• Yunan Mitolojisinde Aşk

Yunan Mitolojisinde Aşk

 • 1.500,00 TL
 • 1.050,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda
Yunan Mitolojisinde Aşk, sevme-sevişme ve üreme isteği denen tanrılaştırılmış bir sâiki temsil etmekte olan Aphrodite’nin ve Eros’un (Aşk’ın) etkisi ile meydana gelmiş olan olayların ünlü mitolojik kahramanlar üzerindeki etkilerini inceleme konusu yapan bir kitaptır.
 
Kitabımız, ulvî aşkın tanrıçası Aphrodite Ourania ile sıradan, dünyevî olan aşkın tanrıçası Aphrodite Pandemos’un çeşitli ilişki türleri üzerinde yaptığı etkiyi, sosyolojik ve psikolojik yorumlamaları ile birlikte vererek, insanı anlama ve anlatma konusuna önemli bir katkı sağlamaya çalışmaktadır.
 
Ünlü mitolojik kahramanların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Aşk adlı kitap ile tanrısal varlıkların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı kitabımız, birbirini tamamlayan; antik dünyada meydana gelmiş olan kültürel alış verişin bugünün Batı Dünyası’na nasıl aktarılmış olduğunun bir sunumunu yapmakta, ele alınmış olan mitolojik öykülerin Rönesans’tan bu yana bugünün bilimini, felsefesini, edebiyatını, müziğini, plâstik sanatlarını, hattâ sinema dünyasını nasıl etkilemiş olduğunu açık bir şekilde göstermeye çalışmaktadır.
 
Elinizdeki kitaplar, size Antik Çağ plâstik sanatçı ve edebiyatçılarından Paul Cézanne’a ve Salvador Dali’ye; Sophokles, Shakespeare, Goethe ve Jean Cocteau’ya varıncaya kadar ünlü kişilerin mitolojik kişilerden nasıl etkilenmiş olduklarını gözler önüne sermekte; ilginizi çekebileceği ümidi ile size karşılaştırmalı bir kültür tarihi verisi sunmaktadır. 

 • Yazar: Turhan Yörükân
 • Kitabın Başlığı: Yunan Mitolojisinde Aşk
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun, Şermin Korkusuz
 • Grafik Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 206; Mitoloji Dizisi - 2
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Haziran 2018 - Bez Cilt, Kuşe Kâğıt, Renkli Basım
 • Sayfa Sayısı: 599
 • ISBN: 978-605-2133-09-5
 • Şömiz Resmi: İtalyan heykeltıraş Antonio Canova (1757-1822) tarafından yapılmış Aşk Öpücüğü adlı heykel (Louvre Müzesi).
 • Cilt Deseni: M.Ö. 394-387 yılları arasında Aphrodite başı darb edilmiş bir Knidos gümüş parası (Drachm).
 • Boyutları: 20,3 x 27

ÖNSÖZ

APHRODİTE’NİN ÜNLÜ HEYKELİ VE TAPINAĞI ÜZERİNE BİR AÇIKLAMA


GİRİŞ

     Alpheios ile Arethusa

     Eros ile Psykhe


BÖLÜM I
APHRODİTE VE EROS

     Aphrodite ile Eros

     Aphrodite’nin Unvanları

     Aphrodite’nin Refakatçileri

Aphrodite Ourania

Aphrodite Pandemos

Eros ve Anteros

 

BÖLÜM II
İNSANIN YARADILIŞ ÖYKÜSÜ

Prometheus ile Kardeşi

     Prometheus ile Epimetheus

     Epimetheus ile Pandora

Yaratma ve Yok Etme Süreci

     Deukalion ile Pyrrha

Aşk İlişkilerinde Farklılaşma

 

