• Stokta Yok
  Oryantalizm: Tartışma Metinleri

Oryantalizm: Tartışma Metinleri

 • 42,00 TL
 • 29,40 TL


 • Stok Durumu: Stokta Yok

Edward Said’in Oryantalizm adlı kitabının yayımlanışının ardından Batı’daki entelektüel çevreler tuhaf bir gürültüyle uyandılar. Yabancısı oldukları bir sesti bu… Kendi üniversitelerinde yetişmiş, klasik kültüre hâkim, edebiyat ve filoloji uzmanı olan Edward Said, Doğu ve Batı ilişkilerinde yeni tezler gündeme getiriyor, kuşkusuz kendine özgü, muhalif entelüktüel bir tat katarak Batılı bilincin yansıdığı aynayı kamuoyuna sunuyordu.

İlk bakışta bu cesur çıkış küçümsense de, Said katı ve geleneksel bir sahayı yerinden oynatabilmeyi başarabildi. Artık oryantalizm, klasik dil çalışmalarına vurgu yapan bir ‘disiplin’ olmaktan çok, her geçen gün kendi içinde dönüşerek, bir söylem, hükmetme geleneğinin bir parçası olarak literatürde yer etmeye başladı. Bu alanın armağan ettiği yeni cümlelerle söyleyecek olursak, Batı’nın ötekine bakışı ‘oryantalist bir perspektifte’ dile getiriliyordu. Orta Doğu’daki sıcak gelişmelerin arka planında oryantalizmin iki yüz yıllık sorusu gündeme gelmekteydi.

Said, zor olanı denemiş, Batı’nın Doğu’ya bakışındaki terimleri tersine çevirebilmişti. Sömürgeciliğin “keşif kolları” sadece ekonomik ve politik bir bakışla değerlendirilmiyor, edebî metinler üzerinden hareketle çarpık kareler teorik bir çerçevede işaretleniyordu.  Doğu’nun nasıl keşfedildiği sorusu ise can alıcı önemdeydi. 18. yüzyıldan itibaren Batı, derin istek ve arzularıyla Doğu’yu keşfe çıkarken pek de masum sayılmayacak bu keşif çabası, beraberinde birçok şeyi de götürmüştü. Chateaubriand, Lamartine, Nerval ve Flaubert’in yazılarında hayalî bir doğu coğrafyası yaratılırken veya Oryantalist ressamların tablolarında egzotik ve dişil kompozisyonlar kullanılırken, aslında sıradan Batılı bireyin zihninde klişelerle yüklü bir Doğu coğrafyası inşa edilmekteydi.  

Bu kitapta da gösterildiği üzere, ilerleyen yıllarda alanın seçkin isimleri bu ‘tartışma’ya doğrudan katıldı. Oryantalizm, antropolojiden Balkan tarih çalışmalarına kadar birçok farklı alana verimli bir şekilde hızla yayıldı. Yeni okumalar ışığında yeni oryantalizmler masaya yatırıldı. Kuşkusuz, Türkçede bu yazıların gündeme gelmesi Said’in değerli çabasını, ‘güzel’ ve ‘sıcak’ anısını korumaya hizmet edecektir. 


 • Editör: Aytaç Yıldız
 • Kitabın Başlığı: Oryantalizm: Tartışma Metinleri
 • Çevirenler: Salih Akkanat, Ferit Burak Aydar, Yasemin Çına, Melike Kır, Birgül Koçak, Aytaç Yıldız
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 28; Sosyoloji Dizisi - 8
 • Basım Bilgileri: 2. Basım  / Kasım 2014 [1. Basım / Mart 2007]
 • Sayfa Sayısı: 503
 • ISBN: 978-975-8717-27-9
 • Boyutları: 15,5 x 23,5

Sunuş

 

I. BÖLÜM

Edward W. Said (1935–2003)
     Andrew N. Rubin

Krizdeki Oryantalizm
     Enver Abdülmelik

“Oryantalizm” ve Eleştirmenleri
     Fred Halliday

“Post”ta Bir Şey Yok Mu? Said ve Post-Kolonyal Entelektüeller Sorunu
     Patrick Williams

