• Din Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

 • 125,00 TL
 • 87,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Yeni-Hegelci olarak tanınmakla birlikte, Marx, Dilthey, Husserl, Max Weber ve Simmel’den de etkilenen Hans Freyer toplum felsefesine ve özellikle bir gerçeklik bilimi olarak toplumbilimi’nin ana yolunda gelişmesine yaratıcı ve yorulmaz çalışmalarıyla önemli katkılarda bulundu.

Freyer, Gerçeklik Bilimi Olarak Toplumbilimi (Soziologie als Wirtschaftswissenschaft,1930) adlı eserini yayımladığı yıl; Alman dinbilimci ve din sosyolojisinin önde gelen bir adı, Joachim Wach, Din Sosyolojisine Giriş (Einführung in die Religionssoziologie, 1930) eserini Freyer’e ithaf ediyordu. Bundan sekiz yıl sonra Latin Amerika’da Buenos Aires Üniversitesi’nden toplumbilimci Alfredo Povina, Freyer’den etkiler taşıyan Gerçeklik Bilimi Olarak Toplumbilimi (Sociologia come ciencia de realidad, 1939)’ni yayımladı. 1950’li yıllarda İstanbul ve özellikle Ankara Üniversitesi’nde onun yıllarca hizmetleri, sosyolojiyi gerçeklik bilimi anlayışına kavuşturmada Türkiye için büyük bir imkândı.

Hans Freyer’in Türkiye’deki verimli çalışmalarının başka bir ürünü olan Din Sosyolojisi kitabı, tanımlanması, bir çerçeve çizilmesi zor bir alanda konunun nasıl ele alınması gerektiği ile ilgili toplumların maddi ve manevi geniş etkileşim sahalarına girerek ciddi bir perspektif sunuyor.


 • Yazar: Hans Freyer
 • Kitabın Başlığı: Din Sosyolojisi
 • Çeviren: Turgut Kalpsüz [Almanca]
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 93; Sosyoloji Dizisi - 23
 • Basım Bilgileri: 2. Basım: Haziran 2016 (1. Basım: Ağustos 2013)
 • Sayfa Sayısı: 122
 • ISBN: 978-975-8717-99-6
 • Boyutları: 14 x 21
 • Kapak Resmi: Galata Mevlevihanesi, 1870, Fotoğraf: Pascal Sebah (Pierre de Gigord Koleksiyonu - CNRS Éditions)

İlkin

Yazarın Önsözü
 

I. Bölüm
Genel Sosyolojiye Bir Bakış

Toplumsal Zümreler Kuramı

Toplumsal Tabakalar

Toplumsal Süreçler
 

II. Bölüm
Din Sosyolojisi

Dinsel Zümreler Kuramı

Doğal Zümreler

Dinden Doğan Zümreler

Din ile Toplum Arasında Karşılıklı İlişkiler

Dinler ve Çağdaş Sanayi Kültürü
 

Seçme Kaynakça

Dizin

İLKİN

 

 

Yeni-Hegelci olarak tanınmakla birlikte, Marx, Dilthey, Hus­serl, Max Weber ve Simmel’den de etkilenen Hans Freyer top­lum fel­sefesine ve özellikle bir gerçeklik bilimi olarak toplumbi­li­mi’nin ana yolunda gelişmesine yaratıcı ve yorulmaz çalışma­larıyla önemli katkılarda bulundu.

Freyer, Gerçeklik Bilimi Olarak Toplumbilimi (Soziologie als Wirtschaftswissenschaft,1930) adlı eserini yayımladığı yıl; Alman dinbilimci ve din sosyolojisinin önde gelen bir adı, Joac­him Wach, Din Sosyolojisine Giriş (Einführung in die Religi­onssoziologie, 1930) eserini Freyer’e ithaf ediyordu. Bundan sekiz yıl sonra Latin Amerika’da Buenos Aires Üniversitesi’n­den toplumbilimci Alfredo Poviña, Freyer’den etkiler taşıyan Ger­çeklik Bilimi Olarak Toplumbilimi (Sociologia come ciencia de realidad, 1939)’ni yayımladı. 1950’li yıllarda İstanbul ve özellikle Ankara Üniversitesi’nde onun yıllarca hizmetleri, sos­yo­lojiyi gerçeklik bilimi anlayışına kavuşturmada Türkiye için bü­yük bir imkândı.