BÖLÜM III
AŞK UĞRUNA ÖLENLER

     Baukis ile Philemon

     Haimon ile Antigone

Orpheus ile Eurydike

Admetos ile Alkestis

Keyks ile Alkyone

     Haimos ile Rhodope

     Aedon ile Polytekhnos

     Kapaneus ile Euadne

     Aison ile Alkimede

     Kyllaros ile Hylonome

     Kyzikos ile Kleite

Hero ile Leandros

Pyramus ile Thisbe

Alpheios ile Arethusa


BÖLÜM IV
AŞKTA İHANETE UĞRAYANLAR

     Kyanippos ile Leukone

Herakles ile Deianeira

     Alkmene ile Amphitryon

İason ve Medeia

Paris ile Oinone

     Helena ile Menelaos

     Paris ile Helena

     Korythos ile Helena

Aineias ile Dido

     Theseus ile Ariadne

     Demophon ile Phyllis


BÖLÜM V
AŞKTA YASAK İLİŞKİLER

Myrrha ile Kinyras

     Pieros ile Kleio

     Nyktimene ile Epopeus

     Skhoineus veya Klymenos ile Harpalyke

     Kyanippos ile Kyane

     Piassos ile Larissa

     Assaon ile Niobe

     İktinos ile Side

Oidipus ile İokaste

     Thyestes ile Pelopia

     Khrysippos ile Laios

     Aigypios ile Boulis

     Halia ile Oğulları

     Tanais ile Lysippe

Byblis ile Kaunos

     Makareus ile Kanake

     Euopis ile Erkek Kardeşi

     Leukippos ile Kız Kardeşi

Hippolytos ile Phaidra

     Tenes ile Philonome

Prokne ile Philomela

     Polytekhnos ile Khelidon


BÖLÜM VI
AŞKTA SAPIK İLİŞKİLER

Pygmalion ile Galateia

Protesilaos ile Laodameia

     Dimoites ile Bulduğu Ceset

Ekho ile Narkissos

     Narkissos ile Ameinias

     Timagoras ile Meles

Minos ile Pasiphae

     Miletos ile Sarpedon

Oğlancılık ve Sevicilik

     Zeus ile Ganymedes

     Brankhos ile Apollon

     Apollon, Zephyros ve Hyakinthos

     Apollon, Zephyros ve Kyparissos

     Herakles ile Hylas

     Akhilleus ile Troilos

     Akhilleus ile Patroklos

     Agamemnon ile Argennos

     Nisos ile Euryalos

     Sappho ile Kız Öğrencileri

 

BİBLİYOGRAFYA

SOY AĞACI TABLOLARI

AÇIKLAMALI İNDEKS

ÖNSÖZ

 

Kitabımız, Yunan mitolojisinde sevme, sevişme ve üreme isteği dediğimiz tanrılaştırılmış bir sâiki temsil etmekte olan Aphrodite’nin ve Eros’un etkisiyle meydana gelmiş olayları incelemeye, bu tanrıçanın ve tanrının insanlar üzerinde yaptığı önemli etkiyi dile getiren mitos’ları işlemeye çalışmaktadır. Bilindiği üzere Aphrodite, bir aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Ancak burada, onun, güzellik boyutu ile diğer bazı özellikleri üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmamış, bir aşk tanrıçası olarak temsil ettiği özelliklere ağırlık verilmiştir.

Yunan mitolojisi konusunda yazılmış olan kitaplar, genellikle herhangi bir sınırlamaya gitmeden, her türlü öyküyü bir arada veren; tanrıların, tanrıçaların ve ünlü mitolojik kahramanların başından geçmiş pek çok değişik serüveni, belli bir sıra dahilinde anlatmaya çalışan kitaplar olmuştur. Elinizdeki kitap, bu açıdan bakıldığında, konuya bazı sınırlamalar getirmiş; buna karşılık, duygusal açıdan iz bırakmış birtakım insanların, ünlü kahramanların yaşadıkları aşkların öykülerini ayrıntılı bir şekilde dile getirmeye ve incelemeye çalışmıştır. Bu bakımdan, tanrıların, tanrıçaların, hattâ Aphrodite ile Eros’un yaşadığı aşklar da dahil olmak üzere bütün diğer aşk öyküleri dolaylı bir şekilde ele alınmış, Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı kitabımızda ele alınmak üzere bu kitabın kapsamı dışında bırakılmıştır. Mitolojik kahramanların aşkla ilgili olarak yaşadıkları insanî duyguları olabildiğince ayrıntılı bir şekilde vermeye çalışırken, bu öykülerin tarihî, felsefî, psikolojik ve sosyolojik içeriklerine de kısaca temas edilmiştir.

Kitabımızda, öykülere temel teşkil eden kahramanların mitolojik tarih sahnesine çıkışları hesaba katılmamış, görüleceği üzere, sistematik tasnif içerisinde olmaları gereken yerlerde ele alınmaları sağlanmıştır. Öykülerin anlatılması sırasında, ilk kaynaklara kadar inilmiş; mitolojik öykülerin henüz canlılığını koruduğu İlk Çağ’da yaşamış olan yazarların, özellikle Homeros, Hesiodos, Simonides, Pindaros, Apollodoros, Rodoslu Apollonios, Konon, Mauseus gibi mitografların, Aiskhylos, Sophokles, Aristophanes ve Euripides gibi tragedya ve komedi yazarlarının, Herodotos ve Pausanias gibi tarihçi ve gezginlerin yanında, Lâtin şairlerinden Hyginus, Vergilius ile Ovidius’un, Cicero ve Apuleius’un anlatım şekillerinden yararlanılmıştır; bu kimselerden yararlanılmış olan kısımlar, özenle belirtilmiştir. Yer yer, farklı anlatım ve yorumların bir karşılaştırması yapılmış; tekrarlanan temalar ile bu temaların işleniş şekillerinde meydana gelmiş olan, anlatımı tamamen başkalaştıracak, hattâ çelişkiye uğratacak değişiklikler gösterilmeye çalışılmıştır.

