• Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış: Baudrillard, Berkes, Mauss ve Ülgener Üzerinden Kuramsal Bir Deneme 

Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış: Baudrillard, Berkes, Mauss ve Ülgener Üzerinden Kuramsal Bir Deneme 

 • 420,00 TL
 • 294,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Geçmişin devasa gölgesinden bakıldığında, her toplum kendi benzersiz yolculuğuna çıkmıştır. Bu yolculuk içinde farklı ilişki türleri, zihinsel ve estetik kalıplar, inanç ve yaşam tarzları kendine ait olan renkleri ve peyzajları üretmişlerdir.

Zihin yapısına ilişmeden, hiçbir toplumda hiçbir önemli yenilik beklenemez.” Başka bir ifadeyle, bir toplumu kavramanın en iyi yolu onun zihin yapısını ayrıntılı biçimde çözümlemekten geçer. Türkiye'de modernleşme adına yaşama geçirilen değişiklikler ise, biçimsel kalıpların dışına çıkamamıştır. İnşa edilen yapı ve kurumlarla, Türkiye'ye çağ atlatmak mümkün olmamıştır. Geçmiş ile bugün arasında tutarlı bir ilişki kuramamak, Türk modernleşmesinin en zayıf halkalarından birini oluşturur. Bu bakımdan, hem sağ, hem de sol ideoloji merkezleri, tarihin dinamiklerini bölük pörçük açıklamayı tercih etmişler, ancak dünyaya bakarken ait olduğumuz ve ayak bastığımız yerden nasıl bir bütünsel bakış geliştirilebilineceği üzerine pek kafa yormamışlardır.

Bu yönleriyle Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış'ta, potlaç kuramından hareketle Osmanlı ve Cumhuriyet'e dair yeni bir kuram geliştirilir. Simülasyon evreninden Osmanlı ve Cumhuriyet'e nasıl bakabiliriz? Bu evrende sık sık nükseden hastalıkların kökü nerededir ve kültürel kodlar nasıl bir anlama sahiptir? Batı burjuvazisinin aksine, bu toplumdaki para ve kazanç tutkusunun ürettiği herhangi bir değer olmuş mudur? Eski Dünyada, Yüce Padişah ile Sevgili kulu arasındaki bağlar, bugüne gelindiğinde hangi ilişki türlerine evrilmiştir? Burada, alan el- veren el ilişkisi nasıl bir rol üstlenmiştir? Bu tür sorulara alışılmışın dışında yanıtlar üretebilmek için entelektüelin düşünceleriyle toplumu kuşatıp sarması, tarih, din, antropoloji, sanat, edebiyat, kültür, ekonomi, siyaset alanlarındaki geniş ufuklara yolculuk etmesi gerekir. Entelektüelin elinde bir anahtar olmalıdır ki, birbiriyle bağlantılı kapıları ardınca açabilsin…Kendine ait, bir kuram ve model üzerinden hareket etmelidir ki, söylediği doğrular uçup gitmek yerine birbiri üzerine eklemlensin ve kalıcı olabilsin. Her eski eser, yeni bir bakış açısının konusu olmalıdır. Böylelikle her klasik yapıt, yeni yorumlara izin verdiği müddetçe daha da klasikleşecektir. Kitap, son yıllarda benzerine az rastlanan topluma bütüncül ve makro ölçülerde bakabilen entelektüel bir birikim ve heyecanın örneğidir. Geliştirilen model içinde birçok önemli eser yeniden okunur. Birçok yerde Avrupa ile Osmanlı örnekleriyle karşılaştırılır. Yazar, Mauss, Berkes, Ülgener, Baudrillard, Bloch, Braudel gibi isimlerle başka bir sentezin imkânını araştırmaya koyulur, eski dünyaya yepyeni bir pencere açar.  


 • Yazar: Oğuz Adanır
 • Kitabın Başlığı: Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış: Baudrillard, Berkes, Mauss ve Ülgener Üzerinden Kuramsal Bir Deneme 
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Aziz Tuna
 • Kapak Resmi: Jan Vermeer, Delft, Peyzaj
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 49; Sosyoloji Dizisi - 14
 • Basım Bilgileri: 2. Basım / Aralık 2015 [1. Basım / Şubat 2010]
 • Sayfa Sayısı: 711
 • ISBN: 978-975-8717-54-5
 • Boyutları: 15,5 x 23,5

Toplu Basıma Önsöz

Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış’ın Ortaya Çıkış Süreciyle İlgili Kısa Bir Açıklama

 

I. Kitap

Sarmal Gelişme’de Çift Halka Varsayımı

Osmanlının Sırrı

“Evrenselleştirilmeden de Evrenselleşilebilir” Aşırı Uçlar Düzeninin ya da Diyalektikten Kaçmaya Çalışanın Diyalek­tiği

Gerçek Bir Törensel Evrenden Simülatif Bir Törensel Evrene ya da Gelişme Düzeninden Simülasyon Düzenine

Çift Kanatlı Düzende Servet ve Terör!

