• İmgeler ve Simgeler

İmgeler ve Simgeler

 • 170,00 TL
 • 119,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

“Hayal gücünden yoksun” insanın talihsizliği ve çöküntüsü artık açıklanabilmektedir diyor Eliade: O, hayatın ve kendi ruhunun derin gerçeğinden kopmuştur. Hayal gücüne sahip olmak ise, dünyayı bütünselliği içinde görmektir, çünkü kavramsallaştırmaya gelmeyen her şeyi göstermek imgelerin görevidir. Efsanelerin, masalların, mitlerin gerilediklerini ve simgelerin dünyevileştiklerini gördük, ama bunlar hiçbir zaman kaybolmadılar. En silik varoluşta bile simge kaynamakta, en “gerçekçi” insan bile imgelerle yaşamaktadır.

Bir antropo-kozmos, evrenin küçük bir modeli olarak insan, bedenin simgeciliğine ve toplumların kendi çevreleriyle bağlantılı imgelemine, sembolleriyle örülmüş kültürünün derinliklerine nüfuz edebilir, böylece varlığının merkezindeki kozmik ritmleri yeniden bulabilir.

Eliade, bu zarif ve tutkulu olağanüstü kitabında, modern insan psikesinde simgelerin, mitlerin ve efsanevi konuların halen yaşamakta olduklarına dikkat çekerek, eski simgeciliğin ilk örneklerinin kendiliğinden keşfinin tüm insanlarda ortak bir olgu olduğunu göstererek, bunların sadece bir dinler tarihçisine değil, başta psikoloji ve edebiyat erbabı olmak üzere, uzman olmayan tüm okurlara da neler öğretebileceklerini ortaya koyuyor.


 • Yazar: Mircea Eliade
 • Kitabın Başlığı: İmgeler ve Simgeler
 • Orijinal Başlık: Images es Symboles
 • Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 192; Antropoloji - Kültürel Çalışmalar / Dinler Tarihi Dizisi - 14
 • Basım Bilgileri: 4. Basım / Mayıs 2022 [1. Basım / Ekim 2017]
 • Sayfa Sayısı: 207
 • ISBN: 978-975-2410-85-5
 • Kapak Resmi: Mandala, Hindistan
 • Boyutları: 13,5 x 21

Çevirmenin Önsözü

Georges Dumézil’in Önsözü

Yazarın Önsözü


Birinci Bölüm:
“Merkez” Simgeciliği

Psikoloji ve Dinler Tarihi

Tarih ve Arketipler

Dünyanın İmgesi

“Merkez” Simgeciliği

Yükselme Simgeciliği

Bir “Merkez” İnşa Edilmesi


İkinci Bölüm:
Hint’te Zaman ve Ebedilik Simgecilikleri

Mitlerin İşlevi

Hint’te Zaman Mitleri

“Yuga”lar Doktrini

Kozmik Zaman ve Tarih

“Zamanın Dehşeti”

Hintlilerin Zamanın İlga Edilmesi Simgecilikleri

“Kırık Yumurta”

Budizmde Zaman Felsefesi

İmgeler ve Paradokslar

“Zamandan Çıkış” Teknikleri


Üçüncü Bölüm:
“Bağlayıcı Tanrı” ve Düğüm Simgeciliği

Korkunç Hükümdar

Varuna Simgeciliği

Eski Hint’te “Bağlayıcı Tanrılar”

Traklar, Germenler, Kafkasyalılar

İran

Etnografik Paralellikler

Düğüm Büyüsü

Büyü ve Din

“Sınır-Konumlar” Simgeciliği

Simgecilik ve Tarih


Dördüncü Bölüm:
Deniz Kabuklarının Simgeciliğine İlişkin Açıklamalar

Ay ve Sular

Bereket Simgeciliği

Deniz Kabuklarının Âyinsel İşlevi

Deniz Kabuklarının Cenazeye İlişkin İnançlardaki Rolü

Büyüde ve Tıpta İnci

İnci Miti


Beşinci Bölüm:
Simgecilik ve Tarih

Vaftiz, Tufan ve Suya İlişkin Simgecilikler

Arketipe İlişkin İmgeler ve Hıristiyan Simgeciliği

Simgeler ve Kültür

Yöntem Üzerine Uyarılar


Dizin

 

Çevirmenin Önsözü

 

Mircea Eliade dünya çapında büyük bir üne sahip ve uzman çevrelerce bu alanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen, büyük dinler tarihçisidir. Dinler tarihi disiplini ülkemizde geniş kitlenin pek itibar ettiği bir alan değildir. Bunun birçok nedeninden herhalde en belirleyici olanı, insanlarımızın yerleşik fikirlerin dışına çıkmaya pek hevesli olmamalarıdır. Şimdiye kadar “hep öyle olduğu bilinen”in alanında kalmanın büyük bir konfor ve rahatlık sağladığı yadsınamaz bir gerçek, ama ya evrensel bilginin yakalanması konusunda ne söyleyebiliriz?