Oryantalizm Üzerine
     James Clifford

Entelektüelin Temsilleri’nde Entelektüel Temsilleri
     Neil Lazarus

Edward Said ve Michel Foucault: Benzerlikler ve Uyumsuzluklar
     Karlis Racevskis

Helenizm ve İmparatorluk: Edward Said’i Okumak
     Phiroze Vasunia

Oryantalizm Sorunu

     Bernard Lewis

Said’in Hümanizmi

     Emily Apter

 

II. BÖLÜM

Osmanlı Oryantalizmi
     Ussama Makdisi

Auerbach İstanbul’da: Edward Said, Seküler Eleştiri ve Azınlık Kültürü Sorunu        
     Aamir R. Mufti

Sürekli Çoğalan Oryantalizmler: Eski Yugoslavya Örneği
     Milica Bakić- Hayden

Ulusal Sorun: Said, Ahmad, Jameson
     Michael Sprinker

Özdeşsizlik Politikaları: Adorno, Postmodernizm ve Edward Said
     Fred Dallmayr

Kudretli Kalem: Tersyüz Edilen Sömürgeciliğin Çifte Standartları
     Ernest Gellner

Oryantalizm ve Orta Doğu Feminist Çalışmaları
     Lila Abu-Lughod

Oksidentalizm: Tersine Dönmüş Bir Dünya
     James G. Carrier

 

Yazarlar Hakkında

Fred Halliday 
London School of Economics’te öğretim üyesidir. Or­ta Doğu üzerine çalışmalarıyla tanınan önemli araştırmacılardan bi­ridir. Doktora tezi Güney Yemen’le ilgilidir. Altı dil bilen Halliday, dü­zenli ola­rak BBC, ABC, El-Cezire ve CBC’nin bazı programlarına yo­rum­cu olarak katılmaktadır. Ayrıca siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler ala­nında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmak­ta­dır. Ya­zarın önem­­li eserleri The Middle East in International Relations: Power, Po­litics and Ideology (Cambridge UP, 2005) ve 100 Myths about the Middle East (Uni­versity of California Press, 2005) adlı ça­lışmalardır.

 

Enver Abdülmelik 
Mısırlı sosyal bilim­cidir. 1963 gibi erken bir tarihte kaleme aldığı “Krizdeki Oryantalizm” adlı makalesiyle adın­dan söz et­tirmiştir. Eserleri ara­sı
n­da, Egypt: Military Society (Random Ho­use, 1968); Ideologie Et Rena­is­­sance Nationale L'Egypte Moderne (Edi­tions Anthropos, 1969); La dia­lectique sociale (Editions du Seuil 1972); Na­tion and Re­vo­­lution: Social Dialectics (State Univ of New York Press, 1981); Contemporary Arab Po­litical Thought (Zed Books, 1984) bu­lun­­mak­tadır.

 

Emily Apter 
New York Üniversitesi Sanat ve Bilimler Fakültesi Kar­şılaştırmalı Edebiyat bölümünde öğretim üyesidir. Temel ilgi alanları 19 ve 20. yüzyıllar Fransız edebiyatı, kültürel çalışmalar ve eleştirel teoridir. Yayımlanmış eserleri şunlardır: Continental Drift: From National Cha­rac­ters to Virtual Subjects (University of Chicago Press, 1999); Fetis­hism as Cultural Discourse, ed. with William Pietz (Cornell Uni. Press, 1991; Feminizing the Fetish: Psychoanalysis and Narrative Ob­ses­sion in Turn-of-the-Century France (Cornell UP, 1991).

