• Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri

Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri

 • 85,00 TL
 • 59,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Gösterge ekonomi politiğinin eleştirisini yapan kuramcı sayısı yok denilecek kadar azdır. Veblen ve Goblot kültürel sınıf çözümlemesinin önünü açan çok önemli isimlerdir. Bu çözümleme “diyalektik materyalizmin” yapmış olduğu üretim güçleriyle ilgili çözümlemenin ötesine geçerek gösterişe yönelik bir değerler mantığından söz etmektedir. Bu mantığa göre egemen sınıf toplum üstünde kurduğu ve kodlar aracılığıyla sürdürdüğü hâkimiyeti devam ettirebilmek amacıyla, değerleri “tözsel açıdan değişikliğe” uğratmış ve böylelikle ekonomik düzende devrimler yaparak, toplumsal ilişkilerde değişikliğe yol açılmasını engellemiştir.

Ekonomik düzende belirleyici olan, birikim ya da artı-değerin elde edilme biçimidir. Kültürel göstergeler düzeninde belirleyici olansa harcama, yani yaşamın her alanına egemen olan koda boyun eğip töz değişikliğine uğrayarak gösterge/değer biçimini alan ekonomik değişim değeridir. Egemen sınıflar (ilkel ve geleneksel toplumlar) egemenliklerini ya her zaman gösterge/değerler üstüne oturtmuş ya da (kapitalist burjuva düzeninde olduğu gibi) sahip oldukları bu ekonomik ayrıcalığı göstergeler aracılığıyla sergileyerek onlara bir aşkınlık, bir kutsallık kazandırmaya çalışmışlardır. Egemenliğin en kusursuz aşaması bu sonuncusudur. Çünkü sınıf mantığının yerini alan bu mantık, üretim araçlarının mülkiyetiyle değil, anlam üretiminin denetimiyle ilgili olup maddi üretimden çok farklı bir üretim biçiminin varlığını zorunlu kılmaktadır; zaten Marksist çözümlemenin içinden çıkamadığı nokta da budur.


 • Yazar: Jean Baudrillard
 • Kitabın Başlığı: Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri
 • Fransızca Özgün Metin: Pour une critique de l’économie politique du signe, © Éditions Gallimard, 1972.
 • Çeviren: Oğuz Adanır [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayanlar: Cem Uçan - Ergun Kocabıyık
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 308; Sosyoloji Dizisi - 45
 • Basım Bilgileri: 3. Basım: Ağustos 2021 (1. Basım: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2009.)
 • Sayfa Sayısı: 307
 • ISBN: 978-625-7030-63-2
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: Kurt Schwitters, En Morn, Kolaj, 1947, Pompidou Müzesi.

Çevirenin Önsözü
Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri Üzerine


Gösterge-İşlev ve Sınıf Mantığı

I. Gösterge-Nesnenin Toplumsal İşlevi

     Ampirist Varsayıma Göre Gereksinimler ve Kullanım Değeri

     Simgesel Değiş Tokuş Düzeninde Kula ve Potlaç

     Gösteriş Amaçlı Tüketim

     Simülakrın İşlevi

II. Toplumbilimsel Perspektifler

     Chapin’e Göre Living-Room Değerlendirme Ölçütleri

     Sözdizimsel ve Söz Sanatsal Çevre Çözümlemesi

     Nesnelerle Kurulan İlişkilerin Stratejik Çözümlemesi

     Nesnelere Özgü Bir Söylevden Söz Edilebilir mi?

     Kod Mantığının Toplumsal Yaşama Uygulanması

III. Nesneler Üzerinden Gerçekleştirilen Ayırımlama

     Toplumsal Hareketlilik ve Atalet

     Ev Düzeni ve Toplumsal Beğeni

     Çelişkili Söz Sanatı Kapsamında Başarının Getirdiği Şımarıklık ve Elindekiyle Yetinmeyi Bilmek

     Özgün Stiller

     Saksı ve Saksı Kovası Taktiği

     Eski Eşya Beğenisi

     Cilalı ve Lakeli

     Ev Temizliği Konusundaki Ahlâki Fanatizm

     Öncelik Tanınan “Doğallık”

     Biçimsel Yenilik ve Toplumsal Ayırımcılık

     Yerlerinde Duramayan Ayırımlayıcı Göstergeler

     Kısa Ömürlü Olma Lüksüne Sahip Olmak

IV. Ayırımcılık Üzerine Oturan Bir Mantık

     Nesnel ve Ritüel Bir İlişki Nesnesi Olarak Televizyon

     Tüketim “Evreninin” Bir Demokrasi Aracına Dönüştürülmesi

     “A” Grubuna Mensup Olanlar ve Olmayanlar

     Kölelere Özgü Bir Ahlâk Anlayışı


Bir Gereksinimler İdeolojisinin Ortaya Çıkması

I. Anlam Üretim Biçimi Olarak Tüketim

     Nesnelere Kazandırılan Mantıksal Statü

     Simgesel Değiş Tokuş Değeri Üzerine

     Simgesel Değiş Tokuştan Gösterge/Değer Anlayışına

     Anlam Üstüne Oturtulan Bir Mantık

     Göstergeler Düzeniyle Toplumsal Düzenin Karşılaştırması

     Cins İsim, Özel İsim ve Marka

II. Bir Değiş Tokuş ve Ayırımlama Düzeni Olarak Tüketim

     Nesne ve Gereksinim Nosyonunun Geçerliklerini Yitirmeleri

     Gereksinim ve Mana İlişkisi

     İktidar Totolojisi

     Disiplinler Arası Yeni Hümanizma Anlayışı ya da Psikososyal-Ekonomi

     Gösterge Değiş Tokuşunu Belirleyen Mantık Farklılık Üretme Anlayışı Üzerine Oturmaktadır

