• Arap Edebiyatı

Arap Edebiyatı

 • 65,00 TL
 • 45,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Uzun süre Doğu edebiyatını yalnızca Binbir Gece Masalları üzerinden tanıyan Batı’nın klasik imge ve kalıpların ötesinde gerçek bir edebiyat araştırmasıdır ünlü doğubilimci Hamilton Gibb’in bu kitabı. Çok geniş bir sahaya yayılan edebî verimleri yalnızca bir millete hasrederek değil, Arapçanın Bağdat’tan Endülüs’e Mağrip ülkelerinden Sicilya’ya uzanan yolculuğunu, geçtiği güzergâhlarda derin izler bırakan edebî zenginliğini tek tek ayrıntılandırmaktadır. Gibb’in bu çalışması takdire değerdir. Çünkü yalnızca standart edebî çözümlemeleri tercih etmemiş, örneğin yaşam kalıplarına inerek göçebe bir hayat tarzından nasıl böylesine zengin bir dilin ortaya çıktığını açıklamaya çalışmıştır. Kitap aynı zamanda yaptığı kültürel okumayla da dikkat çekicidir. Bedevîliğin, iklimin, yeknesaklığın, inancın, sonsuz bekleyişin, çölün, kumun ve serabın oynadığı mucizevî etkiye de birçok satırında değinmektedir.

Gibb, tarih ve edebiyatın sürekli birbirini beslediği bir ortamda başta şiir ve nesir olmak üzere belli başlı edebî akımlara yer vermekte, onları tanımlamakta, neden ve sonuçlarıyla birlikte izah etmekte, öncesini ve sonrasını göstermektedir. Bu çerçeveden bakıldığında dillerin farklılığına rağmen duyuş ve düşünce kalıplarının ortaklığı, şair ve düşünürleri birbirine daha çok yaklaştıran edebiyatın evrenselliğini bir kez daha kanıtlamaktadır.


 • Yazar: Hamilton Alexander Rosskeen Gibb
 • Kitabın Başlığı: Arap Edebiyatı
 • İngilizce Özgün Metin: Arabic Literature: An Introduction
 • İngilizceden Çeviren: Onur Özatağ
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 184; Edebiyat- 45
 • Basım Bilgileri: 2. Basım: Eylül 2022 (1. Basım: Eylül 2017)
 • Sayfa Sayısı: 188
 • ISBN: 978-975-2410-67-1
 • Boyutları: 13,5 x 21

İÇİNDEKİLER

 


Çevirmenin Notu

İkinci Baskıya Önsöz

İlk Baskıya Önsöz

1. Giriş

2. Arapça

3. Kahramanlık Çağı (500-622)

4. Yayılma Çağı (622-750)

5. Altın Çağ (750-1055)
    1. 750’den 813’e
    2. 813’ten 945’e
    3. 945’ten 1055’e
        a. Seyfüddevle’nin sarayı
        b. Büveyhîler hâkimiyetinde Irak
        c. Doğu İran
        d. Mısır ve Kuzeybatı Afrika
        e. Endülüs (750-1091)

6. Gümüş Çağ (1055-1258)
    1. Irak ve İran
    2. Mısır ve Suriye
    3. Sicilya
    4. Endülüs

7. Memlûkler Çağı (1258-1800)
    1. 1517’ye Kadar Mısır ve Suriye
    2. Endülüs ve Kuzeybatı Afrika
    3. 1517-1800

Son Söz

Bibliyografya

Dizin

Hamilton Alexander Rosskeen Gibb

1895 İskenderiye doğumlu. İskoç şarkiyat tarihçisi. Edinburgh’da Semitik diller üzerine eğitim almıştır. Daha sonra ilgi odağını değiştirmiş, akade­mik kariyerini Arapça çalışmaları üzerine inşa etmiştir. Bu çalışmaları doğ­rultusunda İslâm’ın yaygın olduğu ülkelerin tarihleri ve dinin kendi ta­rihi üzerine araştırmalarını gene aynı konuların güncel durumları hakkın­da araştırmalarıyla desteklemiştir. Bu çalışmalarından Mohammedanism ile Batı’da İslâm çalışmalarında önemli bir yer edinmiştir. Oxford ve Harvard’da Arapça profesörlüğü yapmasının yanısıra Harvard Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin başında yer almıştır. İslâm incelemelerinde nesnel bir bakış açısı ile olayları tarihsel ve ekonomik açıdan yorumladığı düşünülmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa ve İtalya’da görev almıştır. İngiltere’de şövalyelik, Fransa’dan da şeref nişanı almış olan Gibb 1971 yı­lında yaşamını yitirmiştir. Eserlerinden bazıları: Modern Trends in Islam, Mohammedanism: An Historical Survey, Islamic Society and the West (Harold Bowen ile birlikte), Shorter Encyclopedia of Islam (J. H. Kramers, Brill. ile birlikte editör), The Encyclopaedia of Islam (birçok şarkiyatçıyla bir­likte editör), Studies on the Civilization of Islam.

Onur Özatağ

1980’de Ankara’da doğdu. İlkokulu İstanbul’da, orta ve liseyi İzmir’de okudu. 2006 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu, aynı yıl yine aynı fakültenin Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Selçuklu ve Abbâsîler tarihi üzerine çalıştı, 2008’de mezun oldu. Hâlen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi Tarih Anabilim Dalı’nda doktora yapmaktadır. İslâm tarihi, düşüncesi ve siyaseti üzerine çalışmalarının yanı sıra karşılaştırmalı edebiyat, dinler tarihi, felsefe tarihi ve hukuk tarihi üzerine çalışmakta, bu konularda oturumlar düzenlemektedir. Arapça, Almanca, Fransızca ve İngilizceden çeviriler yapmakta, Yunanca ve İbranice çalışmaktadır. Bugüne kadar çevirdiği ve editörlüğünü yaptığı çalışmalar şöyledir: Celâleddîn Suyûtî, Halifeler Tarihi (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2014), İbn Kalânisî, Şam Tarihine Zeyl: Birinci ve İkinci Haçlı Seferleri Dönemi (İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015), H.A.R. Gibb, Arap Edebiyatı (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2017), İbn Tufeyl, Hayy bin Yakzân (İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2021), Onur Özatağ, ed., Vahhâbîler I: Teori, Doktrin ve Tarih (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2022).