• Stokta Yok
  Sanayi Çağı

Sanayi Çağı

 • 93,00 TL
 • 65,10 TL


 • Stok Durumu: Stokta Yok

Hans Freyer’e göre, 19. yüzyıl bütün yüzyıllar arasında, insanlık tarihinde en çok değişim gösteren yüzyıldır… Eski çağlardan sanayi çağına kadar ülkeler sınırlı, kendi içine kapalı birçok bölgeye ayrılır ve yaşam onun içinde olup biterdi. Sanayi çağıyla birlikte sınırlı, kendine yeten yaşama çevrelerinin yerine, büyük bir balık ağı gibi bütün insanları, bütün ihtiyaçları içine alan evrensel bir bağlantılar sistemi geçmiştir. Bu, toplumbilimi bakımından, eski toplumsal yapının tam bir değişimini gösterir.
Freyer’in önemle üzerinde durduğu diğer bir nokta ise “teknik” sorunudur. Eski teknik, Yunanca “Techne” sözcüğünün belirttiği şeydi; yani, özel bir sanat ya da özel bir beceri, özel bir güç anlamına geliyordu ve şu yalın formüle dayanıyordu: herhangi bir şey yapmak isteyen insan, onu yapabilmek için bazı âletlere muhtaç olduğunu bilir veya zamanla öğrenir. Dikkatini önce bu âletler üzerinde toplar. İstediği, bir şeyi yapabilmek, hem de kesin, güvenli bir biçimde yapabilmektir. Bu teknik, “yapmak istediğim bir şeyi yapabilmeliyim” kaygısıdır. Oysa, Sanayi Çağı ile birlikte, teknik, nitelik bakımından yeni bir anlam kazanmıştır. Eylemin özünü değiştiren manevî formül değişmiştir. 

Eski Teknik’te ise, insanın kaygısı yapmak istediği bir şeyi yapabilmekti. Yeni teknikle, tekniğin anlamı da, işlevi de büsbütün değişmiş bulunuyor; “teknik” denilince, “fayda” değil, “güç” anlaşılıyor. İnsan artık Homo Faber olarak doğadaki madde ve kuvvetleri olduğu gibi kullanmakla kalmıyor, organik ölçüyü aşacak şekilde doğayı, doğadaki güç kaynaklarını kullanıyor. 
Kısaca, Sanayi Çağı’nın büyük teknik devriminin doğuşuna önayak olan makina şekli, iş ve âlet makinası değil, bir “güç” makinasıdır.

 


 • Yazar: Hans Freyer
 • Kitabın Başlığı: Sanayi Çağı
 • Almanca Özgün Metin: Theorie des gegenwärtigen Zeitalters
 • Çevirenler: Bedia Akarsu, Hüseyin Batuhan [Almanca]
 • Yayına Hazırlayan: M. Rami Ayas
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 112; Sosyoloji Dizisi - 26
 • Basım Bilgileri: 2. Basım: Şubat 2018 (1. Basım: Eylül 2014)
 • Sayfa Sayısı: 90
 • ISBN: 978-605-5063-18-4
 • Boyutları: 14 x 21
 • Kapak Resmi: Lewis Hine, 1908. Kırk çalışanından onu küçük çocuklardan olan Catawba Cotton Mills’de sıradan bir iş günü. Baş kontrolör, küçük iplikçi kızı denetliyor...

İÇİNDEKİLER

 

İlkin

I. Sanayi Çağı’nın Dünya Tarihi Bakımından Anlamı

II. Sanayi Tekniğinin Tarihi

III. 19. Yüzyılda Toplumsal Tabakaların Yer Değiştirmesi

IV. Sanayi Toplumunun Gelişmiş Sistemi

V. Sanayi Toplumunun Manevî Sorunları

VI. Sosyolojinin Konusu ve Görevi

Dizin

Hans Freyer (1887-1969)

31 Temmuz 1887’de Almanya’da doğdu. 1907’de Dresden-Neu­stadt’daki Kraliyet Seçkinler Lisesi’nden mezun oldu. Greifswald Üniversi­te­si’nde başladığı lisans öğrenimini Leipzig Üniversitesi’nde sür­dürdü. “18. Yüz­­yıl Felsefe Tarihinin Tarihi” adlı bitirme teziyle, felsefe dok­­toru unvanıyla me­­­­zun oldu ( 1911). Georg Simmel ile çalışabilmek için Ber­lin’e gitti (1913). “19. yüz­­yıl Felsefi Düşüncesinde İktisadın Değerlendirilişi” başlıklı teziyle fel­se­­fe do­çenti oldu (1920). Leipzig Üniversitesi Felsefe Kür­­süsü’nde Doçent (1920­-1922), Kiel Üniversitesi’nde Ordinaryüs Profesör ola­rak görev yaptı (1922-1925). 1925’te Leipzig Üniversitesi’ne geçerek orada Sos­yoloji Bölümü’nü kurdu ve Leipzig Okulu diye anılan bir çevre oluşturdu. 1938-45 yılların­­­da Bu­da­peşte’de misafir profesör ve Alman Bilim Enstitüsü Mü­dürü idi. 1948’de Leipzig Üniversitesi’ndeki görevine son verildi, Batı Al­man­ya’ya sı­ğın­­dı. İstan­bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (1953), Ankara Üni­­ver­si­te­si’nin Si­yasal Bil­gi­ler (1954-55), Dil ve Tarih-Coğrafya (1955-57) ve İla­hiyat (1960) Fa­kül­te­le­rin­de misafir profesör olarak bulundu. 1963’te Münster Üniver­­si­te­si’nden emek­li olan Freyer, Baden-Württemberg Eyaleti’nin Baden-Ba­den ken­­tindeki Eber­stein­burg’a taşındı. 18 Ocak 1969’da burada ve­fat etti. Ha­­ns Fr­e­­­yer Alman­ya ve Almanya dışında etkili oldu. Theorie des ob­jek­tiven Ge­is­tes - eine Einleitung in die Kultuphilosophie adlı eserini İngilizce­ye çeviren Pro­­fesör Steven Grosby, Freyer’den etkilenenlerden bazıları ola­rak Max Scheler, Arnold Gehlen, Helmut Plessner, Ernst Cassirer, Theodor Litt, Alfred Schutz, Helmut Schelsky, Joachim Wach, Hans-Georg Gadamer, Tal­cott Parsons ve Edward Shils adlarını anmaktadır.