• Stokta Yok
    Genel Edebiyat Bilimi

Genel Edebiyat Bilimi

  • 32,00 TL
  • 22,40 TL


  • Stok Durumu: Stokta Yok


Etiketler: kitaplar

Zamana ve mekâna aidiyeti içinde dilin bireyselleşmesi yoluyla hayat ancak şeylerin birbiriyle ilişkisi içinde, yani yaşantı ilişkilerinden hareketle anlaşılır. Edebî-estetik yaratma ve anlam süreci içinde, yeni­den kurgulanmış yaşantılar sayesinde belirsizin dün­yası, varoluşun imkânları insanlığın önünde açılır. Böylece kişi, kelimelere değil, varlığın ta kendisine nüfuz eder.

Edebiyat bu oluşu, varlığı yaşamak, temaşa etmek için bir araçtır. Dünyayı algılama ve bilme tarzları­mızın değişmesine göre pek çok kez değişime uğra­yan edebi formlar, tarzlar, diller ve üsluplar bu yaşan­tıların içeriği, özü hakkında birtakım hakikatleri sez­dirirler. Kişi gerçekliğin hem şimdi ve buradaki hem de öncesiz ve sonrasız bir zamandaki sabit imge­lerine, motiflerine, biçim­lerine bu sayede temas eder.

İşte Genel Edebiyat Bilimi estetik ve poetik boyutları ihmal etmeden bütün bu edebî yaratma ve anlama süreçlerine nüfuz etmek üzere zamanın bilimsel ve teknik ruhuna uygun olarak teşekkül etmiş bir çalış­ma alanıdır. Üslup ve metin çözümlemelerinden ede­biyat estetiğine, edebiyat biliminin temel problem­lerinden edebiyat akımlarına ve kuramlarına, tarihsel gelişimi içinde diğer disiplinlerle olan ilişkilere ve Doğu'nun ve Batı'nın klasikleri ile ulusal edebiyatla­rın birbirleri üzerindeki etkileşim­lerine kadar ede­biyat hakkında genel bilgileri içeren bu son derece to­parlayıcı ve yetkin çalışmasıyla Gürsel Aytaç, dil ve anlatılarda vücut bulan kurgusal gerçekliğin arka pla­nına dair görüş ve tartış­maları okuyucunun dikkatine sunuyor.
 

  • Edebiyat
  • 336 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Ocak 2016
  • ISBN: 978-605-5063-90-0

İÇİNDEKİLERÖnsöz

I. Genel Edebiyat Bilimi Nedir?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi (Komparatistik)

Çeviribilim

II. Edebiyat Biliminin Temel Problemleri

Edebilik Ölçütü

Edebiyatta Yaratıcılık Süreci

Trivial Yazın

Edebî Türler

III. Edebiyat Estetiği

IV. Üslup Bilgisi (Stilistik)

V. Metin Çözümlemesinde Temel Problemler

Metin Analizi

Edebiyat İncelemesi

VI. Edebiyat Kuramları

Antikitede Edebiyat Kuramları

Pozitivizm

Formalizm (Biçimcilik)

Hermeneutik (Yorumsamacılık)

Rezeption Estetiği (Alımlama Estetiği)

Strüktüralizm (Yapısalcılık)

Feminizm

Psikolojik Yaklaşım

Diyaloglaşma Kuramı

Edebiyat Biliminde Toplumsal-Tarihsel Bağlar

Intertextualité (Metinlerarasılık)

Ahlâkçı Edebiyat Kuramı (Ethical Criticism)

Dekonstrüktivizm (Yapıbozumculuk)

Discours (Söylem Kuramı)

VII. Edebiyat Tarihçiliği

VIII. Eleştiri-Değerlendirme

IX. Medya ile Edebiyat Bilimi İlişkisi

X. Bilgisayarla Filoloji (Computer Philologie)

XI. Edebiyat Akımları

Hümanizm

Barok

Aydınlanma

Klasisizm

Romantizm

Realizm (Gerçekçilik)

Natüralizm (Doğalcılık)

Empresyonizm (İzlenimcilik)

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

Fütürizm

Dadaizm

Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

Sembolizm

Postmodernizm


Genel Edebiyat Bilimi Terimleri Sözlüğü

Kaynakça

Gürsel Aytaç

27 Ağustos 1940 Eskişehir doğumlu. Ankara Kız Lisesi, Dil ve Tarih Coğ­rafya Fakültesi mezunu. Akademik kariyerine Alman Dili ve Edebiyatı Kür­süsünde 1962’de başladı. 1966’da doktorasını “Hermann Hesse’nin ‘Boncuk Oyunu’ Romanında Var Olma ve Oluş” konusunda verdi. 1970 yılında doçent, 1975 yılında profesör oldu. DAAD, Humboldt burslarıyla birçok kez Almanya’nın Marburg, Köln, Münih, Avusturya’nın Viyana kent­lerinde araştırmalarını sürdürdü, alanıyla ilgili sempozyum ve kongre­lere katıldı. Uluslararası Germanistler Birliği IVG’nin yönetim kurulu üye­liğinde bulundu. PEN, Edebiyatçılar Birliği ve İlesam üyesi olan Gürsel Aytaç, edebiyat araştırmalarının yanısıra Zweig, Hauer, Frisch, Dürrenmatt, Mann ve Goethe’den edebî çeviriler yaptı. 2008’de DTC Fakül­tesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı başkanlığı görevinden emekli oldu.

Doğu Batı Yayınları’ndaki Eserleri: Çağdaş Alman Ede­biyatı (2012), Yeniçağ Alman Edebiyatı (2012), Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler (2012), Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi (2016).

Çevirileri: Ri­carda Huch, Alman Romantizmi (2005), Schiller (2008), Georg Simmel, Tarih Felsefesinin Problemleri (2008), Johann Wolfgang von Goethe, Goethe Der ki… (2010), Stefan Zweig, Kendileri ile Sava­şanlar -Kleist, Nietzsche, Hölderlin (2011).