• Avrupa Düşüncesinin Serüveni: Antikçağlardan Günümüze Batı Düşüncesi

Avrupa Düşüncesinin Serüveni: Antikçağlardan Günümüze Batı Düşüncesi

 • 320,00 TL
 • 224,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Avrupa nasıl Avrupalaştı? Bu kitapta, Avrupa’yı ve Avrupalılığı yaratan düşüncelerin bir özetini okuyacağız. Jacquline Russ, Avrupa’nın soy kütüğünden hareketle, bilhassa her yüzyılın taşıdığı kendine özgü atmosfer üzerinde durmaya çalışmıştır. Pek tabii, yüzyılların zihinlerde belirli bir resmi canlanmazsa kavramlar da içi boş sözcüklere dönüşecektir. Bu senkrenizasyon kaygısından hareketle kitabın yazarı, Antikçağlardan günümüze, Avrupa’da ve Avrupa bilincinde yaşanan gelişmeleri, ilerlemeleri, bunalımları, altüst oluşları ve yeniden doğuşları tasvir etmeye çalışmıştır.

Latin-Yunan ve Yahudi-Hıristiyan uygarlıklarının bir sentezi olan Avrupa felsefi, sanatsal, dinsel, bilimsel ve toplumsal atılımları, ‘Ortaçağ Aydınlığı’nı, Rönesans’ı, Aydınlanma Çağı’nı, Hümanizmi, Devrimler yüzyılını ve daha birçok bileşeni içine alan uzun bir süreçtir. Filozoflar, din adamları, bilim insanları, sanatçılar, politikacılar, iktidar sahipleri ve halk kitleleri Avrupa’yı yaratma yolunda yaşanan büyük maceranın aktörleridir. Bu yolculuk içinde Avrupa’nın Grekleşmesi, Latinleşmesi, Romalılaşması, Germenleşmesi, Hıristiyanlaşması ve son kertede modernleşmesi, bir “modern batı düşüncesi” üretmesi ayrı süreçler, ayrı etkileşimlerdir. Elbette, Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Descartes, Spinoza, Vico, Montesquieu, Rousseau, Kant ve Hegel gibi düşünürler bu düşünce serüveni içinde ‘olmazsa olmaz’ bir paye kazanmışlardır.


 • Yazar: Jacqueline Russ
 • Kitabın Başlığı: Avrupa Düşüncesinin Serüveni: Antikçağlardan Günümüze Batı Düşüncesi
 • Orijinal Başlık: L’aventure de la pensée européenne [1998]
 • Çeviren: Özcan Doğan [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 64; Felsefe Dizisi - 22
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Mart 2011 - 6. Basım: Ekim 2023
 • Sayfa Sayısı: 510
 • ISBN: 978-975-8717-70-5
 • Kapak Resmi: “Teolojinin arabasını çeken yedi özgür bilim/sanat” (Gramer, diyalektik, retorik, matematik, astronomi, müzik ve matematik)
 • Boyutları: 13,5 x 21

 Önsöz

 

Giriş
BATI DÜŞÜNCESİ TARİHİ

I - Avrupa Düşüncesinin Serüveni

II - Düşünceler Tarihi

Düşünceler

Düşüncelerin Yaşamı Felsefeyi Aşar

Batı Dünyasını Biçimlendiren Ana Düşünceler

Düşüncelerin Dinamizmi

III - Doğu’nun Etkisi

Düşünce Tarihi Sümer’de Başlar

Mısır ve İlâhi Gücün Egemenliği

Kitab-ı Mukaddes’in Evrensel Mesajı

Antik Doğu Geleneğinin Mirası

 

Birinci Kısım

KURUCU DÜŞÜNCELER

I - Antik Yunan

Yunan Sitesi

Akıl, Diyalektik, Tarih

Bilimsel ve Matematiksel Akıl

Etik

Politik Düzen

Estetik Düzen ve Güzel

Dinsel Düşünceler: Yunan Tanrıları

Helenik Düşünceler Üzerine Genel Değerlendirme: Temaşanın Önceliği

II - Roma’nın Mirası

Tarihsel Çerçeve

Helenik Düşüncelerin Aktarımı

Roma: Hukuki ve Politik Bir Model

Ana Modeller

Roma Dehası

III - Hıristiyan Devrimi

Devamlılık mı Yoksa Kesinti mi?

Ölüm ve Diriliş

Bireysel ve Yaratıcı Bir Tanrı

Tarih Düşüncesi

İnsanlık Düşüncesi

İnsan, Dinden Uzak Bir Doğanın Efendisi

Yeni Yapılar


İkinci Kısım
HIRİSTİYAN DÖNEM: ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ

Hıristiyanlığın Zaferi

Ortaçağ İnsanı: Tanrının Yarattığı Varlık

Erken Ortaçağ’da Kaybolan Düşünceler

12. Yüzyılda Hümanizm ve Diyalektik

13. Yüzyıl ve Skolastik Akıl

14. ve 15. Yüzyıllar: Hümanizmin İlerleyişi

Ortaçağ’da Bilimin Serüveni

Politik ve Ahlâki Düşünceler

Estetik Düşünceler

Moderniteye Doğru

 

Üçüncü Kısım
PROMETHEUSÇU BİR DÜNYA

I - Rönesans: Düşüncenin Yeni Temeli Olarak İnsan

Rönesans Kavramı

Kopuşlar ve Dönüşümler

Gerçekliğin ve Değerlerin Yeni Temeli Olarak İnsan

Rönesans: Yeniliğin Kâşifi

II - 17. Yüzyıl ya da Aklın Serüveni

17. Yüzyılın Büyük Bunalımı

17. Yüzyılın İlk Yarısındaki Düşünceler

17. Yüzyılın İkinci Yarısındaki Düşünceler

Sonuç: Avrupa için Yeni Bir Dönem

III - 18. Yüzyıl Düşüncesi

Karmaşık ve Ciddi Bir Yüzyıl

Zamanın Büyük Paradigmaları: Akıl, Doğa, Tarih, İlerleme, İnsan ve Hümanizm

Dinsel Düşüncelerin Evrimi: Tanrı Düşüncesi

Bilimsel Düşüncelerin Evrimi

Politik Düşüncelerin Evrimi: Hukuk ve Devlet

Ahlâki Düşüncelerin Evrimi

Estetik Düşüncelerin Evrimi

Kant’ın Düşünceleri: 18. Yüzyıldaki Eleştirel Düşüncenin Tamamlanması ve Aşılması

19. Yüzyılın Açılış Şarkısı

IV - 19. Yüzyıl Birey ile Tarih Arasında

Devrimler Yüzyılı

19. Yüzyılın İlk Yarısı

19. Yüzyılın İkinci Yarısı

V - Prometheus’un Zaferi

Dünya Hâkimiyeti

Prometheus’un Ölümüne Doğru

 

Dördüncü Kısım
20. YÜZYIL: AKLIN BUNALIMLARI

20. Yüzyılın Birinci Yarısı

20. Yüzyılın İkinci Yarısı

Genel Sonuç: 21. Yüzyılın Avrupası’nı Yaratmak


Açıklamalar

İnsan: Tarih, İnsan, Hümanizm, İnsanlık, Birey, Kişi, Özne

Bilgi: Kaos, Düzensizlik, Oluşum, Diyalektik, Sonsuz, Metot, Doğa, İlerleme, Düzen, Akıl, Bilim

Mutluluk, Saygınlık, Eşitlik, Ahlâk, Adalet

Politik Düşünceler: Demokrasi, Hukuk, Devlet, Özgürlük, Yasa, Politika

İnsan ve Güzellik: Sanat, Güzel, Güzel Sanatlar, Estetik, Zevk

Din ve İnsan: Mutlak, Tanrı, Kutsal


Kaynakça
Dizin

Önsöz

 

 

“Benim için önemli olan Tek Avrupa’dır –ve bunun yavaş ve 
müterreddit adımlarla hazırlanmakta olduğunu görüyorum.”

 
F.
Nietzsche,
Bugünün ve Yarının Avrupalıları Üzerine Düşünceler

 

 

Bu çalışma Avrupa düşüncesinin yaşadığı serüvene, ulusların farklılığının ötesine geçen bu kültürel kişiliğe adanmıştır. Avrupa uzun süreden beri, evrensel nitelikte temel düşüncelerin ortaya çıktığı bir medeniyet birliğini oluşturmaktadır. Avrupa politik olarak hiçbir zaman birlik haline gelemese de, düşünsel yapısı ona birlikteliği empoze etmektedir. Ortak bir dil, uzun yüzyıllar boyunca bir bütünleşme unsuru olarak Latince; felsefi ve bilimsel bir akıl; baroktan romantizme, Rönesans hümanizminden Aydınlanma Çağına ve hattâ günümüzdeki iletişim mantığına kadar bütün kıtaya yayılan sanatsal ve kültürel bir atılım birtakım bölünmelerin aşılmasına olanak vermiştir. Politik bir proje olmadan önce Avrupa kendi güzelliğini yaratmak için yarışan zorlu bileşimlerden doğan bir düşüncedir. Dahası bu felsefi bir düşüncedir. Bütün kitap boyunca, felsefeye ve Avrupa’ya bir varoluş kazandıran Rousseau, Saint-Simon, Nietzsche, Husserl ve bunlar gibi birçok isimden söz edeceğiz. Evrensel düşünce ve Avrupa tek bir yapıdırlar: Tek bir tinsel oluşum.

Bu kitapta Avrupa düşüncesi tarihi, Kitab-ı Mukaddes ve Yunanlarla başlayan ve günümüzde, Nietzsche’nin öngörülerine uygun olarak ekonomik bir birlik ve politik bir süreç halini alan bir tarih ele alınacaktır.

Peki, farklı biçimlere sahip bu düşünce dünyasını, bu kavramlar yığınını nasıl inceleyip anlamak gerekir? Her türlü analizi aşan bu sınırsız evrene nasıl bir anlam vermeliyiz? Burada Avrupa düşünce dünyasını yorumlamaya yönelik özel bir bakış açısı benimseyeceğiz: Avrupa düşüncesi Roma İmparatorluğu’nun kuruluşundan itibaren sürekli karşı karşıya gelen iki farklı dünya tasavvuru –Yunan ve Yahudi-Hıristiyan– arasındaki çatışmanın ürünüdür. Avrupa kültürü iki bin yılı aşkın bir süreye yayılan, özgün ve spesifik bir bilinç yaratan, henüz bitmeyen ve bugün de Avrupa kültürünü etkileyen bir çatışma­nın ürünüdür. 

Jacqueline Russ

Fransız yazar ve felsefe profesörü. Etik felsefesi konusunda çalışmalar yapıyor. Felsefe alanında birçok eserin sahibidir. Düşüncenin Yolları (A. Colin), Çağdaş Düşüncenin Serüveni (A. Colin), Çağdaş Etik Düşünce (Que sais-je? - PUF), Felsefede Yöntemler (A. Colin), Felsefe Sözlüğü (Bordas) ve İktidar Teorileri (Hachette) yayımladığı kitaplardan bazılarıdır.