Freyer, Max Weber’in bilimsel çalışmalara katkılarını er­dem­lilik olarak nitelendirir; kendisinin katkılarını da aynı şekil­de dile getirmek herhalde doğru bir davranış sayılabilir. Nitekim Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nce ya­yım­la­nan Sosyolojiye Giriş (1957)’inin takdim yazılarında Ke­mal Fik­­ret Arık ve Yavuz Abadan’ın, onun için övgü dolu ifade­leri pek yerinde ve zamanında gösterilen bir değerbilirlik ol­muştur.

Felsefe ve insan bilimleri dünyasının Max Scheler, Arnold Geh­len, Helmut Schelsky, Joachim Wach, Hans-Georg Gada­mer, Talcott Parsons, Edward Shils vb. gibi önemli kişiliklerini etki­lemiş bulunan Hans Freyer’den bizim de öğreneceğimiz çok şey var. Dolayısıyla, bu küçük ama içeriği bakımından din sos­yolojisi alanında yetişecekler için pek yararı olabilecek Din Sosyolojisi kitabının Türkçe yayımlanmasını sağlayan Bediî Zi­ya Egemen ve Neşet Çağatay’ı rahmetle anıyor ve eseri Türk­çe’ ye çeviren Turgut Kalpsüz’e teşekkür ediyorum.

Ayrıca, bu çalışmayı ortaya koyma sürecinde el yazısını bil­gi­sayarda yazma ve karşılaştırmalı okumalarda yardımcı olduk­ları için Aysel Ayas ve Settar Demirci’ye; yayımlanmasını ger­çek­leştiren Taşkın Takış’a, Doğu Batı yayın topluluğuna teşek­kürler.


M. Rami Ayas
İzmir, 07.01.2013

YAZARIN ÖNSÖZÜ

 

 Din sosyolojisi üzerine bu muhtasar eser, 1960 yaz yarıyılında An­kara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde konuk Profesör ola­rak verdiğim derslerin bir özetidir.

Derslerde önce genel sosyolojinin bazı temel kavramlarını açıklamak gerektiğinden, I. Bölüm’de özellikle toplumsal kü­me­ler (zümre, ‘Gruppe’) kuramı ve toplumsal tabakalarla ilgili olup da bütün sosyoloji okullarınca kabul edilmiş bulunan bir­ta­kım sonuçları toplamak girişiminde bulunulmuştur. Kuşku­suz, bu bölüm sosyolojinin tamamına eksiksiz bir giriş olmak id­diasında değildir. Yalnız, özellikle din sosyolojisi bakımından önemi göz önünde bulundurularak seçilmiş sosyoloji konuları­nı içine almaktadır.

Din sosyolojisine ayrılmış olan II. Bölüm’e de, eksiksiz bir ders kitabı değil, yalnızca bu bilimin sorunları ile onların ortaya konuluş biçimlerine bir giriş gözüyle bakılmasını dilerim. Bu bö­lümde başlıca; yöntemsel temellerin açıklanması, dinsel zümrelerin oluşumu üzerine kısa bir bilgi ve sonunda din ile başka kül­tür alanları arasındaki karşılıklı etkiler konusuna yer verilmiş­tir. Din sosyolojisi kavramlarının kendi dinlerine uygu­la­ma­sı­nı öğrencilere bırakarak, örnekler İslâmiyet dışındaki dinlerden seçilmiştir. Kitap bu anlamda din sosyolojisi sorunla­rının ba­ğımsız olarak düşünülmesine bir başlangıç olmak dile­ğini taşır.

 

Ord. Prof. Dr. Hans Freyer
Wiesbaden, 1960


Hans Freyer (1887-1969)

1887 yılında Almanya’nın Leipzig kentinde doğdu. Greifswald Üniversitesi’nde teo­lo­ji, tarih, felsefe ve ulusal ekonomi okuduktan sonra bir sene sonra Leipzig’de eği­ti­me teolojiyi bırakarak devam etti. 1925’te Leipzig Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nü kurdu ve 1948’ye kadar da başkanlığını yürüttü. Bu sırada tarih temelli sosyolo­jiye dayanan Leipzig ekolünü kurdu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Leipzig’teki gö­revinden ayrılan Freyer, Wiesbaden ve Münster şehirlerinde çalıştıktan son­ra 1954 yılında Ankara Üniversitesi’nde kısa bir süre bulunarak sosyoloji enstitü­sünün ku­ruluşunda rol oynadı. Eserlerinden bazıları şunlardır: In Der Staat (1926), Sozio­logie als Wirklichkeitswissenschaft. Logische Grundlegung des Systems der Soziologie, (1930), Gesellschaft und Geschichte, (1937).