• Şerif Mardin Okumaları

Şerif Mardin Okumaları

 • 80,00 TL
 • 56,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Şerif Mardin… Sosyolog, tarihçi, entelektüel…Bağımsız ve aykırı bir kişilik…Herhangi bir grup ve çevreyle kolayca örtüşmeyen söylemlerin sahibi. Yıllar içinde, çevresindeki hiçbir yörüngenin cazibesine kapılmadığından kendine ait bir dil ve okunmaya değer derinlikli bir dünya inşa ediyor.

Şerif Mardin’in çalışmalarına baktığımızda öncelikle teorik bir çerçe­ve­nin nasıl kurulacağını ve sonra toplumla ilgili metodolojik bir birikim ha­linde genişleyen soruların nasıl sorulacağını tespit ediyo­ruz. Mardin’in sis­temli eleştirileri sıkı bir metodoloji üzerinden git­mektedir. Hem eleş­tirel olabilmek, hem bir metodolojiye sâdık kal­mak ve buradan da özgün bir “söylem” üretebilmek kuşkusuz sosyal bilimler için ideal çer­çeve sa­yıl­malı­dır. Şerif Mardin’in değişik dö­nemlerde yazdığı kitapların, bir ara­ya getiril­diğinde bir bütünlük arz etmesi bu sebepledir. Onun me­todolo­jisinde Mer­kez-Çevre ilişkileri, İdeolojiler, Din Sosyolojisi, Yeni Osman­lılar ve Jön Türkler, Türk Modernleşmesi, Kültür ve Kimlik so­runları, Türk Edebiyatı vb. ko­nular köşe başlarını tutmaktadır. Mardin, kendi epis­temolojik öncül­lerini kullanarak tüm bu başlıkları tutarlı bir argü­manlar zinciri ha­line ge­tirebilmiştir.

“Harita” metaforu Mardin’in önem­li metafor­larından biridir ve Türkiye’de kişilerin dünyayı kendi kalıp­larına göre nasıl algıladıklarını göster­mesi bakımından son derece faydalıdır. Mardin, içinde bulunduğu­muz zihniyet dünyaları­nın “haritası”nı çıkarır. Keskin hatlarla çizili olmayan bir “toplum hari­tası”dır bu. Kendine özgü bir “bilişsel stil”dir. Burada gerçekler, oldukla­rı gibi görünmezler, çünkü top­lum kendi iç dünyasında görünenlerden ol­dukça farklı bir tablo çizer. İdeolojinin klasik tanımına göndermede bu­lunacak olur­sak, toplum­sal ger­çeklikler görünenleri gizler ama etkisi çok daha derinlere uza­nır. İdeolojik ve kültürel farklılıklar da bu harita üze­rinde işaretlen­miştir. Tepkiler, is­yanlar, içe kapanmalar ve köklü bir kopuşu tec­rübe eden kişi ve grupların boşlukları tamamen bu harita üze­rinde yer alır. Bu bağlamda Mardin, “boşluk” düşüncesine ver­diği önemle, mevcut sosyal bilimci tipinden ayrılır. Şerif Mardin’in zengin bir işçilik ve ustalıkla ördüğü yapıtları her bakımdan okunmaya ve yorumlanmaya değerdir.  


 • Editör: Taşkın Takış
 • Kitabın Başlığı: Şerif Mardin Okumaları
 • Yayına Hazırlayan: Sümeyye Hoşgör
 • Kapak Tasarımı: Aziz Tuna
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 38; Sosyoloji Dizisi - 12
 • Basım Bilgileri: 2. Basım  / Ekim 2013 [1. Basım / Temmuz 2008]
 • Sayfa Sayısı: 315
 • ISBN: 978-975-8717-41-5
 • Boyutları: 15,5 x 23,5

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ

Türkiye’de Şerif Mardin Olayı
     Taşkın Takış


ŞERİF MARDİN OKUMALARI

Şerif Mardin, Türk Sosyolojisi ve Sosyolojik Teori
     Necmettin Doğan

Şerif Mardin ve İdris Küçükömer’de “Sivil Toplum” Kavramı
     Funda Gençoğlu Onbaşı

Sosyal Bilimlerin “Öteki” Kutbu: Şerif Mardin ve Entelektüel Bir Harita
     Taşkın Takış

Şerif Mardin Okumaları Konusunda Bazı Sorular ya da Bazı Sorunlar
     Kurtuluş Kayalı

Şerif Mardin, Din ve Türkiye’de ‘Galile’ Olmak
     Tayfun Atay

Mahalleyi Baskısıyla Hatırlamak
     Necdet Subaşı

Ahlâki Bir Tutum Olarak Siyaset, Entelektüeller ve Şerif Mardin
     Sefa Kaplan

Şerif Mardin Sosyolojisinden Post-Oryantal Düşünceye: Bir Konuşma
     Ali Akay

Şerif Mardin ve Bilimsel Düşüncenin Müzikalitesi
     Mümtaz’er Tüköne

Şerif Mardin’de Din Sosyolojisi
     Mustafa Günerigök

Entelektüel Tarihçi Şerif Mardin’in Osmanlı Toplumu Çözümlemesi
     Adem Çaylak


SÖYLEŞİ

Şerif Mardin ile “Türk Siyaset Düşüncesi” Üzerine
     Gökhan Çetinsaya - Coşkun Çakır - Ahmet Okumuş - Alim Arlı
 

BİBLİYOGRAFYA

Şerif Mardin Bibliyografyası
     Alim Arlı