Bunlar başka tartışmalar, elinizdeki kitapla ilgili asıl vurgulanması gereken, yazarın büyük kitlesi itibarıyla dar bir uzmanlar topluluğuna ait konuları ilk kez geniş kitlelerin tartışmalarına açma cesaretini göstermesidir. Buradaki ilk kez sözü yanıltıcı olmamalıdır. Bu alan, yani geniş kitleye yönelik dinsel bilgi aktarımları alanı boş değildir. Ancak nasıl doldurulduğu sorusuna verilecek olumlu bir cevap ne yazık ki bulunamamaktadır. Çeşitli antik korkuların, tabuların, gönüllü veya dayatılan yasakların kol gezdiği bir alan söz konusudur. Bu açıdan Eliade’nin giriştiği iş gerçek bir cesaretten kaynaklanmaktadır. Çünkü yerleşik düşüncelere ve tavır alışlara karşı bir şeyler söyleyebilmenin kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Öte yandan bir uygarlığı belirleyen başlıca olgular arasında din düşüncesi de yer almaktadır. Ve bir uygarlık eğer gerçekten varsa, rakiplerine “hayır” diyebildiği için vardır. O halde uygarlık adını hak eden her karmaşık toplumsal oluşum bir de din küresine sahip olacaktır. Ve kimliğini koruma zorunluluğundan ötürü, dininin sadece kendine özgü olduğunu söyleyecektir.

Mircea Eliade bu çalışmasında dinler arasındaki etkileşimlerin bazılarını ortaya koymaktadır. Bu etkileşimlerin yakından incelenmeleri halinde, yazarın evrensel bir olguya ulaşmak istediği anlaşılmaktadır. Veya şöyle söylersem, nasıl ki farklı uygarlıkların varlığı, kavramsal düzeyde tek bir uygarlık fikrine ulaşılmasını engellemiyor, hattâ tersine bunu teşvik ediyorsa; farklı dinlerin varlığı da bir din kavramına ulaşılmasını engellemeyecektir. O halde din insanın varoluşsal olgularından biridir, çeşitliliği ortak kökenlerin varlığını unutturmamalıdır.

Dinsel küre ilahiyat verileri içinde incelenebileceği gibi, sosyolojik çözümleme yöntemleriyle de araştırılabilir. Eliade bu çalışmasında bu ikinci yöntemin ışığında yol almaktadır. Okuyucunun karşısına çıkardığı inanılmaz malzeme bolluğu, alanın ne kadar geniş olduğunu göstermenin yanısıra, bilimsel araştırmalar tarafından ne kadar ihmal edildiğini de gözler önüne sermektedir. Simgelerin ve simgeciliğin dinsel algılama içindeki yerinin incelenmesiyle başlayan bu düşünsel macera, merkez simgeciliği yaklaşımıyla ciddi bir tezi öne sürmektedir. Dünyanın merkezi kavramı, dinselliğin evrensel tezahürlerinden biri olarak karşımıza çıkmakta ve hemen bütün dinlerde rastlanılan bir arketip, bir ilk örnek, bir taban olmaktadır.

Eliade ikinci olarak Hint maneviyatındaki zaman ve ebediyet simgeciliklerini incelemektedir. Burada dinsel zaman ile tarihsel zaman arasındaki zıtlığın vurgulandığı görülmektedir. Hint ilahiyatında (ve diğer birçok dinde) kutsal zaman ebediyettir, zamandan dışarı çıkılmasıdır veya başka bir ifade ile zamanın artık akmamasıdır, yani tarihsel zamanın aşılması, değişmenin durdurulmasıdır. İlahiyatları tarih içinde yer alan Hıristiyanlık ve İslâm gibi dinlerin ortaya çıkışına kadar, bu din-tarih zamansal zıtlaşması insanlığın manevi hayatını belirleyecektir.

Daha sonraki iki bölümde düğüm, bağ ve deniz kabuklarına ilişkin simgeciliklerin ne denli evrensel bir coğrafyaya sahip oldukları gösterildikten sonra, nihayet simgecilik ile tarih arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır.