     Veblen’e Göre Statü Farklılıkları

     Boş Zamanın Değerlendirilmesi

     Ayırımlayıcı Değer Yasası Denilen Paradoks

     Moda

III. Gereksinimler Sistemi ve Bir Üretici Güçler Sistemi Olarak Tüketim

     Birincil Gereksinimler Masalı

     Tüketicilik Anlayışının Ortaya Çıkması Gereksinim/Üretici Güç Açıklaması

     Toplumsal Değerlerin Bilinçli Bir Şekilde Zayıflatılması

     Gösterge/Değiş Tokuşun Genelleştirilmesi ve Giderek Yitirilen “Değerler”


Fetişizm ve İdeoloji: Bir Göstergebilimsel İndirgeme


Fırça Sallamak ve İmza Atmak


Müzayede Nesnesi Olarak Sanat Yapıtı

I. Ekonomi Politiğin Öteki Yüzü

II. Ekonomik Değiş Tokuştan Farklı Olan Yanlar

     Biçimsel Değişime Uğrayan Değer Üzerine

     Toplumsal İlişki

III. Ekonomik Güç ve Egemenlik İlişkisi

IV. Simgesel Değer ve Estetik İşlev

V. Sonuç


Genel Bir Kuram Oluşturma Denemesi

     Genel Ekonomi Politik/Simgesel Değiş Tokuş


Kullanım Değerinin Ötesi

     Marx ve Robinson


Gösterge Ekonomi Politiğinin Eleştirisi

I. Büyüleyici Bir İdeolojik Düşünce

II. Gösterge Metafiziği Üzerine

III. Bir Seraba Benzeyen Gönderilen

IV. Temelanlam ve Yananlam

V. Göstergenin Ötesinde Simgesel Düzen Vardır


Kitle İletişim Araçları için Ağıt

     Giriş İlâhisi

     Enzensberger’in “Sosyalist” Stratejisi

     Karşılık Verilemeyen Söz

     Yıkıcı Strateji ve “Simgesel Eylem”

     Kuramsal Bir İletişim Modeli

     Sibernetik Yanılsama


Tasarım ve Çevre ya da Ekonomi Politiğin Hızlı Tırmanışı

     Göstergenin Yol Açtığı Sonuçlar

     İşlevselciliğin Bunalıma Girmesi

     Çevre ve Sibernetik Sayesinde Kusursuzluk Aşamasına Ulaşan Bir Ekonomi Politik Açıklaması


Değişim Değeriyle (Parayla) Tatmin Edilebilen Arzu Hakkında


Dizin

Jean Baudrillard (1929-2007)

Fransız düşünür ve sosyolog. Reims’ta doğdu. Bir memur ailesinin ilk çocuğuydu. Sorbonne Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü okudu. Meslek yaşamına bir lisede Almanca öğretmenliği ile adım attı. 1966’da Nanterre Üniversitesi’nde Henri Lefebvre ile çalışmaya başladı ve doktorasını onun danışmanlığında tamamladı. Bu üniversitede uzun yıllar sosyoloji dersleri verdi, çeşitli sebeplerden dolayı profesörlük unvanını çok geç bir tarihte, 1990 yılında elde edebildi. Le Monde ve Libération gazetelerinde yazdığı güncel yazılarla geniş bir tartışma alanı açtı. Baudrillard, eserlerinde gelişmiş kapitalist ülkelerdeki tüketim olgusunu, kitle iletişiminin ve teknolojik ilerlemenin yol açtığı toplumsal değişimleri çözümledi. Çağımızda teknolojinin yarattığı anlam ve gösterge fazlalığının, kopyalardan ibaret bir “simülasyon” evrenine, gerçekliğin yok olduğu bir “hipergerçeklik” dünyasına tekabül ettiğini sanattan mimariye, sinemadan reklâmcılığa ilişkin verdiği sayısız örnekle gösterdi. Baudrillard özellikle medya üzerine yaptığı çalışmalarla bütün dünyada ün kazandı. Simülasyon kuramıyla günümüz toplumuna ve “postmodern” dünyaya radikal eleştiriler yöneltti. Ona göre, gerçek dünya ile imgeleri arasında herhangi bir ayı­rım yapabilme kabiliyetine sahip değiliz. Bugün reklâmlar ‘şey’lerden çok imgeleri pazarlamaktadır. “Chanel”, “Calvin Klein” veya “GAP” gibi mar­kaların temsil ettiği nitelik veya değerden çok etiketleri veya göstergele­ri satın alınmaktadır. Baudrillard’ın ünlü tespitlerinden biri de, Körfez Savaşı’nın “gerçekten yaşanmadığı” ile ilgiliydi. CNN izleyicileri savaşı bir “medya olayı” olarak rahat ve geniş koltuklarında cips yiyerek izledi. Baud­rillard, füze bombardımanı ile imge bombardımanı arasında bir ayırımın yapılamadığı dünyada, artık eleştiri gücünü tamamen yitirdiğimizi öne sürdü.

 

Jean Baudrillard’ın Doğu Batı Yayınları’ndan çıkan diğer eserleri: Simülakrlar ve Simülasyon (2003); Sessiz Yığınların Gölgesinde (2003); Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği (2005); Foucault’yu Unutmak (2013); Can Çekişen Küresel Güç (2017); Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi? (2019); Karnaval ve Yamyam (2019); Nesneler Sistemi (2020); Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm (2021).