversitesi’nde tarih profesörüdür. Çalışmaları, sosyal bilimler ve kolonyal durum, kölelik, kölelik bağlamında ırk ve emek, sö­mürgeleşme ve sömürgesizleşme süreçleri hakkındadır.

Decolonisation and African Society: the Labour Question in French and British Africa, Cambridge University Press, 1996.

Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History, University of California Press, 2005.

 

Tracey Sedinger

Kuzey Colorada Üniversitesi’nde İngilizce bölümü profesörlerinden ve aynı üniversitenin Kadın Çalışmaları programı yöneticilerindendir. Çalışma konuları, 16. ve 17. yüzyıl İngiliz edebiyatı, Shakespeare, ede­­biyat kuramı, feminizm ve psikanalizdir.

Epistemology of the Crossdresser: Sexual Politics in Early Modern England, State University of New York, 1995.

 

Kevin Robins

Robins’in çalışma sahası, ulus-aşırı kültürel çalışmalar ve medya po­li­tikası, Avrupa kültürü ve kimliği, Avrupa, Türkiye ve Balkanlar’da göç ve göçmen kültürler ve kent kültürüdür.

Kimlik Mekânları: Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar, (David Morley ile birlikte), çev: Emrehan Zeybekoğlu, Ayrıntı Yay., 1997.

İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası, çev: Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı Yayınları, 1999. 

The Challenge of Transcultural Diversities: Cultural Policy and Cultural Diversity, Council of Europe Publishing, 2006.

 

Allison Weir

Batı Sydney Üniversitesi’nde siyasal ve sosyal düşünce doktora programında dersler vermektedir. Çalışma sahası feminist teori, eleştirel kuram, sosyal ve siyasal felsefe, 19. ve 20. yüzyıl kıta Avrupası felsefe­si olan Weir –özellikle faillik ve özgürlük, iktidar ve dayanışma açı­sından– bireysel ve kolektif kimlik kuramlarıyla ilgilenmektedir.

Identities and Freedom, Oxford University Press, 2013.

Sacrificial Logics: Feminist Theory and the Critique of Identity, New York and London: Routledge, 1996.

 

Costas Douzinas

Britanya Eleştirel Hukuk Çalışmaları akımının üyelerindendir. Birkbeck Institute for the Humanities, Londra Üniversitesi’nde hukuk pro­fesörü olan Douzinas’ın çalışmaları, insan hakları, kozmopolitanizm ve eleştirel hukuk çalışmalarında odaklanmıştır.

Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism, Routledge Cavendish, 2007.

The End of Human Rights, Hart, 2000.

Politics, Postmodernity and Critical Legal Studies: The Legality of the Contingent, Routledge, 1994.

 

Muhammad Kamal

University of Melbourne Asia Institute Arabic and Islamic Studies’te öğretim üyesidir. Uzmanlığı, Molla Sadra ve Doğu varoluşçuluğu, He­gel, Heidegger ve Batı varoluşçuluğu, modern İslâm düşüncesi üzerinedir.

The Philosophy of Mulla Sadra and Martin Heidegger: From Essence to Being, ICAS Press, 2010.

Mul­la Sadra’s Transcendent Philosophy, Ashgate Publishing Limited, 2006.

Essential Dictionary of Islamic Thought, (ortak

yazar), Seaview Publisher, 2001.

Towards Hegel’s Anthropology, Karachi University Press, 1992.

He­gel’s Metalogic, A Critical Study of Hegel’s Logic, A Foreword by Prof. Manzur Ahmed, Royal Book Co., 1989.

 

Claire Mitchell

Queen’s University Belfast’da Sosyoloji, Sosyal Politika ve Sosyal Hiz­metler bölümünde öğretim üyesidir. Çalışmaları, din, kimlik, po­li­tika, Evanjelizm ve Kuzey İrlanda toplumu üzerine yoğunlaşmıştır.

Religion, Identity and Politics in Northern Ireland: Boundaries of Belonging and Belief, Ashgate, 2006.

 

 • Büşra Helvacıoğlu
 • Fırat Mollaer
 • Ömer Mollaer
 • Özlem İlyas
 • Kübra Kelebekoğlu
 • Nuran Erkul
 • Suat Aksoy
 • Özlem Avcı
 • Huri Küçük
 • Sultan Işık