• Stokta Yok
    Estetik’in Kısa Tarihi

Estetik’in Kısa Tarihi

  • 90,00 TL
  • 63,00 TL


  • Stok Durumu: Stokta Yok


Etiketler: kitaplar

Estetik sorun, derin anestezi altındaki modern hayat için ontolojik, epistemolojik, antropolojik, ethik, politik, sanatsal, teknik ve teknolojik vb. sorunların birbirine çözülmezcesine sımsıkı kancalandığı kördüğüm noktasını oluşturur....

Estetik söylem, modern burjuva kültürü içerisindeki insanî varoluş trajedisinin tam merkezinde bulunan bireysel kahramanın bir çıkış yolu bulabilmek için kendi kendisiyle hesaplaştığı iç-konuşmayı yansıtır. Bu anlamda estetik söylemin modern kültürün önemli bir bileşeni ve temel bir kurucu ögesi olduğu söylenebilir. Estetik yalnızca modern burjuva bireyinin kültürel trajedisini sadık bir şekilde yansıtmakla kalmaz, fakat bizzat bu trajedinin yazılışına birinci dereceden katkılarda da bulunur....

Başkaları yanında birbiriyle bağıntılı üç önemli katkı sayesinde, yani kendisini bağımsız bir felsefî disiplin olarak ilân etmesi, namevcut bir iletişimsellik düşüncesini meşrulaştırması ve güzel ile sanatı hayattan koparması sayesinde, estetik, modern kültürün değerler tablosuna özsel açmazlar kazıdı....

Burada üstlenilen görev, yalnızca bios theoretikos'un veya vita contemplativa'nın, temâşa hayatı'nın mütevazı bir talebini yerine getirmekten, yani bios politikos (politik hayat) ile bios poetikos'u (poetik hayat) da kuşatan sözcüğün en geniş anlamında bios praktikos'un veya vita activa'nın, pratik hayat'ın modern durumunu, kısaca modern ethos'u estetik sorunlar özelinde anlamaya, anlamlandırmaya ve anlatmaya gayret etmekten ibaretti —mütevazı, fakat üstesinden gelindiği kolaylıkla iddia edilemeyecek bir görev.... Kör bir labirentin karanlık dolambaçları içerisinde, 'yalnız'dan 'yalnız'a değil, 'yalnız'dan 'Yalnız'a yol alma ümidiyle beslenen bir düşünce yürüyüşü denemesi..."

 

  • Kasım 2011
  • 515 sayfa
  • ISBN: 978-975-8717-78-1
  • Ebat: 14 x 21
  • 2. hamur, karton kapak

Önsöz                                                                                           

 

Giriş:
Zamanlara İlişkin Tehlikeli Bir Bakış                                             

Hangi Aydınlanma?

‘İnsanîleşme’ Sürecinde ‘İnsansızlaşma’: Homo Rogans (Soru Soran İnsan) ve Düşünücü (Reflective) Kültür     

Modern Dünyanın Görünümü ve Modern Düşünme Yolları                  

Hangi Yol?                                                                                    

Asrî ‘Zaman’lar                                                                              

Üç Zaman: Modern ‘Gelecek’, Postmodern ‘Şimdi’ ve Premodern (Kadim) ‘Geçmiş’ ya da Üç Kavram: ‘Tasarı’,’Unutma’ ve ‘Hafıza’                                    

 

Birinci Bölüm:
Geleneğin Tahribi ve Aesthetica’ya Giden Yollar                             

Cartesian Açmazlar                                                                         

Katastroph’un Politikası                                                                   

Estetik’in Cartesian Babaları                                                             

Politik Plasenta                                                                              

 

İkinci Bölüm:
Baumgarten ve Aesthetica                                                              

İki Okuma                                                                                     

i. Marxist Okuma                                                                       

ii. ‘Autonomist’ Okuma                                                              

Modern Akılsallık ve Belirsiz-Anlamlılık                                              

 

Üçüncü Bölüm:
‘Estetik’in Tarih-Öncesi’ veya Akıl Versus Duy(g)u                         

İkiye Bölünen Modern Özne: Klasisism ve(ya) Sentimentalism              

Sanattan Politikaya: Rousseau’nun Politik Sentimentalismi                    

 

Dördüncü Bölüm:
‘Moral Duyu’dan ‘Beğeni’ye                                                          

Bedenin Duygulanımları                                                                   

Shaftesbury                                                                                    

Hutcheson                                                                                     

Hume                                                                                           

i. Beğeninin Belirsiz-Anlamlılığı                                                     

ii. ‘Beğeninin Skandalı’ (I)                                                           

 

Beşinci Bölüm:  
Kant                                                                                             

ÖzneninReformation’u                                                                  

Bilginin Ötesi                                                                                 

Kantçı Estetik: Bir Mutluluk Vaadi                                                     

Self'(ler)in Bağı: Anlatılamayan Hisler ya da ‘Bir yer var’ Bilmiyorum, Hissediyorum   

Estetik ve İdeoloji                                                                           

i. ‘Beğeninin Skandalı’ (II)                                                          

ii. Gayrı-Şahsî Şahsîlik                                                                

‘Deha’nın Sanatı ve Ete Kemiğe Bürünmüş ‘Cin’ler                             

 

Altıncı Bölüm:
Avant-Gardism’den
Postmodernism’e                                             

Tarihsel ve Toplumsal Bağlam Perspektivi İçerisinde Avant-Gardism 

Avant-Gardism’in Krizi ve Postmodernism’in İhyası                             

 

Sonsöz                                                                                          

Kaynakça

Hakkı Hünler

Estetik ve sanat felsefesi konusundaki tezleriyle ve çalışmalarıyla Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde doktora derecesiyle tamamlanan akademik eğitimini hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. Yayınları arasında Estetiğin Kısa Tarihi adlı bu kitabının ve çeşitli felsefe dergilerindeki makalelerinin yanısıra, Hegel, Kojéve, Althusser, Adorno, Horkheimer, Bloch, Benjamin, Eagleton, MacIntyre, Heidegger, Leo Strauss, Badiou, Rancière, Ricoeur, W. T. Jones gibi düşünürlerin ve felsefe tarihçilerinin eserlerinden yaptığı çeviriler bulunmaktadır.