Ben bu kitabın başka birçok açıdan olduğu gibi, tarih yöntemi olarak da okunabileceği kanısındayım. Tarihi anlatmaktan, tarihi anlamaya doğru geçmekte olan yeni tarihçilik, “dindar” insanın dünyasını ve kendini içine yerleştirdiği düşünsel, kavramsal ve manevi iklimi anlamaya çalışırken, onun hangi simgelerle, hangi simgeciliklerle ve nasıl bir kavramsal çerçeveyle karşı karşıya olduğunu da görmeye uğraşmalıdır.

Din olgusuna bir ilk yaklaşım niteliğindeki bu çalışma, bazı sorunları çözerken, çok daha fazlasını ortaya koymaktadır; her iyi kitap gibi doygunluktan çok açlık duygusunu artırmaktadır.

Mehmet Ali Kılıçbay
Aralık 1991

 

Georges Dumézil’in Önsözü

 

Mircea Eliade bu kitabı oluşturma konusunda, yayımlanmış veya yayımlanmamış derin düşünce ürünleri arasında seçim yapmaktan başka bir sıkıntıyla karşılaşmamıştır. Simgecilik dinsel düşüncenin her yerinde, tüm düşünce alanlarında mevcuttur. Yüzyılın başında karşılaştırmalı inceleme dersi veren hocalar yeni maceralara atılmaktansa yelkenleri onarmayı tercih ederlerken, bizatihi simge kavramına da iyi bir gözle bakılmıyordu. Eski Giritliler duvarlarının üzerine iki parçalı bir kalkan, iki ağızlı bir balta mı resmediyorlardı? Romalılar Kralın Evi’nde kendi başına titreyen bir mızrak mı muhafaza etmekteydiler? Bunlar, arkalarından herhangi görülmeyen bir şeyin olmadığı bir kalkan, bir balta, bir mızraktan ibarettirler: Antik Yunan silâhlarına tapınma. Spartalılar iki paralel kalas yığınını Dioscures diye mi adlandırıyorlardı? Demek ki “gerçek” tapınma “ilkel olarak” yalnızca insanbiçimci bir “kutsal” kavrayışı tarafından “daha sonra” işlenen, içeriği değiştirilen kalas yığınına yönelikti. Artık burada değiliz, eğer burada bir abartı varsa, bu başka bir anlamda olacaktır: Dinlerin sınırlı bütçesini simgesel harcamalar lehinde daraltması gerekecek. Eliade ise sağlam bir filoloji bilgisi sayesinde tam ortada yer almaktadır. Denemeleri teoriler değil, gözlemlerdir.

Burada biraraya getirdiği monografilerin ikisi, hiçbir ideolojinin dışta bırakmadığı temel tasarımlara ilişkindir: Bir toplumu ilgilendiren tüm değerleri ve tüm bölümleri düzene sokan ve hiyerarşik hale getiren, üçüncü boyuttaki çeşitliliğiyle en zirve noktasına kadar, bir merkez; ister fizyolojik, ortaklaşa, isterse entelektüel olsun, her hayatın bir ilişkiler yumağı olduğunu öncelikle hissedilir bir şekilde ifade eden bir bağdır. Eliade az sayıda sayfada, ama buna karşılık kendi bağlamlarına kök salmış çok sayıda örnekle, bu iki temanın üzerine işlenmiş çeşitliliklerin zenginliğini aydınlatmakta ve bunların birliğini anlaşılır hale getirmektedir. Uçsuz bucaksız Hint’le sınırlandırılmış –eğer öyle demeye cüret edilebilirse– olan zamana ilişkin denemesi mükemmel bir filoloji çalışmasıdır: Kāla kelimesi hem kaçıp giden ânı hem de sonsuz veya devrevi süreyi, kaderi, ölümü belirtmektedir; aynı zamanda hem çerçeve hem de içerik; hem kavram hem de çeşitli tanrılar tarafından özümlenmiş tanrısal kişinin kendisi olan zaman, bu güçlü düşünce okullarının yönlendirici çizgilerini açık etmeye en yatkın ölçü araçlarından biridir; bu araştırmanın ilk elden ve belgelere dayalı bölümleri, kendi ortaya koyduğu sorunların tümünü keşfetmekte ve aydınlatmaktadır. Deniz kabukları tarafından sağlanan simgeler üzerindeki deneme, görünüşte daha özel olmasına karşılık, artık somut olanla çeşitli yönleriyle kapsadığı bir kavramdan hareketle değil de, benzetme demetinin bu kez gözle görülür bir ilişki kutbundan çıkmışçasına çeşitli kavramlara bağladığı maddi bir unsurdan hareketle çalıştığını gösterdiği dinsel hayal gücüne ilişkindir: Dramın peşindeki figüranlar. Son olarak da “Simge ve Tarih”, Batı’nın yaşayan dinlerine yapılan daha vurgulu bir atıfla birlikte, bu kitabı ve Eliade’nin tüm eserlerini dolduran çözümlemelerin saf zihin oyunları olmayıp, birey-insan ve insan gruplarının düşüncelerini deneyimlerinin hareketi boyunca dengeledikleri ve sağladıkları bağlanma noktalarını keşfettiklerini kısaca açıklamaktadır.

