• Bilgi ve Değer

Bilgi ve Değer

 • 305,00 TL
 • 213,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Hilmi Ziya Ülken’in felsefi yolculuğu Nietzsche’nin tanımlamasıyla bütün “değerlerin yeni baştan değerlendirilmesi”ne denk düşen bir farklılığı içerir. Bilginin kökeni ve değerlerin doğasına ilişkin acaba ne biliyoruz? Tüm bildiklerimizi bir yana koyup onları felsefi düzlemde gözden geçirebilecek bir sorgulama ve cesarete sahip miyiz? İşte bu konuda Türk düşüncesinde yazılan ilk kapsamlı eserdir, Bilgi ve Değer.

Eğer bir düzen arayışı ya da ilk ilkenin, olgunun araştırılması ve temellendirilmesi bizi bilgilenmeye sevk eden bir zorunluluk ise, bu kaostan çıkmak için kendimize bir eylem düsturu bulmak ve hangi kriterlere göre ve nasıl yaşayacağımızı belirlemek diğer bir zorunluluktur. Peki, bize varoluşun bilgisini sunmak ve bilimlere temel olmak isteyen felsefe, kendisine dayanması gereken bilgilere göre geri kalmışsa, bilimsel ve teknolojik yeni gelişmelere uygun, bütün bilgi alanları için geçerliliği olan bütünsel bir bilgi ve âlem görüşü karakterini nasıl gösterecek?

Bilen özne-bilinen nesne, ben ile âlem arasında kurulan ilişkinin biçimi, doğası, buradaki ölçü, denge değer yargılarının yönünü ve akıbetini de belirler. Dolayısıyla varlık, yaşam ve insan bir bütündür. Bozulan bir denge varsa, “Bilgi ve Değer” arasında, “gerilme ve genişleme” salınımında ortaya çıkan problemleri derinlemesine irdelemek gerekir.

İşte bu kitapta bilincin, fenomenlerin ve varlık mertebelerine göre bilim sistemlerinin tasvirine girişen Ülken, bir yandan bilme gücümüzün ve bütüncül bir dünya görüşünün olanaklarını araştırıp bundan sonra eylemlerimizin düsturu olacak değerlerin özlerini ve içeriklerini ele alırken, öte yanda sentezci bir çaba ve çok yönlü bilim ve felsefe tarihi bilgisiyle, kendi çalışmaları içinde bile apayrı bir yerde duran değerli bir eser ortaya koyuyor.


 • Yazar: Hilmi Ziya Ülken
 • Kitabın Başlığı: Bilgi ve Değer
 • Yayına Hazırlayan: Gülseren Ülken
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 145; Felsefe- 46
 • Basım Bilgileri: 4. Basım: Ocak 2022 / 1. Basım: Aytemiz Kitabevi, 1964.
 • Sayfa Sayısı: 430
 • ISBN: 978-605-9328-12-8
 • Boyutları: 15,5 x 23,5
 • Kapak Fotoğrafı: Hilmi Ziya Ülken

Birkaç Söz

Giriş

I. Bölüm: Bilgi

Genel Bilgi ve Varoluş Bilgisi

Bilgi Teorisinin Konusu

Varlık Kanıtı ve Bilgi Kanıtının Çağdaş Felsefede Yeri

Mantıki Empirizm veya Fizikalizmin Çözümleme Yolu

Yeni Pozitivizmin Çözümleme Yolu

Fenomenoloji ve Yeni Psikolojiler

Üç Görüşün Karşılaştırılması

İlk Olgu Araştırması

Bilgi Hareketlisi

Farklı Felsefelerde Ortak Vasıf: Bilincin Bünyesi

Objeleşme ve Süjeleşme

İnsani Varlığın Bir Manzarası Olarak Bilinç Gerilimi ve Genişleme Ritmi

Akılyürütmenin İki Şekli: 1) Sonuçlama

Soyutlaştırma

Sonuçlama İlkelerinin Güç Bakımından Sınırlılığı

Akılyürütmenin İki Şekli: 2) Tümevarım

Tabiatın Çift Yüzü

Bilim Sınıflamalarının Tenkidi

Dikotomik Bilimler Sınıflaması

Felsefe Tarihine Bir Bakış


II.
Bölüm: Değer Teorisi

Felsefe Tarihinde Değer Problemi

Bilgi, Varlık, Değer

Değerde İki Alan

İhtiyaç-Aşkın Obje

Değer’in Aksiyomları

Değer ve Eylem

Değerin Çift-Kutupluğu

Başkasının Varlığı

Değeri İçkinliğe İndirgeyen Teorilerin Tenkidi

Değer ve Bilgi İlişkisi

Değer Olarak İş

Değer Olarak Sevgi

Teknik ve Manevi Değerlerin İlişkisi

Teknik, Bilgi ve Sanat

Değer Mertebelendirmeleri

Değer Gayeliliği

Normlar

Değerlendirmenin İnşaî Rolü

Değer Mantığı

Değer Kişiliğinin Devrimleri

Kişiliğin Duygusal ve İradî Kuruluşu

Alışkanlık ve İrade Olarak Kişilik

Kişilikte Bilme ve İnanma

Değerin Gelişme Süreci

Değerler ve Gerçeklik Dereceleri

İçkin ve Aşkın Değerler, Normlar

Değerlerin Sınıflanması

Eksik Varlık ve Değer

Değer ve Hürriyet

Değerin Geçerliliği

Sonuç

Dizin

Hilmi Ziya Ülken

İstanbul’da, 1901 yılında doğdu. Babası Mehmet Ziya Ülken kimyager doktordu. Anne tarafı Kazan’ın tanınmış müderrislerinden Kerim Hazret’e uzanır. İlk bilgileri aile dostu İbn-ül Emin Mahmut Kemal Bey’in sohbetlerinden alır. İlk­öğrenimini “Tefeyyüz” mektebinde; ortaöğrenimini İstanbul Sultanîsi’nde tamamladı. Gençlik yıllarında ateşli bir Anadoluculuk taraftarıdır. 1919’da Reşat Kayı ile Anadolu dergisini çıkarır. Anadolu’nun Bugünkü Vazifeleri birçok eseri arasında ilkidir. 1921’de Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu. Ardından İstanbul Edebiyat Fakültesi Beşeri Coğrafya Kürsüsü asistanlığına tayin edildi. Diğer bölümlerin derslerini takip ederek felsefe bölümünden ahlâk sosyoloji ve felsefe tarihi sertifikaları aldı. Çeşitli liselerde tarih, felsefe, psikoloji ve coğrafya dersleri verdi. Umumi İçtimaiyyat ve Türk Tefekkür Tarihi kitaplarıyla ilgi çeken Ülken, 1933 yılında Berlin Üniversitesi Devlet Kütüphanesi’ne gönderildi. Türkiye’ye dönüşünden hemen sonra, Edebiyat Fakültesi Türk Tefekkür Tarihi doçentliğine atandı, 1936’da İçtimaî Doktrinler Tarihi öğretim üyesi oldu. 1940’ta von Aster’in isteğiyle felsefe profesörlüğüne, 1944’te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Sanat Tarihi profesörlüğüne getirildi. 1957’de ordinaryüs profesör oldu. Yaşamının her safhası doymak bilmeyen bir iştihayla kitap ve kütüphaneler arasında geçti. Yüzlerce makale yazdı, kitaplar hazırladı, çeviriler yaptı. Fransızca ve Türkçe kitap eleştirileri kaleme aldı. Dergiler yayımladı. Sabahattin Eyüboğlu ve Celalettin Ezine ile uzun zaman beraber çıkardıkları hümanist karakterdeki İnsan dergisi entelektüel kesimde ses getirdi. Hemen hemen ilgi göstermediği alan yoktu. Başta İslâm felsefesi, Türk tefekkür tarihi, doktrinler tarihi, sosyoloji, sistematik felsefe, bilim felsefesi, mantık, sanat ve estetik derslerini okuttu, binlerce öğrenci yetiştirdi. Tüm bunların yanında o, tekdüze bir akademisyen profilinin dışındaydı. Sanatçı duyarlılığıyla Posta Yolu, Şeytanla Konuşmalar, Yarım Adam adlı romanlarını yazdı. Şiirle ilgilendi. Resimler çizdi. 1918-1920’lerde kara kalem; 1940-1945 yılları arasında yağlı boya ve 1967-1970 yıllarında kompozisyon çalışmaları yaptı. Hat sanatıyla uğraştı ve müzik bilgisi son derece genişti. Hilmi Ziya Ülken, 5 Haziran 1974’te yaşamını yitirmiştir.

İndirimli Setler

Hilmi Ziya Ülken Dizisi

İndirimli Fiyat: 1.624,14 TL 1.804,60 TL

Kazanç: 180,46 TL

Mevcut Seçenekler: