• Çağdaş Yorumbilim Kuramları

Çağdaş Yorumbilim Kuramları

 • 170,00 TL
 • 119,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Haberci-Tanrı Hermes, tanrılarla insanlar arasında haber getirip götüren bir elçilik görevi üstlen­diğinden, yaptığı iş bir tür tercümanlıktır. Dola­yısıyla Hermes, anlaşılmaz olanı insanın söz kalıbına döktüğü için, mitolojide dil ve yazıyı icat etme onuru ona atfedilir. Bu tanrının isminden türediği düşü­nülen hermëneia da duyular-üstü dünya ile duyulur dünya arasındaki bu yorumlama ve çeviri faaliyetinin adı olmuştur. Platon bu görevi şairlere verir.

Klasik yorumlamada hermeneutik, sadece kutsal kitapları tefsir ve tevil ederken karşılaşılan sorunların çözülmesi için başvurulan sıradan bir yardımcı disip­lindi. Ama özellikle Batı'da gelişen ticaret ve değiş­meye başlayan sosyal ve siyasi yapılarla birlikte Rö­nesans'ta Roma hukukunun derlenmesi ve kod­lanması ihtiyacı ortaya çıktığında bu, hukuksal yo­rum ilkelerinin gelişmesine yol açtı ve 19. yüzyılda Tarih Okulu'nun gelişmesine kadar filoloji ve tarih araştırmalarıyla önemli bir mesafe alındı.

Çağdaş hermeneutiği en genel anlamda, yazılı ve söz­lü ifadeleri anlama ve yorumlamanın temel ilkeleriyle birlikte, bu ilkeleri uygulamalı olarak bir bilim haline gelmesinde, bu tarihsel aşamalar belirleyici iken, ön­cü kişi Schleiermacher olmuştur. Dilthey, Husserl, Heidegger, Gadamer, Betti, Hirsch, Habermas, ve Apel'in çalışmalarıyla yorumlama ve anlama sanatı dil ve ifade imkânları ölçüsünde zenginleşti ve sis­temli bir hale geldi. Tabii burada Platon, Aristoteles, Augustinus, Vico, Mili ve özellikle Alman idealiz­minin ve romantizminin katkıları inkâr edilemez.

Her yorumlama edimi, "yeniden yaşama tecrübesi, zihinsel süreci yeniden inşa eden tekrar kazanılan bir tecrübedir"; yani bir kendini anlamadır, işte kılavuz niteliğiyle bu kitap da kendini anlamaya dönük anla­ma ve yorumlama sanatına dair kilometre taşlarının döşendiği durakları gösteren bir çalışmadır.


 • Yazar: Osman Bilen
 • Kitabın Başlığı: Çağdaş Yorumbilim Kuramları
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 135; Felsefe Dizisi - 42
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Aralık 2022
 • Sayfa Sayısı: 280
 • ISBN: 978-605-5063-89-4
 • Boyutları: 14 x 21
 • Kapak Resmi: “Beyaz Kitap ve Bir Buket Yıldızçiçeği”, Henri Matisse, 1923, Baltimore Sanat Müzesi Arşivi.


Önsöz

Giriş


Birinci Bölüm
Yorumbilimin Felsefe Temelleri

A. Bir Mantık Kavramı Olan ‘Hermenia’dan Yorumbilime

     1. Söylemek, Beyan ve İlân Etmek

     2. Açıklama, Açımlama, Tefsir

     3. Çeviri, Te’vil, Meal Olarak Hermēneuin

B. Çağdaş Hermeneutik Kuramlarının Gelişim


İkinci Bölüm
Romantik Hermeneutik

A. Schleiermacher

     1. Gramatik Yöntem

     2. Psikolojik Yöntem

B. Dilthey


Üçüncü Bölüm
Felsefi Hermeneutik

A. Fenomenoloji ve Hermeneutik

B. Heidegger ve Varoluşsal Hermeneutik

C. Gadamer’in Felsefi Hermeneutiği

     1. Tecrübenin Tarihselliği

     2. Tecrübe Edilen Nesnenin Tarihselliği

     3. Tarihsellik ve Anlamanın Karşılıklı Dengesi

     4. Bilincin Tarihselliği

     5. Tecrübenin Dilsel Yapısı


Dördüncü Bölüm
Nesnel Yorumbilim Kuramı veya Yeni-Romantik Hermeneutik

A. Betti: Metin Yorum Yöntemi Olarak Hermeneutik

     1. Hermeneutik Nesnenin Bağımsızlığı Düsturu

     2. Bütünlük veya Hermeneutik Anlamın Tutarlılığı Düsturu

     3. Anlamanın Edimsel Oluşu veya Gerçekliği

     4. Hermeneutiğin Mânâ ile Mutabakatı veya Anlamanın Mânâya Uygunluğu Düsturu

B. Hirsch: Edebiyat Eleştiri Kuramı Olarak Hermeneutik


Beşinci Bölüm
Eleştirel Hermeneutik

A. Habermas: Eleştirel Sosyal Bilim Kuramı

B. Apel: Aşkın Bir Eleştirel İletişim Kuramı


Sonuç

Kaynakça

Dizin

Osman Bilen

Osman Bilen, Nevşehir’de doğdu. 1985’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi ve aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Felsefesi ve Mantık Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. 1995 yılında yüksek lisans ve doktora derecelerini Washington Amerikan Katolik Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde tamamladı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesidir.

Yazarın hermeneutik, İslâm felsefesi, ahlâk felsefesi, din felsefesi, insan hakları ve çevre sorunları hakkında çalışmaları yanında ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş çeşitli bildirileri bulunmaktadır. İngilizce, Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca bilmektedir.