Geniş kitlenin, zamanımızın en özgün araştırmalarından birine giriş olan bu eserden haberdar olmaları mutluluk vericidir, ama bu durum bu eserin yazarının öncelikle bir yazar ve bir şair olduğunu ve hâlâ öyle kaldığını unutturmamalıdır.

Georges Dumézil

 

Mircea Eliade (1907 - 1986)

Romanya’da doğmuş bir dinler tarihçisidir. Ama bundan fazlasıdır da: Felsefeci, kurmaca yazarı ve üniversite hocasıdır. Eliade’nin din üzerine incelemeleri, özellikle de kutsallığın tezahürleri üzerine çalışmalarıyla geçerliğini bugün bi­le koruyan bir paradigma geliştirmiştir. Bükreş Üniversitesinde felsefe eğitimi almıştır. 1928 yılında Kalküta Üniversitesinde Sanskritçe eğitimi almak üzere Hindistan’a gitmiştir. Burada Hint felsefesi üzerine de çalışan Eliade Himalayalar’da altı aylık inzivaya çekilmiştir. Buradaki döneminde Gandhi ile de şah­sen tanışmıştır. Romanya’ya döndükten sonra Yoga:Hint Mistisizminin ­Kökenleri Üzerine Bir Deneme başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Bu tez daha sonra Fransızca olarak yayımlanmıştır. 1945 yılında Paris’te Sorbonne Üniversitesinde İnsan Bilimleri Yüksek Araştırmalar Enstitüsünde çalışmaya başlamıştır. 1956 yılından emekli olduğu 1985 yılına dek Chicago Üniversitesinde dinler tarihi alanında çalışmalarını sürdürmüş ve ders vermiştir. 1986’da Chicago’da hayata gözlerini yummuştur. Eliade’nin din çalışmalarına en büyük katkısı geliştirdiği Sonsuz Dönüş teorisi olmuştur. Eliade’ye göre, yalnızca Kutsal’ın ve bir şeyin ilk ortaya çıkışının bir değeri vardır; bu nedenle, değer taşıyan sadece Kutsal’ın ilk ortaya çıkışıdır. Mitler ise Kutsal’ın ilk ortaya çıkışını tanımlar. Öyleyse mitsel zaman Kutsal’ın zamanıdır.

Eliade’nin dinsel simgeler ve mit alanındaki incelemelerinde sosyal bilim ala­nında 50’yi aşkın kuramsal çalışması vardır. Ayrıca edebiyat alanında da çeşitli eserler vermiştir. Çalışmalarını Rumence, İngilizce ve Fransızca kaleme almıştır. Başlıca eserleri: Le Mythe de l’Éternel Retour (Sonsuz Dönüş Mitosu), Le Sacré et Le Profane (Kutsal ve Dindışı), Images et Symboles (İmgeler ve Simgeler), Traité d’histoire des religions (Dinler Tarine Giriş), Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy (Şamanizm),A History of Religious Ideas (Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi).

İndirimli Setler

Mircea Eliade Kitaplığı

+
+
İmgeler ve Simgeler

İmgeler ve Simgeler

%30
Mircea Eliade

119,00 TL 170,00 TL

+
+
Avustralya Dinleri

Avustralya Dinleri

%30
Mircea Eliade

112,00 TL 160,00 TL

+
Demirciler ve Simyacılar

Demirciler ve Simyacılar

%30
Mircea Eliade

119,00 TL 170,00 TL

+
Mefisto ve Erdişi

Mefisto ve Erdişi

%30
Mircea Eliade

119,00 TL 170,00 TL

+
+

İndirimli Fiyat: 979,65 TL 1.088,50 TL

Kazanç: 108,85 TL

Mevcut Seçenekler: