• Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar

Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar

 • 35,00 TL
 • 24,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Jean Wahl ve Alexandre Kojève ile birlikte, Fransa'da Hegel'in felsefesinin yayılmasını ve uzun denebilecek bir süre boyunca düşünce dünyasına hükmetmesini sağlamış olan 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden biridir Jean Hyppolite. Onu bu derece önemli kılan, Hegel'in Fenomenoloji'sini 1946 yılında Fransızcaya çevirmiş olmasının yanı sıra, Hegel çalışmaları açısından halen vazgeçilmez bir nitelik taşıyan 1947 yılında yayımladığı Genèse et structure de la Phénoménologie de l'esprit de Hegel başlıklı çalışmasıdır.

Başyapıtı olan Kapital'de kendisini açıkça Hegel'in öğrencisi olarak ilân eden ve düşünceleriyle neredeyse yüz elli yıldır dünyayı hem düşünsel anlamda hem de pratik anlamda son derece etkilemiş bir düşünür olan Marx'ın eserlerinin kaynakları, felsefeyle ilişkisi hâlen önemli bir tartışma konusudur. Bu türden tartışmaların gelip dayandığı asıl nokta da Hegel'in felsefesidir, Marx'ın Hegel'le olan ilişkisidir. Jean Hyppolite, Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar'da (1955), Hegel'in felsefesindeki Marksizme kaynaklık etmiş olabilecek öğeleri, Marx'ın olgunluk dönemi eserlerinin ardında yatan felsefi varsayımları, Marx'ın Hegel eleştirisinin içerimlerini ve bu eleştirilerde haklı olup olmadığını ve ayrıca hem Hegel'in hem de Marx'ın düşüncesinin varoluşçu felsefe içinde değerlendirilebilecek yönlerini tartışmaya açıyor.

Hyppolite'in eseri, bu anlamda, Herbert Marcuse'nin Us ve Devrim'i (1941) ve Georg Lukacs'ın Genç Hegel'inin (1948) yanında Marx ve Hegel ilişkisine dair üçüncü büyük ana kaynak olarak görülebilir. “Hegel'in Fenomenoloji'sini okumuş olmadan Kapital'i okumak kaçınılmaz bir şekilde bir dizi yanlış yoruma götürecektir.” Hyppolite'in, Marx'ın Hegel'le olan ilişkisine dair söyledikleri halen üzerinde düşünülmeye değer ve Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar bu anlamda hem Hegel'in hem de Marx'ın düşüncelerini kavramak açısından önemli bir başvuru kaynağı sunuyor. 


 • Yazar: Jean Hyppolite
 • Kitabın Başlığı: Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar
 • Orijinal Başlık: Studies on Hegel and Marx
 • Çeviren: Doğan Barış Kılınç [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Tasarım Uygulama: Aziz Tuna
 • Kapak Resmi: Marx ve Hegel
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 53; Felsefe- 18
 • Basım Bilgileri: 3. Basım / Haziran 2016 [1. Basım / Temmuz 2010]
 • Sayfa Sayısı: 231
 • ISBN: 978-975-8717-58-3
 • Boyutları: 14 x 21

Fransa’da Hegel

    Eyüp Ali Kılıçaslan

 

İngilizce Baskıya Önsöz

    Jean Hyppolite

 

Sunuş: İnsansal Tarih Olarak Tarih Üzerine Hegel ve Marx 

    John O’Neill

 

Bölüm I

Hegel’de Yaşam Kavramı ve Varoluş

I. Hegel’in Jena Felsefesinde Yaşam Kavramı ve Yaşam Bilinci

   Bilinç ve Yaşam

   Yaşam, Sonsuzluk, İlişki

   Yaşamın Diyalektiği ve Canlı Fail

   Yaşam Bilinci ve Tarih olarak Tin

II. Hegelci Fenomenolojide Varoluş Kavramı

 

Bölüm II
Hegel’de Tarih Kavramı

I. Hegel’in Fenomenoloji’sinde

   Fransız Devrimi’nin Önemi

   Hegel’in Fenomenoloji Öncesi Görüşleri

   Fransız Devrimi’nin Arka Planı

   “Soylu Bilinç”in Feodalizmden Devrime Evrimi

   Devrim-Öncesi Toplumun Mizacı: Dağılmış Bilinç

   Aydınlanmanın Mücadelesi

   Mutlak Özgürlük

II. Yabancılaşma ve Nesnelleşme: G. Lukács’ın Genç Hegel’i Üzerine Bir Yorum

   Felsefe ve Politik İktisat

   Yabancılaşma, Dışsallaşma ve Nesnelleşme

   Yabancılaşma ve Tarihin Sonu

 

Bölüm III
Marksizm ve Felsefe

I. Marx ve Felsefe

   Marx’ın Erken Dönem Gelişiminin Sonraki Sistemini Anlamak Açısından Önemi

   İnsanın Yabancılaşması Problemi

   İnsanın Devlette Toplumsal ve İktisadi Yabancılaşması

II. Marx’ın Hegelci Devlet Kavramını Eleştirisi

   Hegelci Devlet

   Marksist Eleştiri

III. Marx’ın Kapital’inin Yapısı ve Felsefî Önvarsayımları Üzerine

   İlk Felsefî Etkiler: Hegel ve Darwin

   Yabancılaşma Kavramı

   Emek-Değer Kuramının Felsefî ve Sosyolojik Doğası

   Artı-Değer Kuramının Tarihsel Doğası

   Sermaye ve Tarih Felsefesi

 

Bölüm IV
Hakikat ile Varoluş Arasındaki İlişki Sorunu

I. Hegelci Fenomenolojide İnsansal Durum

   Eylem ve Edimin Akılcılığı

   Doğayla İlişkisinde Beşeri Durum

   Arzu: Spinozacılık ve Hegelcilik

   Hakikat ve Varoluş

II. Hegel’in Mantık’ı Üzerine

   Genel Mantık Kavrayışı

   Mantığın Genel Şeması

 

Kaynakça

 

Jean Hyppolite (1907-1968)

1907 yılında Jonzac’ta doğdu. Ecole Normale Supérieure’de Jean-Paul Sartre, Raymond Aron ve Maurice Merleau-Ponty gibi isimlerle birlikte eğitim gördü. 1929 yılında yoğun bir biçimde Hegel okumalarına başladı. Almancayı Hegel’ in Tinin Fenomenoloji’sini okurken öğrendi ve bu eseri 1939-1941 yıllarında Fransızcaya çevirdi. Daha sonra kitap olarak yayımlanacak ve Hegel çalışmaları açısından vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olacak olan doktora tezi de Hegel’in bu eseri üzerineydi: Hegel’in Tinin Fenomenolojisi’nin Oluşum ve Yapısı. 1945-1949 yıllarında Strasbourg Üniversitesinde, 1949-1954 yıllarında Sorbonne Üniversitesinde profesör olarak ders verdi. 1954’ten 1963’e kadar ise Ecole Normale Supérieure’ün müdürü olarak görev yaptı ve 1963’ten Paris’te 1968 yılındaki ölümüne kadar da Collège de France’da bu görevi sürdürdü. Daha çok Hegel yorumcusu olarak ün kazanmış ve Hegel’in felsefesinin Fransa’da canlanmasında önemli bir rol oynamış olan Hyppolite pek çok ünlü Fransız entelektüelinin hocası olmuştu. Bunlar arasında Michael Foucault, Jacques Derrida ve Gilles Deleuze sayılabilir. Mantık ve Varoluş (1953) ve Hegel’in Tarih Felsefesine Giriş (1948), Hyppolite’in diğer önemli eserlerindendir.