• Ortadoğu Tarihi: 19. Yüzyıldan Günümüze

Ortadoğu Tarihi: 19. Yüzyıldan Günümüze

 • 330,00 TL
 • 231,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Ortadoğu tarihi dünyanın gündeminden hiç düşmedi ve uluslararası alanda daima belirleyici bir rol üstlendi.

Kitapta, ilkin 1800’lü yıllara doğru Ortadoğu’nun genel bir resmi sunulur. Reformların başlangıcı olarak kabul edilen 1774-1856 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu merkeze alınarak geniş bir coğrafyadaki hareketliliğe yer verilir. Ortadoğu tarihi ile birlikte Osmanlı modernleşmesinin eşzamanlı biçimde ele alınması, kitabın dikkat çekici özelliklerinden biridir. Osmanlı’nın siyasi, idari ve hukuki yapısına ait terim ve kavramların tek tek izah edilmesi, öncelikle kültürel, dinî, sosyal ve ekonomik kodların çözümlenmesinin önemine işaret eder. Bu sebeple kitabın yazarları tarihsel bağlamdan kopmadan kronolojik çerçeveyle birlikte terminolojinin doğru kullanımına büyük bir itina gösterirler. Sonrasında 20. yüzyılın başında İngiltere’nin kendi idealleri doğrultusunda tanımladığı bir Ortadoğu coğrafyası çıkar karşımıza. İki dünya savaşıyla birlikte bağımsızlık hareketleri ve milliyetçilik dalgaları art arda yayılmaya başlar. Etnik ve mezhepsel çatışmalar, ayaklanmalar ve darbeler hız kesmez, matem ve gözyaşının eksik olmadığı topraklarda haritaların yerleri sürekli değişir. 1950-1970 yılları arasında ulusal seferberlikler, toplumsal protestolar ve kalkınma politikaları belirgin biçimde varlığını hissettirir. Ekonomik liberalizmin gölgesi altında ve ABD’nin devreye girmesiyle birlikte bu sefer İslâmcı ideolojilerin yükselişi, dikta rejimler ve her türden şiddet olayları boy gösterir. Bu durumda, yıllara ve yüzyıllara yayılan farklı Ortadoğu manzaraları belirir.

Bugün çağdaş sorunlarla ve güncel gelişmelerle birlikte Ortadoğu’nun yeniden tanımlanması gerektiği ise çok açık…


 • Yazarlar: Anne-Laure Dupont, Catherine Mayeur-Jaouen, Chantal Verdeil
 • Kitabın Başlığı: Ortadoğu Tarihi: 19. Yüzyıldan Günümüze
 • Fransızca Özgün Metin: Histoire du Moyen-Orient: du XIX e siècle à nos jours
 • Fransızcadan Çeviren: Ayşe Meral
 • Yayına Hazırlayanlar: Taşkın Takış, Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 340; Tarih- 45
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Mart 2022
 • Sayfa Sayısı: 600
 • ISBN: 978-625-7030-95-3
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: William-Adolphe Bouguereau, Narlı Kız, 1875.


Giriş


1. Bölüm: 1800’lere Doğru Ortadoğu

Bazı Kavramlar: Siyasi Entiteler, Hudutlar

Coğrafi Özellikler: Güçlü Kontrastlar, Ciddi Zorluklar

Bir Eski Rejim Demografisi, 19. Yüzyıldaki Gelişmeler

Tarihsel Miraslar: Kırılmalar ve Devamlılıklar

Ortak Bir Kültür, Birden Fazla Kimlikler

İktidar: Padişah ve Osmanlı İdaresi

Vergi Sistemi, Ticaret ve Zanaat

Kaçar İranı’nda ve Alevi [Alaouite] Fası’nda İktidar

İslâm’ın Belirleyiciliği: Hukuk, Ulema, Sufilik

Müslüman “Aydınlanması” mı?