 

Milica Bakić-Hayden 
Pittsburgh Üniversitesi Din Çalışmaları bölü­mün­de görev yapmaktadır. Belgrad Üniversitesi’nden sonra gittiği ABD’de Chicago Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Hayden, Gü­ney Asya ve Balkanlar üzerine uzmanlaşmıştır. Temel inceleme alanları, Hint din­leri, oryantalizm, Doğu Ortodoks Hıristiyanlığı, Balkan kültür­leri ve top­lumları ile karşılaştırmalı mistisizmdir. Değişik dergilerde ya­yım­lamış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

 

Neil Lazarus 
Warwick Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü öğ­retim üyesidir. Temel araştırma sahası postkolonyal edebiyat, post­ko­lon­yal teori ile emperyalizm ve milliyetçiliktir. Ayrıca Marxizm ve Frank­furt Okulu ilgili değişik makaleleri yayımlanmıştır. Yazarın temel eser­leri,
Re­sistance in Postcolonial African Fiction (Yale, 1990); Nati­ona­lism and Cultural Practice in the Postcolonial World (California UP, 1999) ile Marxism, Modernity and Postcolonial Studies (California UP, 2002) olarak sıralanmaktadır.

 

Lila Abu-Lughod 
Columbia Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümünde öğretim üyesidir. Harvard Üniversitesi’ndeki doktora eğitiminin ardın­dan New York ve Princeton Üniversitelerinde bir süre dersler verdi. Sa­ha çalışmaları ile kadın çalışmaları arasında köprü kurulabilmesi yo­lun­da aktif rol oynadı. Karşılaştırmalı Müslüman Toplum İncelemeleri ko­mi­tesinin bir süre başkanlığını da yürüten Abu-Lughod’un yayım­lan­mış eserleri şöyledir: Dramas of Nationhood: The Politics of Television in Egypt (University Of Chicago Pres, 2004); Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society (The American University in Ciro Press 1987); Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East (Princeton UP, 1998).

 

James Clifford 
California Üniversitesi’nde akademik yaşamını sür­dü­ren Clifford, antropoloji alanının dünya çapında etkili isimlerden biridir. Lon­don School of Economics’te lisans, Standford Üniver­site­si’nde yük­sek lisans ve Harvard Üniversitesi Tarih bölümünde de dok­tora (1969) yapmıştır. Son zamanlarda daha çok yerel kültür odaklı ça­lış­maktadır. Yayımlanmış ana kitapları şunlardır: Person and Myth: Maurice Leen­hardt in the Malenesian World (University of California Press, 1982); Writing Culture: the Poetics and Politics of Ethnography, with George Mar­cus, ed. (University of California Press, 1986), The Pre­di­cament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature and Art (Harvard UP, 1988); Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Cen­tury (Harvard UP, 1997); On the Ed­ges of Anthro­polgy (2003).

 

Phiroze Vasunia 
Reading Üniversitesi Klasikler bölümünde görev yap­maktadır. Kültürel ve entelektüel tarih, temel çalışma sahasıdır; ayrıca em­peryalizm ve oryantalizm tarihi ile bağlantılı olarak karşıt-kültürlerin etkileşimi konusunda da incelemeler yapmaktadır. Son olarak Klasikler ile İngiliz İmparatorluğu arasındaki ilişki üzerine bir araş­tırması yakın zamanda yayımlanacaktır. Vasunia’nın tamamlanmış iki kitabı bulun­mak­tadır: Zarathushtra and the Religion of Ancient Iran: The Greek and Latin Sources in Translation (Bombay, Cama Oriental Institute, 2007); The Gift of the Nile: Hellenizing Egypt from Aeschylus to Alex­an­der (University of California Press, 2001).

 

Ussama Makdisi 
Doktora eğitimini Princeton Üniversitesi’nde ta­mam­layan Makdisi, ABD’de Rice Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim üye­sidir. Esas ilgi alanları Osmanlı Arap ilişkileri ve Amerikan misyo­nerlik tarihidir. Halihazırda Amerika ve Osmanlıların hoşgörü anlayışlarının 19. yüzy
ıldaki karşılaştırmalı tarihi üstünde çalışmaktadır. Arap-İsrail çatış­ması ve Ortadoğu ile de ilgilenen yazar, merhum Edward Said’in de ku­­zenidir. Makdisi’nin The Culture of Sectarianism: Community, His­tory, and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon (University of Ca­­lifornia Press, 2000) adlı eseri yayımlanmıştır.

 

Patrick Williams 
Nottingham Trent Üniversitesi Sanat ve Beşeri Bilim­ler bölümünde çalışmaktadır. İlgilendiği temel alanlar postkolonyal ça­lış­­malar, kültür kuramı ve film incelemeleridir. Başta Fas olmak üzere, değişik ülkelerde aka­demik düzeyde dersler veren Williams’ın şu eserleri vardır: An Int­roduction to Post-Colonial Theory with P. Childs (Pren­tice Hall, 1997); Edward Said, ed. (Sage Publications, 2001); Colonial Dis­course/Post-Colonial Theory (Columbia UP, 1994).

 

Aamir R. Mufti 
Columbia Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamam­lamış olan Mufti, aynı üniversitesinin Karşılaştırmalı Edebiyat bölümün­de öğretim üyesi olarak bulunmaktadır. Marxizmden estetiğe, azınlık kül­türünden insan haklarına ve antropoloji tarihine kadar geniş bir alan­da okumakta ve üretmektedir. Hindistan ve Britanya merkezli kolonyal ve postkolonyal edebiyat incelemeleri ise bir diğer özel uğraş sahasıdır. Critical Inquiry, Boundary 2 ve Social Text gibi dergilerde çeşitli ma­ka­le­leri yayımlanmıştır. Yazarın Dangerous Liaisons: Gender, Nation, and Post­colonial Perspectives , ed., (University of Minnesota Press, 1997) ve Enlightenment in the Colony: The Jewish Question and Dilemmas in Postcolonial Culture adlı eserleri mevcuttur.

 

Michael Sprinker 
1999 yılında yaşamını yitiren Sprinker özellikle Alt­husser, Benjamin ve Bertolt Brecht gibi aydınlar üzerine çalış­mala­rıyla tanınmıştı. New Left Review ve Verso gibi saygın dergilerde uzun süre editörlük yapt
ı. Aijaz Ahmad vd. tarafından ölümünden son­ra hazır­lan­mış A Singular Voice: Collected Writings of Michael Sprin­ker adlı bir çalışma vardır. Temel eserleri şunlardır: A Counterpoint of Dis­­sonance": The Aesthetics and Poetry of Gerard Manley Hopkins (Johns Hopkins UP, 1980); History and Ideology in Proust: A la rec­herc­he du temps per­du and the Third French Republic (Cambridge UP, 1994); Imagi­nary Relations: Aesthetics and Ideology in the Theory of His­­torical Ma­terialism (Verso, 1987); Edward Said: A Critical Reader, ed., (Blackwell Publishing, 1993); Althusserian Legacy, ed., (Verso Books, 1992).

 

Fred R. Dallmayr 
Notre Dame Üniversitesi’nde, Siyaset Bilimi ve Fel­sefe bölümlerinde öğretim üyesidir. Avrupa düşüncesi üzerine uzman bir si­yaset ku­ramcısıdır. Karşılaştırmalı felsefe, Ba­tı-dışı siyaset felsefesi (İslâm, Hinduizm, Budizm ve Konfüçyüsçü­lük), kül­tür­lerarası diyalog ve küresel insan haklarıyla ilgilenmektedir. Çalış­maları ara­sında, Beyond Orientalism: Essays on Cross-cul­tural En­counter (l996); Alternative Vi­sions: Paths in The Global Village (l998); Ac­hie­ving Our World: To­ward A Global and Plural Democracy (2001); Dia­logue Among Civi­lizations: Some Exemplary Voices (2002); G. W. F. Hegel: Modernity and Politics, (2002); Peace Talks-Who Will Lis­ten? (2004); ve Small Wonder: Against Some Self-Images of the Age yer almaktadır.

 

Andrew N. Rubin 
Georgetown Üniversitesi İngilizce bölümü öğretim üye­sidir. Yüksek Lisans ve doktorasını Columbia Üniversitesi’nde ta­mam­layan Rubin’in temel ilgi inceleme alanları edebiyat ve kültürel ça­lış­malardır. Archives of Authority: Empire, Culture and the Cold War (Uni­­versity of California Press, 2007) aslı kitabı yayımlanmıştır. Ayrıca The Edward Said Reader (Granta Books, 2001) ile Adorno: A Critical Reader (Blackwell Publishing, 2001) kitaplarının da ortak editörlüğünü üst­lenmiştir. The South Atlantic Quarterly, The Journal of Palestine Stu­dies, The Nation, The New Statesman ve Al-Ahram gibi farklı yayın or­ganlarında 20. yüzyıl kültürü ve politikaları üzerine pek çok yazı ka­leme almıştır.