Kitabımızda, ayrıca, bu öykülerin, sadece Yunan ve Roma sanat ve edebiyatını, hattâ Klâsik Dönem’in felsefesini etkilemekle kalmadığını, bütün bir Batı kültürü için de önemli bir kaynak oluşturduğunu; Rönesans’tan bu yana edebiyatta, özellikle plâstik sanatlarda ve müzikte pek çok sanatçıya kaynaklık ettiğini, hattâ bu etkilerin bazı örneklerini, modern edebiyat ve sanat eserlerinde bile görmenin mümkün olabileceğini göstermeye çalışacağız. Bu vesileyle, bu etkilenmenin birtakım örneklerine işaret ederek, edebiyat, müzik ve plâstik sanatlar alanında çalışmalar yapmakta olanlara, pek çok sanat eserinin temelinde bulunan mitolojik öykülerin neler olduğunu göstermek suretiyle yardımcı olabileceğimize inanıyoruz.

Gerek Batı dillerinde, gerekse Türkçemizde, mitolojik isimler, o dillerin kültürlerinde yer etmiş olan ifade tarzlarına uyularak, çoğunlukla Lâtince yazış veya söyleyiş tarzına uyularak ifade edilmiştir. Bir zamanlar Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı Yunan ve Lâtin Klâsikleri Serisi’nden bu yana, Türkçemizde Eflâtun (Platon) ve Aristo (Aristoteles) gibi isimlerin dışında, eski Yunancanın ve Yunan kültürünün gereklerine uygun düşecek şekilde bir yazış şekli kabul edilmiştir. Bu kitap da, böyle bir yol izlemiş ve mitolojik isimler, Yunanca yazılış veya okunuş şekilleriyle verilmeye çalışılmıştır.

 

* * *

 

Kitapta yer alan resimlerin tamamı, kamunun faydalanmasına sunulmuş olan; çok büyük kısmı, internet sayfalarında dolaşan resimlerdir. Bu faydalanma yolu bize, çeşitli alternatifler arasında bir seçme yapma imkânı da tanımıştır. Uygun bulduğumuz, çözünürlükleri yüksek bir kısım resmi internet aracılığı ile indirmiş ve kitaba dahil etmiş bulunuyoruz.

Bu “Önsöz”de belirttiğimiz esaslar dahilinde amacımıza ulaştığımıza inanarak, kitabın notlandırılmış ve resimlendirilmiş olan bu yeni baskısının kabul göreceği ve beğenileceği umudu ile kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere, özellikle de gösterdiği gayret ve beceri dolayısıyla genç bilgisayar operatörü Harun Ak’a teşekkürlerimi ve takdirlerimi ifade etmeyi bir borç biliyorum.

 

 

Turhan Yörükân
Ankara, Ekim 2016

Turhan Yörükân, 29.1.1927 yılında İstanbul’da doğmuş; çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Topkapı dışında, o zamanlar son derece bâkir bir tabiat parçası olan Gümüşsuyu’nda her türlü ehlî ve insanlara yakın yaşamakta olan yabanî hayvanların arasında; Aisopos geleneğini sürdürmüş olan La Fontaine’in masallarını, Kelile ve Dimne’nin insanlara ahlâkî öğütler veren, annesinin yorumlamasıyla, hayvan kılığına bürünmüş birtakım saygın “ruhların” anlattıkları, Yunan mitolojisinde dile getirilen dönüşüm öykülerinin benzerlerini dinleyerek geçirmiştir.

Daha ilkokulda iken, babası ona, sonradan Ömer Seyfettin’e ait olduğunu öğrendiği, Maârif Vekâleti Devlet Matbaası’nda 1927 yılında İlyad adıyla yayımlanmış çevirisinden bir bölüm okumuş; ayrıca kendisi de, ortaokulda bulunduğu sırada, kime ait olduğunu bilmediği, Homeros’un Odysseia’sını özetleyen bir kitabı satın alarak, uzun bir süre elinden bırakamamıştır. Bu öyküleri, yakın çevresine anlatmaktan da büyük bir haz duymuştur. Folklorik ve mitolojik öykülere düşkünlüğü, babasının gözünden kaçmadığı içindir ki lise eğitimini Lâtince tedrisat yapan okullarda tamamlamıştır.

Kentaurosların, Piramus ve Thisbe’nin öyküsünü Lâtince “kıraat” kitaplarından öğrenmiştir. Yüksek öğrenimi sırasında Anadolu ve Yunan mitosuna, Yunan felsefe ve ilmine karşı duyduğu ilgiyi bugüne kadar sürdürmüş; kitaplarında anlattığı mitolojik öyküleri psikolojik, sosyolojik ve felsefî yönleri yanında, çeşitli güzel sanat eserleri ve edebî metinler üzerinde yaptığı etkileriyle ele alıp değerlendirmeye çalışmıştır. Elinizdeki kitapta bütün bu söylenenlerin izlerine rastlayacaksınız. Turhan Yörükân, psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyoloji alanında yayımladığı, bir kısmı tekrar tekrar basılan otuzun üzerindeki kitabında bile, mitolojik kahramanlara atıfta bulunmaktan vazgeçmemiş; onlara sahip çıkmayı sürdürmüş çok yönlü bir yazardır.

Türkân (Yörükân) Turgut