Peki, ya Avrupa? “Haçlı Seferi Mitinden” Kapitülasyonlara ve Diplomatik İlişkilere


2. Bölüm: Ortadoğu’da Islahatların Başlaması (1774-1856)

Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Önemli Toprak Kayıpları, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Fas’ta İlk Askerî ve Sivil Reformlar, Mısır Seferi

Mehmet Ali ve Halefleri Döneminde Mısır

Tanzimat’ın İlk Evresi; 1830-1840 Yılları

Fas ve İran’da Gerçekleştirilen Islahatlar

Misyonerler, Topluluklar, Halklar

Ekonomi ve Teknoloji Aktarımı, İntibak, Baskılar

Sünni ve Şii İslâm’ın Dinî Hareketleri

Bir Dönüm Noktası, Matbaa

Sonuç: Reformlar ve Zamanların Uyuşmazlığı


3. Bölüm: Avrupa’nın Ekonomik Yayılma Döneminde Islahatlar (1856-1882)

Kırım Savaşı

Islahatların Hızlanması: Hareket Halinde Devletler

Hızlanma, Avrupa’nın Baskın Olduğu Dünya-Ekonomisine Âniden Geçiş

1876-1882 Yıllarında Vuku Bulan Krizler


4. Bölüm: İmparatorluk Politikaları,  Anayasal Devrimler, Milliyetçilikler (1882-1894)

Avrupa Protektoraları ve Emperyalizmi

Osmanlı ve Kaçar İmparatorluklarının Direnişi. Halifelik Siyaseti

1900’lere Doğru Ortadoğu’nun Ekonomisi ve Toplumları

Devrimler Dönemi

Milliyetçiliğin Doğuşu


5. Bölüm: I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Sonrası Ortadoğu’nun Doğuşu (1914-1924)

Savaş Sırasında Ortadoğu Devletleri ve Toplumları

Ermeni ve Süryani-Keldani Soykırımı

Arap Dünyası Meselesi

İtilaf Devletlerinin Zaferi, Savaş Sonrası Dönem ve Milliyetçiliğin Yayılması

Sevr Antlaşması’ndan Hilafetin Kaldırılmasına, Yeni Bir Siyasi Düzenin Kargaşalı Doğuşu


6. Bölüm: Ulus ve Devlet İnşası (1923-1948)

İngiliz Hegemonyası, Fransız Varlığı, Amerikan Çıkarları

Dört Bağımsız Devlet: Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Yemen

Sorunlu Bir Devlet İnşası: Anayasalar, Ordular, Vatandaşlık Yasaları

Ulusal Bir Ekonominin Yaratılışı

Şehirlerin Büyümesi, Kırsalın Baskınlığı

Entelektüel Coşkunluk ve Yeni Siyasi Seferberlik Biçimleri

II. Dünya Savaşı: İngilizlerin İş Başına Dönmesi, Fransız Mandası Altında Devletlerin Bağımsızlığı

İsrail Devletinin Kuruluşu

Sonuç: Tamamlanmamış Bağımsızlıklar


7. Bölüm: Milliyetçiliklerin Doruk Noktası, Devrimci Rejimler ve Kalkınma Politikaları (1952-1970)

II. Dünya Savaşı’ndan Nasır Dikta Rejimine, Devrimci Bir Kriz

Irak, Suriye, Türkiye, İsrail: Ortadoğu’da Demokratik Deneyimler

Yabancı Siyasetin Ağırlığı. Süveyş Krizi ve Sonuçları (1955-1961)

1960’lı Yıllar: “Arap Soğuk Savaşı” ve Derinleşen İdeolojik Uyuşmazlıklar

Kalkınmanın Hedefi

Altı Gün Savaşı, Fedailer ve Peşmergeler: Büyüyen Bir Çatışma


8. Bölüm: Askerî Diktalar, Körfez Ülkelerinin Öne Çıkışı ve Siyasal İslâm’ın Yükselişi (1970-2003)

Mısır’ın Yeni Yüzü: Ekim 1973 Savaşı’ndan Camp David Antlaşmaları’na

Otoriterlik, Neo-Liberalizm, Püritenlik

Körfez’in Belirginleşmesi, Zenginlik Kutbu ve Çatışma Alanı

İran Devrimi, İslâm Cumhuriyeti ve 1980’li Yıllardaki Çatışmalar

Lübnan Savaşı Sınavından Geçen Milliyetçi Sol ve Filistin Sorunu

Irak’ta Özerk Bir Kürdistan’ın Doğuşu, Türkiye’de Muhafazakâr ve Dindar Sağın Yükselmesi

Siyasal İslâm’ın Çeşitli Yüzleri

Her Yerde Şiddet


9. Bölüm: 2003’ten Beri “Gürültü ve Öfke Dolu Bir Tarih”. Çatışmalar, Devrimler, Dağılmalar

Irak’ın İstilası (2003): Pandora’nın Kutusu

2011’in Üç Devrimi (Tunus, Mısır, Libya)

Suriye Çatışması ve Bölgesel Sonuçları (Suriye, Ürdün, İsrail, Filistin)

Körfez’de: Arabistan ve Komşuları

Mısır ve Tunus’ta İktidarda Olan Müslüman Kardeşler: Zaferden Kulturkampf’a

Türkiye İstisna mı? AKP İktidarda

İran: Uluslararası Sahneye Dönüş

DAİŞ’ten Halifeliğe

Sonuç


10. Bölüm: Günümüzde Ortadoğu Çevreleri ve Toplumları: Dinamikler ve Tezatlar

Çevresel Bozulma ve Artan Eşitsizlik

Kentlerin Dizginsiz Büyümesi; Kırsalın Kentleşmesi (Yani Yok Edilmesi)

Otoriter Ülkelerde Sendikalar, STK’lar ve Dernekler

Ailelerin Değişimi, Gençlerin Yükü, Kadınların Yeni Yeri

Rant Ekonomisi, Küreselleşme ve Borçlanma

Yoğun Dolaşım Alanı: Hacılar, Yerinden Edilmiş İnsanlar, Mülteciler, Göçmenler, Gurbetçiler

Medya ve Kültürel Canlılık

Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar, Sünniler ve Şiiler: Şiddetlendirilmiş Mezhepsel Bölünmeler

Günümüzde İslâm ve Müslümanlar: Bir İslâmi Etik (Ahlâk) Arayışında Sayısız İnsan

Sonuç: Küreselleşmiş Ortadoğu


Kaynakça

Genel Dizin

Adlar Dizini

Yer Adları Dizini

Anne-Laure Dupont

Arap Dünyası ve Ortadoğu çağdaş tarihi bölümünde doçent olan Anne-Laure Dupont, Osmanlı döneminin sonlarından bağımsızlık dönemlerine kadar çağdaş Arap dünyasının oluşumu, Ortadoğu ve Arap dünyasının kültürel tarihi, 19. yüzyılda Arap entelektüeller tarihi, Arap ve Müslüman reformcu hareketler tarihi, milliyetçilik ve ideoloji gibi konularda çalışmalar yapmıştır. 


Catherine Mayeur-Jaouen

Paris-Sorbonne Üniversitesi’nde Arap dünyası tarihi alanında profesör olan Catherine Mayeur-Jaouen çadaş ve modern dönemde Arap dünyasının kültürel ve dinî tarihi, Osmanlı ve çağdaş dönemde Mısır tarihi, Arapça ve Arap edebiyatı tarihi, eşraflar tarihi, Osmanlı döneminde sufilik tarihi gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır.


Chantal Verdeil

INALCO’da (Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Milli Enstitu) çağdaş Ortadoğu tarihi bölümünde doçent olan Chantal Verdeil, Osmanlı eyaletlerinde ve İslâm topraklarında Hıristiyan misyonları, Ortadoğu’da eğitim öğretim tarihi, Yakındoğu’da Hıristiyanlar tarihi, Çağdaş Lübnan tarihi alanlarında çalışmalar yapmıştır.  

Ayşe Meral

1971 doğumlu ve 1990 yılına kadar Fransa’da yaşayan Ayşe Meral, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini sürdürmüştür. 1995 yılından itibaren çeşitli Fransızca eserleri Türkçeye kazandırmıştır. Çevirdiği ­kitaplardan bazı­ları: Étienne Gilson, Ortaçağ’da Felsefe; Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi; Voltaire, Candide; Mircea Eliade, Ebedi Dönüş Miti;  Etienne de la Boethie, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev; Gilles Deleuze, Proust ve Göstergeler; Aliocha Wald Lasowski, Althusser ve Biz.