 

Karlis Racevskis 
Ohio Üniversitesi Beşeri Bilimler bölümünde görev yapmaktadır. Esas uzmanlık dalı 17. ve 18. yüzyıllar Fransız kültürü ve ede­biyatıdır. Aynı zamanda Fransız Eleştirel Kuramının yapısı ve kay­nak­ları üzerine çalışan Racevskis’in değişik dergilerde kültür, roman ve dil hakkında basılmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayrıca Volta­ire, Aydınlanma devri ve Foucault da ilgilendiği öteki konular olarak öne çıkmaktadır. Önemli eserleri şunlardır: Post-modernism and the Search of Enlightenment (University of Virginia Press, 1993); Critical Essays on Michael Foucault (G.K. Hall and Company, 1999); Michael Fou­cault and Subversion of Intellect (Cornell UP, 1983); Voltaire and French Academy (University of Nort Carolina Press, 1976);

 

Ernest Gellner 
1995’te hayattını kaybeden, İngiliz felsefeci, antropo­log, sosoyolog ve Aydınlanma rasyonalitesinin radikal savunucusu. Ge­niş bir sahada üreten Gellner’ın asıl odaklandığı alanlar dil felsefesi, kül­tür, mil­liyetçilikti. Özellikle milliyetçilik üzerine geliştirdiği tezler yaygın bir aka­demik sahada isminin yerleşmesine aracı oldu. Başlıca çalışmaları şun­lardır:
Words and Things, A Critical Account of Linguistic Philo­sop­hy and a Study in Ideology; Thought and Change; The Devil in Mo­dern Philosophy; Muslim Society; Nation and Nationalism; Relativism and Social Sciences; Culture, Indentitiy and Politics; Plough, Sword and Book; Postmodernism, Reason and Religion ve Conditions of Liberty.

 

Bernard Lewis 
Yaşayan en büyük oryantalistlerdendir, uzun bir süre Edward Said’in en yaman muhalifi olarak tanınmıştır. Doktorasını İslam Tarihi üzerine yapan Lewis, pek çok farklı üniversitede yıllarca dersler verdi. 1998 yılında Atatürk Barış Ödülü’ne layık görüldü. Araş­tırma alanları Orta Doğu, İslam Dünyası ve Osmanlı İmparatorlu­ğu’­dur. Te­mel kitapları ise şunlardır:
The Arabs in History (1950); The Emer­­­gence of Modern Turkey (1961); The Assassins (1967); The Muslim Discovery of Europe (1982); The Political Language of Islam (1988); Race and Slavery in the Middle East: an Historical Enquiry (1990); Islam and the West (1993); Islam in History (1993); The Shaping of the Modern Middle East (1994); Cultures in Conflict (1994); The Mid­dle East: A Brief History of the Last 2,000 Years (1995); The Future of the Middle East (1997); The Multiple Identities of the Middle East (1998); A Middle East Mosaic: Fragments of life, letters and his­tory (2000); From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East (2005); The Crises of Islam: Holy War and Unholy Terror (2004).

 

James G. Carrier 
Antropoloji alanının önde gelen isimlerinden biridir. University College London’da öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yaza­rın ana eserleri şunlardır: Gifts and Commodities (Routledge, 1994); Meanings of the Market: The Free Market in the Western Culture (Berg Pub., 1997); Learning Disability (Greenwood Publicaitons, 1986); Oc­ci­­dentalism: Image of the West (Oxford UP, 2003); Confronting En­vi­roments: Local Understanding in a Globalizing World (AltaMira Press, 2004).

Salih Akkanat

Ferit Burak Aydar

Yasemin Çına

Melike Kır

Birgül Koçak

Aytaç Yıldız