Çift Kanatlı Düzende Veren El – Alan El İlişkileri

Osmanlı Düzeninde Temel Bir Toplumsal Olgu Olarak: “Büyü!”

Osmanlı Düzeninde Temel Bir ‘Toplumsal Olgu Olamayan’: “Din!”

Tasavvuf ya da Bir Toplumsal-Politik-Ekonomik-Kültürel Düzen Simülasyonu

Tasavvuf Evreninde ‘Kültür’ ve ‘Sanatın’ Konumu

Simülasyon Aşamasının Son Evresi: Biçimsel Dönüşüme Uğrama (Metamorfoz)

Yeni Bir Başlangıç Yeni Bir Öykü Demektir!

Çünkü Çoban ve Sürü Hikâyesi Dünyanın En Büyük Yalanlarından Bi­ridir!

Sarmal Gelişme’de Çift Halka Savı ya da Osmanlının Tarihsel ve Top­lumsal Evriminin Diyalektiği

 

II. Kitap

Önsöz Yerine

I. Bölüm

“Yeni Bir İllüzyon Üretimi İçin Gerekli Olan ‘Araçlar’” Sarmal Gelişme ve Tarihsel –Toplumsal Bir Evrim Anlayışı

Tarihsel ve Toplumsal Evrim Konusunda Yeni Bir Yorum Önerisi

Evrensel Bir ‘Kültür’ Tanımı ve “Potlaç”

Simülasyon ve Simülasyon Evreni

II. Bölüm

“Belgeler ve Kanıtlar” Osmanlının Sırrı Neden Çözülemedi?

Osmanlı Öncesi Türklerinde Potlaç Kültürü

Osmanlının Gelişme ya da Anadolu’nun Yeniden Yapılanma Dö­nemi

“Gelişme” Yalnızca Türklerin Ürünü Değil!

Gelişme Döneminde İslâmiyet’in Anlamı ve İşlevi

Gelişme Döneminde Osmanlının ‘Ekonomik’ Yapısı!

Gelişme Döneminde “Kültür”ün Anlamı!

III. Bölüm

“Belgeler ve İddialar”

Kökenleri İtibarıyla “Batı da” Potlaç Kültürüne mi Aittir?

IV. Bölüm

Duraklama, Simülasyon ve Osmanlı İmparatorluğu

Ekonomik Olanın Aşama Aşama Politik, Toplumsal ve Kültürel Olana Baskın Olmaya Çalıştığı Bir Dönem

Duraklama Dönemi’nde Dinin Anlamı ve İşlevi

Osmanlının Duraklama Dönemi’nde/ya da Bir Simülasyon Evre­ninde/Kültürün Anlamı

Gelişme, Duraklama ve Dönüşme Evrensel Bir Modeldir!

“Yeni Bir Çağ” ve Türkiye

Son Söz…Şimdilik!

 

III. Kitap

Önsöz

Giriş

Köken Olarak Avrupa Toplumları da Armağan/Karşılıklı Yükümlülük Kültürüne Ait Toplumlardır

Anadolu ve Yakın Coğrafyalarda Armağan/Karşılıklı Yükümlülük Kültürüne Özgü Yeni Bilgi ve Bulgular

Marxist Üretim-Emek Yorumlamasının Yanlışlığı ve ‘Tarihin’ Yeniden Tanımlanma ve Yorumlanma Zorunluluğu Üzerine

Türkiye, Gelecek, vs...

Zihniyet, Ulusal Burjuvazi, Aydınlanma

Yanlış Bir Tartışma: Kimlik Sorunu! Doğru Bir Tartışma: Zihniyet Sorunu!

 

Kaynakça

TOPLU BASIMA ÖNSÖZ

 

Birinci cilt ilk kez 1993 yılında ders notları olarak basıldı. İkinci cilt birinciyle birlikte ilk kez 1997 yılında basıldı, üçüncü cilt ise 2002 yılında yayınlandı. Üçü ilk kez bu baskıda bir araya geldi.

Toplu basımda okuyucuyu çok yormamak amacıyla bazı değişik­liklere gidildi. Örneğin Birinci ciltten “Duraklama Döneminde Ede­biyat Simülasyonu yada Tasavvuf Ne Zaman Edebiyattı Ne Zaman Değildi!”; İkinci ciltten “Braudel’in Yorumuyla Kapitalist Gelişme Süreci” ve “Japonya, Çin ve Kapitalizm”; Üçüncü ciltten ise (tarih bildirilerinden oluşan) “Ekler” bölümleri çıkartıldı. Buna karşın Üçüncü ciltte yer alan Ekler başlığı altına aynı metnin ikinci bölü­münü oluşturan kuramsal yaklaşımla dolaylı ilişkili üç makale yerleş­tirildi. Bunların dışında yazım yanlışları, cümle düşüklükleri, yanlış kullanılmış terim ve deyimler gözden geçirildi.

Okuyucu açısından üç metni art arda birlikte okumanın yararı sürekli kendini geliştirmeye çalışan kuramsal bir yaklaşım ve düşün­cenin bu çabasını adım adım izleyebilmesi. Zira birinci cildi ilk yaz­dığımda yeni bir şeyler keşfetmiş olmanın heyecanına karşın bu metni kafamda istediğim gibi kuramamıştım. Dolayısıyla devreye ikinci cilt girdi. Burada artık taşlar yerli yerine oturmuş ve her şey tüm açıklığıyla ortaya çıkmış görünüyor. Üçüncü ciltteyse eksikleri­mizi tamamlamaya çalışmışız. Dolayısıyla üç ciltlik bir okuma süre­cinden sonra okuyucunun sunulan bilgileri derinlemesine kavrayıp tartışmasının daha kolay olacağını düşünüyoruz.

İdeolojiler ve belli bir Tarih anlayışının sona ermiş olduğu söy­lenen bir dünyada bu çalışmanın Sosyal Bilimler, İnsan Bilimler alanına taze bir soluk getirebileceğine inanıyoruz. Zaten bu yüzden yaklaşık yirmi beş yıldan bu yanan sürdürdüğümüz çalışmalarımız durmadı. Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’yla ilgili araştırmalarımız sürüyor. Bunların sonuçları da kısa bir süre sonra yayınlanacak. Okuyucuya yepyeni bir bakış açısı sunabildiği takdirde bu metnin görevini yaptığı söylenebilir.

        

Oğuz Adanır, İzmir, Ekim 2009

Oğuz Adanır

1951 İzmir Doğumlu. İlk ve Orta Öğrenimini İzmir’de tamamlamış; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini Paris I Panthéon/Sorbonne Üniversitesinde yapmıştır. Doktora tez çalışması; “Televizyonun Az Gelişmiş Bir Ülke Üzerindeki Etkileri” başlığını taşımaktadır. 1979 yılında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümünde, 1985 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Sinema-TV Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmaya başlamış, 1988 yılında doçent, 1994 yılında profesör olarak atanmıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölüm başkanlığı ve Güzel Sanatlar Enstitüsü müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Özgün çalışmaları ve çeviri metinleri: Sinemada Anlam ve Anlatım, 4. Basım Say Yayınları, 2012; Kapitalizm Öncesi Evrensel Kültür/Zihni­yetten Günümüze Osmanlı ve Ötekiler, Dokuz Eylül Yayınları 2004, gözden geçirilmiş 2. Basım Doğu Batı Yayınları, 2013; Baudrillard’ın Simülasyon Kuramı Üzerine Notlar ve Söyleşiler, 3. Basım Hayalet, 2008; Anlamsız Düşünceler, Aşina Kitaplar, 2006; (I. Cilt) Kültür, Politika ve Sinema, +1 Kitap, PMP, 2006; İşitsel ve Görsel Anlam Üretimi, +1 Kitap, PMP, 2007; Baudrillard, Say/Fikir Mimarları, 2010; İlkel Toplumdan Melodramlar Evrenine, Hayalperest Yayınevi, 2012; Sinema, Televizyon, Kültür, Hayalperest, 2012; Osmanlı ve Avrupalılar, Doğu Batı Yayınları, 2013; Foucault’yu Unutmak, Jean Baudrillard, 2. Basım Doğu Batı, 2013; Üretimin Aynası, Jean Baudrillard, 2. Basım Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2013; Simülakrlar ve Simülasyon, Jean Baudrillard, 10. Basım Doğu Batı, 2014; Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Jean Baudrillard, Boğaziçi Üniversitesi, 2002; Çaresiz Stratejiler, Jean Baudrillard, 2. Basım, Boğaziçi Üniversitesi, 2011; Sessiz Yığınların Gölgesinde­ Toplumsalın Sonu, Jean Baudrillard, 8. Basım, Doğu Batı, 2019; Ahlak Eğitimi, Emile Durkheim, 2. Basım, Say, 2010; Anah­tar Sözcükler, Jean Baudrillard, (Leyla Yıldırım ile birlikte) Paragraf Yayınları, 2005; Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği, Jean Baudrillard, Doğu Batı, 2012; İlkel İnsanda Ruh Anlayışı, Lucien Lévy-Bruhl, Doğu Batı, 2006; İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler, Lucien Lévy-Bruhl, Doğu Batı, 2006; Burjuva, Werner Sombart, Doğu Batı Yay., 2. Basım 2013; Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri, Jean Baudrillard (+Ali Bilgin), Boğaziçi Üniversitesi, 2009; Nesneler Sistemi, Jean Baudrillard (+Aslı Karamollaoğlu), Boğaziçi Üniversitesi, 2014; Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi?, Jean Baudrillard, 2. Basım Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2012; Karnaval ve Yamyam, Jean Baudrillard, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2012; Sinemada Anlam Üstüne Denemeler, Christian Metz, Hayalperest, 2012; İlahi Sol, Jean Baudrillard, Boğaziçi Üniversitesi, 2015; Çin Uygarlığı, Eugène Simon, Doğu Batı, 2015. Bu çalışmaları dışında belgesel filmleri, pek çok makale, bildiri, inceleme yazıları vardır.